POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANJ

Na osnovu člana 32. stav 1. tačka 1, člana 41. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) člana 40. stav 1. tačka 1. i člana 53. Statuta opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, broj 3/2019), Skupština opštine Sečanj, na sednici održanoj dana 24.12.2019. godine, donela je POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANJ.

Poslovnik o radu Skupštine opštine Sečanj