DRAGANA ČORLIJA

– Sekretar Skupštine opštine Sečanj

U PRIPREMI

KONTAKT:
tel:  023/ 3842-065
mobilni:  069/ 8023442
fax:  023/ 3842- 011
e-mail:  corlija.dragana@gmail.com
veb: www.secanj.rs


NADLEŽNOSTI SEKRETARA SKUPŠTINE:

  • stara se o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad;
  • rukovodi radom Odseka za skupštinske poslove, organizuje i obezbeđuje zakonit i efikasan rad organizacione jedinice;
  • stara se o pravilnom rasporedu poslova i o ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih.