ODELJENJE ZA URBANIZAM, PUTNU PRIVREDU, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, GRAĐEVINARSTVO, OPŠTU UPRAVU, IMOVINSKO-PRAVNE, SKUPŠTINSKE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

-Opštine Sečanj

U PRIPREMI

Rukovodilac Odeljenja za urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, opštu upravu, imovinsko-pravne, skupštinske i zajedničke poslove – Radomir Kovačević, dipl.ing.maš.
Kontakt: (069) 80 23 411
Adresa : Vožda Karađorđa 57
e-mail:radomirkovacevic1977@gmail.com

Rukovodilac Odeljenja za urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, opštu upravu, imovinsko-pravne, skupštinske i zajedničke poslove vrši poslove:

 • organizuje i rukovodi radom Odeljenja,
 • odgovoran je za zakonit, pravilan i efikasan rad Odeljenja, za preduzete ili nepreduzete mere i radnje za sprovođenje zakona i drugih propisa,
 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz delokruga rada Odeljenja,
 • potpisuje sva akta koje donosi Odeljenje u upravnom postupku,
 • stara se o zakonitom, blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova i zadataka,
 • izrađuje nacrte odluka, rešenja i druga akta iz nadležnosti Odeljenja,
 • stara se o pravilnoj, ravnomernoj i punoj uposlenosti radnika, pravilnom korišćenju radnog vremena i sredstava za rad, stručnom osposobljavanju radnika i pravilnom odnosu radnika prema građanima, državnim organima, preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama u ostvarivanju njihovih prava i obaveza,
 • ostvaruje saradnju i kontakte sa resornim Ministarstvima i nadležnim Pokrajinskim organima koji su poverili određene poslove opštini u nadležnost,
 • preduzima mere za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti radnika,
 • odgovoran je za zakonitost, pravilan i blagovremen rad, a
 • naročito za preduzete mere u sprovođenju Zakona, odluka i drugih propisa Skupštine i predsednika opštine;
 • preduzima mere za sprovođenje Zakona i drugih propisa
 • Opštinske uprave, a koje su iz delokruga ovog Odeljenja.
 • obavlja najsloženije poslove i zadatke u Odeljenju;
 • vrši nadzor nad radom mesnih kancelarija;
 • odgovoran je za odnos radnika Odeljenja prema građanima u vršenju daljih poslova;
 • daje stručna upustva za sprovođenje opštih akata Skupštine opštine, Predsednika opštine i načenika Opštinske uprave;
 • usklađuje rad i učestvuje u izradi nacrta i predloga opštih akata, analiza i izveštaja i informacija iz delokruga Odeljenja;
 • stara se o pripremanju potrebnih materijala za rad Skupštine, pomaže sekretaru Skupštine u vezi sa radom Skupštine;
 • stara se da se svi akti i radnje u vezi prinudnog iselenja neovlašćeno useljenih lica u stambene zgrade i objekte,
 • urade u skladu sa Zakonom;
 • preduzima mere za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti radnika;
 • uređuje i izdaje Službeni list opštine,
 • izrađuje rešenja u pravnom postupku po zahtevim agrađana (promena ličnog imena, ispravka u matičnim knjigama, naknadni upis u matičnim knjigama,
 • obavlja i druge poslove, a po nalogu načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI URBANIZMA, LEGALIZACIJE OBJEKATA, SAOBRAĆAJA I VEZA

Saradnik: Drago Vuković
Kontakt: 
069/80 23 478
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail:

OPIS POSLA:

 • obavlja poslove neposrednog sprovođenja zakona i drugih propisa koji su povereni opštini iz oblasti urbanizma, planiranja i uređenja prostora;
 • prati promene stanja u prostoru i evidentira potrebu donošenja urbanističkih planova i eventualnu izmenu postojećuh;
 • prati realizaciju, odnosno sprovođenje Prostornog plana opštine sečanj i urbanističkih planova i predlaže donošenje akata i preduzimanja mera u toj oblasti;
 • sarađuje sa obrađivačima izrade prostornih i urbanističkih planova;
 • prikuplja predhoden uslove javnih preduzeća, ustanova, nadležnih organa i organizacija neophodnih za izradu planiskih dokumenata;
 • obavlja poslove vezane za izradu nacrta odluka o pristupanju izrade i donošenje planskih dokumenata – prostornog plana i urbanističkih planova;
 • organizuje javnu prezentaciju i vrši kontrolu usklađenosti urbanističko-tehničkih dokumenata sa važećim planskim dokumentom, radi potvrđivanja, i to: urbanističkog projekta, projekta parcelizacije i preparcelizacije i elaborata geodetskih radova za ispravku granice susednih parcela;
 • organizuje rad Komisije za planove opštine Sečanj, priprema materijal, prati sednice, sačinjava zapisnike;
 • u saradnji sa Komisijom za planove stara se o izlaganju planskih dokumenata na javni uvid;
 • omogućuje zaineresovanim strankama uvid u postojeća planska dokumenta;
 • obavlja poslove sređivanja i čuvanja planskih dokumenata;
 • u saradnji sa građevinskim inspektorom vodi evidenciju objekata čije je građenje, odnosno rekonstrukcija završena bez građevinske dozvole i vodi upravno-pravne postupke po prijavi i zahtevu za legalizaciju objekata;
 • obavlja poslove za registraciju i overu reda vožnje za gradski i prigradski prevoz (vanlinijski prevoz putnika) u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast;
 • obavlja poslove vezane za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugig javnih objekata od značaja za opštinu;
 • prati donošenje planova i programa javnog stambenog preduzeća i njihovu realizaciju iz oblasti koju pokriva;
 • prati normativne akte koji se odnose na bliže uslove za obavljanje auto-taksi prevoza i u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima priprema godišnje programe kojima se definiše njihovo optimalno organizovanje i vodi upravno-pravne poslove na izdavanju odobrenja za obavljanje auto-taksi prevoza putnika;
 • vodi postupak i preduzimanje radnje u svim ostalim poslovima iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;
 • obavlja i druge psolove koje mu poveri rukovodilac Odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

STAMBENO-KOMUNALNI POSLOVI I POSLOVI PRIVATNOG PREDUZETNIŠTVA

Viši referent: ___________________, ____________________
Kontakt: 
069/ __________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • obavlja poslove iz nadležnosti koji se odnose na uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti, pripremu normativnih akata, praćenje ostvarivanja osnovnih komunalnih funkcija (snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, čišćenje javnih površina,
 • održavanje javnih zelenih površina, javne rasvete i drugo) u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast;
 • prati donošenje programa i planova komunalnih preduzeća na teritoriji opštine i njihovu realizaciju i predlaže odgovarajuće mere;
 • izrađuje izveštaje, informacije i analize iz oblasti koju pokriva za potrebe Predsednika opštine, Opštinskog veća i Skupštine opštine;
 • sarađuje sa komunalnom inspekcijom, javnim stambenim i javnim komunalnim preduzećem;
 • vodi upravno-pravne postupke na izdavanju odobrenja za postavljanje privremenih montažnih objekata, letnjih bašta i drugih objekata i uređaja na javnoj površini u skladu sa Odlukama Skupštine opštine i oistom obaveštava Službu za naplatu javnih prihoda;
 • izrađuje rešenja o raskopavanju ulica i javnih površina, seče drveća i ukrasnog šiblja na javnim površinama;
 • vodi postupak i radnje u vezi sa promenama iz stambene oblasti, stambene izgradnje i održavanje stambenih zgrada u skladu sa zakonima i propisima iz ove oblasti;
 • izrađuje potrebne informacije iz oblasti privatnog preduzetništva;
 • daje stručna tumačenja pravne prirode pri registraciji preduzetničkih radnji kod Agencije za privredne registre;
 • popunjava registracione prijave po zahtevu stranaka, prema Agenciji za privredne registre;
 • dostavlja dnevne i mesečne specifikacije Agenciji za privredne registre;
 • izdaje uverenja za preduzetnika;
 • izdaje uverenja opodacima upisanim u opštinski registar preduzetničkih radnji;
 • vodi postupak i preduzimanje radnje u svim ostalim poslovima iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;
 • popunjava i overava radne knjižice;
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodičac Odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

POSLOVI SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE

Mlađi savetnik: Ivana Mijat, dipl.ekonomista
Kontakt: 
069/ 80 23 434
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 
ivanamijat75@gmail.com

OPIS POSLA:

 • vodi upravne postupke i preduzima radnje u neposrednoj primeni Zakona o planiranju i izgradnji, podzakonski akata i drugih propisa koji su povereni opštini na sprovođenju objedinjene procedure, a u vezi sa izgradnjom, dodgradnjom ili rekonstrukciom objekata, procedure, a i vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju;
 • izdavanje lokacijskih uslova;
 • izdavanje garađevinske dozvole;
 • izdavanje rešenja iz člana 145. zakona o planiranju i izgradnji;
 • prijavu radova;
 • pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu;
 • pribavljanje isprava i drugih dokemanata koje izdaju imaoci
 • javnih ovlašćenja, a uslov za izgradnju objekata, odnosno za
 • izdavanje lokacijskih usklova, građevinske i upotrebnedozvole, kao i obezbeđenje uslova za priključanje na
 • infrastrukturnu i mrežu;
 • upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i
 • izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.
 • vodi postupak i preduzimanje radnje u svim ostalim poslovima iz nadležnosti opštine u ovoj oblasti;
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodičac Odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

POSLOVI PROTOKOLA I ODNOSA SA JAVNOŠĆU

Viši referent: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • obavlja poslove prijema gostiju kod predsednika opštine, zamenika predsednika, načelnika Opštinske uprave, predsednika Skupštine opštine i pomoćnika;
 • dostavlja predsedniku opštine, zameniku predsednika, predsedniku Skupštine opštine i načelniku Opštinske uprave presek i analize aktuelnih i tekućih informacija;
 • objavljuje informacije za javnost koje mu daju predhodno navedena lica;
 • po nalogu ostvaruje i inicira saradnju sa preduzećima i ustanovama i stara se da sistem komunikacija sa javnošću bude na kvalitetnom nivou;
 • obavlja poslove vezane za organizaciju konferencija za novinare;
 • organizuje manifestacije i prijeme u okviru delokruga rada predsednika opštine, zamenika predsednika, predsednika Skupštine opštine Sečanj i načelnika Opštinske uprave;
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsednika opštine, predsednika Skupštine opštine, zamenika predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI SKUPŠTINE, PREDSEDNIKA OPŠTINE, SKUPŠTINSKIH KOMISIJA, OPŠTINSKOG VEĆA I OPŠTE UPRAVE

Viši referent: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • obavlja poslove na prikupljanju, umnožavanju i spajanju materijala za sednice Skupštine opštine, Opštinskog veća, komisija i opštinske uprave;
 • vrši sve tehničke pripreme za normalan rad sednica Skupštine, opštinskog veća i Komisija, prisustvuje na isttim, vodi zapisnik, izrađuje izvod iz zapisnika sasednica navedenih organa i Koimisija;
 • vodi registar sednica i tačaka dnevnig reda,
 • obavlja tehnički deo poslova vezanih za rad „Službenog lista opštine Sečanj“ i njegovo umnožavanje;
 • stara se o pravilnoj upotrebi fotokopir aparata i njegovom održavanju, kontaktira sa serviserima radi popravke istih;
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac Odeljenja;

POSLOVI – LIČNIH STANJA GRAĐANA – MATIČAR

Viši referent: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • izrađuje predloge rešenja u upravnom postupku po zahtevima građana (promena ličnog imena, ispravka u matičnim knjigama, naknadni upis u matičnim knjigama);
 • vrši nadzor nad radom mesnih kancelarija po pitanju ličnih stanja građana;
 • obavlja sve poslove matičara za matično područje mesta (vrši pripremne radnje za venčanje i prisustvuje činu venčanja, vrši upis u matične knjige, upisuje podatke o državljanstvu i naknadne upise u evidenciju državljana i druge poslove matičara);
 • obavlja sve poslove u vezi sa izdavanjem isprava namenjenim za upotrebu u inostranstvu;
 • izdaje uverenja o kućnoj zajednici, overava sve vrste izjava, uzima na zapisnik izjave stranaka;
 • sastavlja smrtovnice i pokreće ostavinski postupak za umrla lica;
 • vrši i overu potpisa, rukopisa i prepisa;
 • obavlja poslove vezane za vođenje jedinstvenog biračkog spiska za područje opštine Sečanj i utvrđuje rešenje o upisu i brisanju birača iz biračkog spiska;
 • pored navedsenih poslova, obavlja i poslove prevođenja na mađarski jezik;
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac Odeljenja.

