ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU OPŠTINE SEČANJ

Republika Srbija
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA SEČANJ
Broj: 020-67/2020
Datum: 01.12.2020. godine

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS”, broj 87/2018), člana 20. stav 1 tačka 8. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS”, broj 129/2007, 83/2014 — dr. zakon 101/2016 — dr. zakon i 47/2018) i člana 57. Stav I. Tačka 20 Statuta opštine Sečanj („Sl.list opštine Sečanj”, br.Z od 20.03.2019.god), a na osnovu Zaključka opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Sečanj broj 87-9/2020 od 01. 12.2020. godine, predsednik opštine donosi,

O D L U K U
o proglašenju vanredne situacije za teritoriju
Opštine Sečanj

1. Proglašava se vanredna situacija za celu teritoriju Opštine Sečanj

2. Vanredna situacija se proglašava zbog nastanka elementarne nepogode širenjem epidemije zarazne bolesti KOVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 i sprovođenja neophodnih mera zaštite i bezbednosti zdravlja stanovništva

3. O sprovođenju ove odluke staraće se opštinski štab za vanredne situacije opštine Sečanj u skladu sa članom 43. i članom 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl.glasnik RS“,broj 87/2018).

4. Ovu odluku dostaviti Okružnom štabu za vanredne situacije Zrenjanin, Republičkom štabu za vanredne situacije – Sektoru za vanredne situacije, Odeljenju za VS u Zrenjaninu, javnim preduzećima, ustanovama i drugim učesnicima u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku opštine Sečanj.

O D L U K Ao proglašenju vanredne situacije za teritorijuOpštine Sečanj