SOCIJALNA ZAŠTITA

U PRIPREMI

ORGAN NADLEŽAN ZA REŠAVANJE Odeljenje za društvene delatnosti
KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA Ime i prezime: _________________
Radno mesto:  POSLOVI DRUŠTVENE BRIGE O DECI, UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
Telefon: ___________________
E-mail: 

OPIS POSLA:

  • utvrđuje prava na naknade zarada za vreme porodiljskog i produženog porodiljskog odsustva zaposlenog roditelja i odsustva sa rada usvojioca radi nege deteta, materinski dodatak u opštini, dodatak za decu i naknade troškova boravka dece,
  • vodi upravni postupak iz te oblasti kao i poslove učeničkog i studentskog standarda, vodi upravni postupak i donosi rešenja o utvrđivanju prava na ličnu o porodičnu invalidninu, invalidskog dodatka, ortopedskog dodatka, dodatka za tuđu negu i pomoć, naknada potrebnih pomoći o posmrtne pomoći;
  • rešava o pravu na borački dodatak, pravima stalnih mesečnih novčanih primanja nosioca „Partizanske spomenice“;
  • vodi upravni postupak i uvtrđuje pravo na zaštitu civilnih invalida rata;
  • vrši poslove Komisije za pitanja boraca i vojnih invalida opštine Sečanj i donosi rešenja;
  • vrši knjiženje obustave i isplate po sudskim i administrativnim zabranama koje se odnose na ličnja primanja invalida;
  • popunjava zdravstvene knjižice svih korisnika, vrši promenu prijave i odjave korisnika zdravstvene zaštite, korisnika NOR-a i civilnih invalida rata;
  • prati stanje i kretanje novčanih primanja i organizuje poslove isplata i evidencija;
  • prati stanje i kretanje po gore navedenim pitanjima i izrađuje odgovarajuće izveštaje, analize i informacije;
  • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac Odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

UZ ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK PODNOSILAC ZAHTEVA (MAJKA) PRILAŽE:

1. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, ZA SVU SVOJU DECU (Izdat u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS“, broj: 20/09),

2. UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU REPUBLIKE SRBIJE ZA SEBE (original koji ne može biti stariji od 6 meseci),

3. FOTOKOPIJU SVOJE LIČNE KARTE,

4. FOTOKOPIJU SVOJE OVERENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE,

5. PRIJAVE PREBIVALIŠTA ZA DECU O KOJOJ NEPOSREDNO BRINE,

6. UVERENJE NADLEŽNOG ORGANA STARATELJSTVA DA:

-NEPOSREDNO BRINE O DETETU ZA KOJE JE PODNELA ZAHTEV, -DECA PRETHODNOG REDA ROĐENJA NISU SMEŠTENA U USTANOVI SOCIJALNE ZAŠTITE, HRANITELJSKU PORODICU ILI DATA NA USVOJENJE,

-NIJE LIŠENA RODITELJSKOG PRAVA U ODNOSU NA DECU PRETHODNOG REDA ROĐENJA,

7. FOTOKOPIJU KARTICE TEKUĆEG RAČUNA (sa obe strane).


UZ ZAHTEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PODNOSILAC ZAHTEVA PRILAŽE:

1. IZVODE IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH ZA SVU DECU U PORODICI,

2. UVERENJE DA JE DRŽAVLJANIN REPUBLIKE SRBIJE,

3. FOTOKOPIJE LIČNIH KARATA ODRASLIH ČLANOVA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA, A ZA DECU PRIJAVE PREBIVALIŠTA,

4. FOTOKOPIJU SVOJE OVERENE ZDRAVSTVENE KNJIŽICE,

5. POTVRDU O PRIHODIMA U TRI MESECA KOJA PRETHODE MESECU PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA KOJI OSTAVRUJE PRIHODE,

6. POTVRDU O KATASTARSKIM PRIHODIMA U PRETHODNOJ GODINI ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA IZ MESTA ROĐENJA I STANOVANJA,

7. PORESKO UVERENJE ZA SVAKOG ČLANA ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA IZ MESTA ROĐENJA I STANOVANJA,

8. POTVRDU O SVOJSTVU REDOVNOG UČENIKA ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA (osnovna i srednja škola)

9. DOKAZE O ČINJENICAMA U VEZI NEPOKRETNOSTI, KAO I STAMBENOG PROSTORA, KAO ŠTO SU (izvod iz zemljišnih knjiga-vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana)

10. *POTVRDU NADLEŽNE ZDRAVSTVENE USTANOVE O RAZLOZIMA ZA NEREDOVNO ŠKOLOVANJE,

11. *AKT O RAZVRSTAVANJU ZA DETE OMETENO U RAZVOJU,

12. *AKT O PRODUŽENJU RODITELJSKOG PRAVA,

13. *DOKAZE NA OSNOVU KOJIH SE OSTVARUJE STATUS SAMOHRANOG RODITELJA (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta nakon razvoda braka ili prestanka vanbračne zajednice, odluka suda o vršenju roditeljskog prava ili izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva, potvrda vojnog organa, potvrda kazneno-popravne ustanove)

14. *DOKAZI O NEZAPOSLENOSTI (uverenje i radna knjižica)

15. *DOKAZI O STARATELJSTVU ILI HRANITELJSTVU (akt nadležnog organa starateljstva),

16. *FOTOKOPIJU KARTICE TEKUĆEG RAČUNA (obe strane)

PRILOZI OZNAČENI ZVEZDICOM DOSTAVLJAJU SE SAMO U SLUČAJU DOKAZIVANJA TIH STATUSA


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Obrazac zahtev porodiljsko
Obrazac zahtev nega deteta
Obrazac zahtev posebna nega deteta