POSLOVI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA-ADMINISTARTIVNI POSLOVI

Viši referent: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vodi matične knjige radnika i dosije radnika (aktiva i pasiva)
 • vodi sve evidencije o radu, popunjava prijave i odjave po obrascima
 • radi ostvarivanja zdravstvene zaštite radnika, osiguranje radnika,
 • popunjava prijave o promeni u toku osiguranja;
 • vrši obračun staža osiguranja radnika;
 • čuva dokumenta i rešenja uložena u dosije radnika;
 • priprema nacrte rešenja o stupanju na rad i raspoređivanju na poslove i radne zadatke, obavezama i radnog odnosa, izrađuje rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva uz sradnju sa rukovodiocem odeljenja i načelnikom;
 • vrši stručne, administrativne poslove oko raspisivanja i sprovođenja konkursa i oglasa;
 • odgovoran je za čuvanje i uredno vođenje dosijea radnika i daje potrebne podatke iz te dokumentacije,
 • unosi podatke u radnu knjižicu o vremenu provedenom na radu u organima opšte uprave i vrši overu ovih podataka;
 • overava zdravstvene knjižice radnika;
 • izrađuje periodične kadrovske izveštaje na osnovu personalne evidencije;
 • vrši prijem stranaka, daje potrebne informacije u vezi njihovih prava, pruža strankama stručnu pomoć pri popunjavanju njihovih zahteva i stara se o urednosti istih;
 • preuzima poštu iz internih dostavnih knjiga, vrši razvrvstavanje i ekspedovanje pismena putem pošte i dostavljača, zavodi poštu u knjigu pošte, po poptrebni sastavlja potražnice;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika.

DOSTAVLJAČ SPOLJNI I UNUTRAŠNJI

Nameštenik – četvrta grupa radnih mesta: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vrši predaju i preuzimanje pošiljki od organizacija PTT usluga;
 • vrši predaju i preuzimanje dokumenata kod nadležnih službi;
 • vrši dostavu novčanih dokumenata i novca od uprave za javna plaćanja i banaka;
 • vrši dostavljanje akata u rad organizacionim jedinicama;
 • vodi evidenciju pismena za dostavljanje;
 • vrši dostavljanje pismena građanima, preduzećima, organizacijama, zajednicama i ustanovama na teritoriji MZ Sečanj;
 • vrši utovar i istovar kancelarijskog materijala i drugog materijala i opreme za potrebe organa;
 • po potrebi obavlja poslove obezbeđenja zgrade u Sečnju,
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca odeljenja i načelnika.

DAKTILOGRAF

Nameštenik – četvrta grupa radnih mesta: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • obavlja sve daktilografske poslove za potrebe organa opštine;
 • po odobrenju načelnika obavlja daktilografske poslove i za druga pravna i fizička lica;
 • po potrebi obavlja poslove oko slaganja, povezivanja i otpremanja materijala za sednicu Skupštine, komisija i Opštinskog veća;
 • po potrebi obavlja poslove radnika na ugostiteljskim poslovima;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i načelnika

RADNIK NA UGOSTITELJSKIM POSLOVIMA

Nameštenik – četvrta grupa radnih mesta: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • priprema i servira tople i hladne napitke;
 • raznosi tople i hladne napitke po kancelarijama u skladu sa upustvom Načelnika,
 • održava čistoću u kuhinji;
 • održava pribor kojim rukuje;
 • brine i odgovara za posuđe i escajg za koji je zadužena;
 • blagovremeno trebuje potrebne napitke i potrošni materijal i stara se o njihovom racionalnom korišćenju;
 • vodi knjigu nabavke;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i načelnika.

VOZAČ MOTORNOG VOZILA

Nameštenik – četvrta grupa radnih mesta: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vrši poslove prevoza lica, stvari i opreme;
 • obavlja poslove redovnog dnevnog i nedeljnog pregleda vozila (kontroliše nivo tečnosti u hladnjaku i motoru, nivo ulja u motoru, nivo elektrolita u akumulatoru, kočnice, svetla, ventilator, kaiš i druge delove vozila);
 • obavlja poslove manjih popravki koje može da izvrši priručnim alatom;
 • pranje i čišćenje vozila, snabdevanje vozila gorivom;
 • na putnom listu potpisuje za tehničku ispravnost vozila za koje je zadužen i upisuje tačnu relaciju sa pređenim kilometrima predviđene vožnje;
 • vozilo sa kojim se zadužen održava uvek u čistom i ispravnom stanju;
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i načelnika.

