IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

Objekat za koji je zakonom predviđeno izdavanje građevinske dozvole može se koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli.

Nadležni organ izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje upotrebne dozvole.

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole podnosi investitor, a može ga podneti i lice koje za to ima interes.

Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilaže se izveštaj komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu sa predlogom da se može izdati upotrebna dozvola, projekat za izvođenje ili projekat izvedenog stanja, elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije i sertifikat o energetskim svojstvima objekta, ako je za objekat propisana obaveza pribavljanja sertifikata o energetskim svojstvima.

Upotrebna dozvola izdaje se za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehničko-tehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti.

Upotrebna dozvola se dostavlja investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru.

Ako objekat podleže obavezi pribavljanja integrisane dozvole može se koristiti samo uz pribavljenu upotrebnu dozvolu i integrisane dozvole.

Na rešenje o upotrebnoj dozvoli može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Izuzetno, objekat se može koristiti i bez izdate upotrebne dozvole, ako u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za izdavanje upotrebne dozvole uz koji je priložen nalaz komisije za tehnički pregled kojim se utvrđuje da je objekat podoban za upotrebu i predlogom da se može izdati upotrebna dozvola, nadležni organ nije izdao upotrebnu dozvolu, niti je rešenjem odbio izdavanje upotrebne dozvole.

U roku od pet radnih dana po pravnosnažnosti izdate upotrebne dozvole, nadležni organ po službenoj dužnosti dostavlja organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra upotrebnu dozvolu, elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne delove objekta, kao i elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje o kućnom broju i vrši upis prava svojine na objektu, odnosno posebnim delovima objekta, i o tome obaveštava investitora i nadležni organ uprave u roku od sedam dana od dostavljanja upotrebne dozvole, a u roku od 30 dana vrši odgovarajući upis u katastar vodova.

Republička administrativna taksa: za zahtev 320,00 žiro račun br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 87-230. i za rešenje:

  • 1.880,00 din.- za objekat kategorije A
  • 9.390,00 din. – za objekat kategorije B
  • 18.780,00 din. – za objekat kategorije V
  • 18.780,00 din. – za objekat kategorije G.

Predračunska vrednost po objektu, odnosno radovima, usklađuje se primenom indeksa potrošačkih cena koji objavljuje republički organ nadležan za poslove statistike, u periodu od prvog dana narednog meseca od meseca utvrđivanja predračunske vrednosti, do poslednjeg dana meseca koji predhodi mesecu u kome je zahtev podnet.

Visina naknada za CEOP:

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge uslove koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 119/13, 138/14, 45/15 i 106/15)

Za podnošenje zahteva i objavljivanje podataka i dokumenata kroz poseban informacioni sistem Centralne evidencije objedinjenih procedura, naknada iznosi:

– za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorija „A“ i „B“ 1.000,00 dinara;

– za izdavanje upotrebne dozvole za klase objekata iz kategorija „V“ i „G“  2.000,00 dinara.

Sa zadovoljstvom obaveštavamo da od 04.01.2016. godine sa radom počinje Centralni Informacioni Sistem objedinjene procedure za izdavanje građevinskih dozvola.

Sistemu možete pristupiti preko https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/ i putem Sistema podneti zahtev.

SPISAK IZDATIH UPOTREBNIH DOZVOLA

SPISAK ODBAČENIH ZAHTEVA

OBJEDINJENA PROCEDURA