POSLOVI TEHNIČKOG ODRŽAVANJA POSLOVNIH PROSTORIJA, ODRŽAVANJE KRUGA I ZGRADE – POMOĆNI VOZAČ

Nameštenik – četvrta grupa radnih mesta: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vrši poslove pregleda zgrade opštine i mesnih kancelarija, uređaja i instalacija i opreme i otklanja sve kvarove izuzev onih za koje potrebno angažovanje trećih lica;
 • vrši sve hitne i vanredne intervencije na električnim instalacijama, vodoinstalacijama i plinskim pećima, bravarske i stolarske poslove;
 • obavlja i pomoćno-tehničke poslove (isticanje i skidanje zastava na zgradi SO uz staranje za njihovo čuvanje, skidanje i postavljanje, prenošenje nameštaja i inventara;
 • van radnog vremena obavlja sve potrebne hitne i vanredne intervencije i obaveštava po potrebi nadležne službe;
 • obavlja sve pomoćno-tehničke poslove na redovnom održavanju zgrade Opštinske uprave kao i manje popravke na zgradi, kancelarijama;
 • održava dvorište i park;
 • po potrebi obavlja poslove vozača;
 • održava čistoću dvorišta, travnatih površina, niskog ukrasnog rastinja, kosi travnate površine;
 • položen vozački ispit „B“ kategorije
 • obavlja poslove obezbeđenja zgrade opštine u Sečnju,
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i načelnika.

POSLOVI ODRŽAVANJA HIGIJENE

Nameštenik – peta grupa radnih mesta: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • obavlja poslove održavanja čistoće u poslovnim, pomoćnim i drugim prostorijama, hodnicima i sanitarnim čvorovima, na inventaru, uređajima i opremi kojima je zadužena;
 • u zimskom vremenu i za vreme vremenskih nepogoda održava ulične i prilazne trotoare u čistom i prohodnom stanju,
 • vrši paljenje i gašenje peći u radnim prostorijama;
 • vrši pranje zavesa i peškira;
 • održava u urednom stanju park i dvorište;
 • vrši zalivanje i održavanje cveća u poslovnim prostorijama;
 • obavlja poslove dežurne spremačice prema iskazanoj potrebi za vreme radnog vremena i vikendom;
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca i načelnika

POSLOVI OBEZBEĐENJA

Nameštenik – peta grupa radnih mesta: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • obavlja poslove obezbeđenja SO Sečanj;
 • kontroliše ulazak vozila i lica u dvorište objekta;
 • kontroliše ulazak lica u objekte, njihovo kretanje i izlazak iz zgrade;
 • kontroliše unošenje stvari u zgradu;
 • vodi potrebne evidencije;
 • prati i kontroliše zgradu i mesta u zgradi koja su ugrožena od požara, vizuelno kontroliše vodovodne i grejne instalacije, električne aparate i drugo;
 • obavlja poslove dežurstva, prima hitnu poštu, telegrame i materijale;
 • po potrebi vrši prenos i prevoz inventara, materijala, osnovnih sredstava;
 • stara se o parkiranju u dvorište zgrade i održavanju kolskog ulaza,
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac odeljenja i načelnik.

POSLOVI ODBRANE I POSLOVI ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ORGANA OPŠTINE SEČANJ

Savetnik: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • izrađuje plan pripravnosti, plan mobilizacije, plan funkcionisanja opštinske uprave u ratu;
 • koordinira rad preduzeća na poslovima odbrane, u saradnji sa javnim preduzećima i stručnim institucijama, organizuje civilnu zaštitu na nivou opštinsk euprave i koordinira poslove civilne zaštite u saradnji sa javnim preduzećima;
 • izrađuje plana za zaštitu od elementarnih nepogoda,
 • sarađuje sa opštinskim i mesnim štabovima za zaštitu od elementarnih nepogoda i koordinira poslove zaštite u sradnji sa javnim preduzećima;
 • obavlja poslove iz oblasti zaštite od požara, organizuje i sprovodi preventivne mere zaštite od požara i obuku radnika iz ove oblasti;obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac odeljenja i načelnik.

POSLOVI EKONOMA

Nameštenik – četvrta grupa radnih mesta: ______________________, ___________
Kontakt: 
069/ _____________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • odgovoran je za celokupnu imovinu opštinske uprave opštine Sečanj,
 • vrši nabavku potrošnog materijala, sitnog inventara, rezervnih delova i drugih materijala, strvari i opreme,
 • vodi svu potrebnu propisanu evidenciju o stvarima, opremi, sitnog inventara i potrošnog materijala,
 • obavlja magacinske poslove, vrši prijem, obezbeđenje, čuvanje, održavanje i izdavanje materijala, inventara i druge robe,
 • vodi magacinsko knjigovodstvo, daje predloge za nabavku i rashodovanje potrošnog materijala,
 • vodi kartice sitnog materijala i otpis istog,
 • odgovoran je za organizovanje, obezbeđenje imovine u vlasništvu organa opštine,
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac Odeljenja i Načelnik.