ODELJENJE ZA PRIVREDU, RAZVOJ, INSPEKCIJSKE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

-Opštine Sečanj

U PRIPREMI

Rukovodilac Odeljenja za Privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine – Dejana Milošević, dipl. ekonomista

Telefon: (023) 3842-066
Mobilni: (069) 80 23 414
Adresa : Vožda Karađorđa 57
e-mail:mdejana@beotel.net

Rukovodilac Odeljenja za Privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine vrši poslove:

 • organizuje i rukovodi radom Odeljenja,
 • obavlja najsloženije poslove i zadatke iz delokruga rada odeljenja,
 • stara se o zakonitom, blagovremenom i kvalitetnom obavljanju poslova i zadataka,
 • izrađuje nacrte Odluka, rešenja i druga akta iz nadležnosti odeljenja,
 • daje uputstva izvršiocima za obavljanje poslova,
 • organizuje poslove na praćenju realizacije strategije ekonomskog razvoja opštine i učestvuje u praćenju i realizaciji projekata iz oblasti lokalnog i ekonomskog razvoja,
 • uspostavlja kontakte i stara se o privlačenju novih investitora u opštini,
 • predlaže i daje mišljenja o potrebnim merama za efikasan i uspešan razvoj i aktivnosti iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja,
 • prati propise iz nadležnosti odeljenja, daje mišljenja u vezi sa istima i ukazuje na promene propisa iz nadležnosti odeljenja,
 • potpisuje sva akta koja rešavajući u upravnom postupku donosi odeljenje,
 • ostvaruje saradnju i kongakte sa resornim ministarstvima i nadležnim pokrajinskim organima uprave koji su poverili određene poslove iz oblasti privrede, lokalnog ekonomskog razvoja i inspekcijskog nadzora opštini u nadležnost,
 • preduzima mere za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti radnika;
 • učestvuje u izradi Godišnjeg programa uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave.

PROSVETNI INSPEKTOR

Savetnik: Nataša Vukoje, prof. Raz. nastave
Kontakt: 
069/80 23 405
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 
prosvetnainspekcija@gmail.com

OPIS POSLA:

 • kontroliše postupanje škola i predškolskih ustanova u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata,
 • vrši pregled predškolskih ustanova i škola u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja delatnosti i proširenje delatnosti,
 • preduzima mere radi ostvarivanja prava i obaveza učenika i roditelja, nastavnika,
  vaspitača, odnosno stručnog saradnika i direktora,
 • kontroliše postupak upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno zakonu,
 • zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji u predškolskim ustanovama i školama, koje su suprotne zakonu,
 • kontroliše pregled propisane evidencije koju vode predškolske ustanove i škole i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje škola,
 • kontroliše ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita,
 • nalaže rešenjem otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku,
 • naređuje rešenjem izvršavanje propisane mere koja nije izvršena,
 • podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka,
 • obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i načelnika Opštinske uprave.

GRAĐEVINSKI INSPEKTOR

Savetnik: Dragana Bugarin,
Kontakt: _____________________

Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 
gradjevinskainspekcijasecanj@gmail.com

OPIS POSLA:

 • vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje opština,
 • vrši nadzor da li preduzeće, drugo pravno lice, preduzetnik koji gradi objekat, lice koje vrši stručni nadzor, odnosno lica koja obavljaju pojedine poslove na projektovanju ili građenju objekata ispunjavaju propisane uslove,
 • kontroliše da li je za objekat koji se gradi, odnosno za izvođenje radova izdato odobrenje za izgradnju,
 • proverava da li je početak građenja objekta, odnosno izvođenja radova prijavljen na propisan način,
 • podnosi prekršajne prijave, prijave za privredni prestup i krivične prijave protiv fizičkih i pravnih lica koja izgradnju objekta ne vrše u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,
 • kontroliše da li je gradilište obeleženo na propisan način, – vrši nadzor da li se objekat gradi prema odobrenju za izgradnju i glavnom projektu,
 • kontroliše da li izvršeni radovi, materijal, oprema i instalacija koji se ugrađuju odgovaraju propisanim standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta,
 • proverava da li je izvođač radova preduzeo mere za bezbednost objekta, susednih objekata, saobraćaja, okoline i zaštitu životne sredine,
 • kontroliše da li na objektu koji se gradi ili je izgrađen postoje nedostaci koji ugrožavaju bezbednost njegovog korišćenja i okoline,
 • proverava da li izvođač radova vodi građevinski dnevnik i knjigu inspekcije na propisan način,
 • proverava da li se u toku građenja i korišćenja objekata vrše propisana osmatranja i održavanje objekta,
 • proverava da li je za objekat koji se koristi izdata upotrebna dozvola,
 • proverava da li je upotrebna dozvola izdata na propisan način,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom ili propisom donetim na osnovu zakona,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i načelnika Opštinske uprave.

KOMUNALNI INSPEKTOR

Savetnik: Milica Vukoje, dipl. menadžer
Kontakt: 
069/ 80 23 432
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 
komunalnainspekcijasecanj@gmail.com

OPIS POSLA:

 • vrši nadzor u oblasti komunalnih delatnosti predviđenih Zakonom i opštim aktima Skupštine opštine,
 • donosi rešenja o preduzimanju potrebnih mera i radnji iz svoje nadležnosti,
 • podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka i izriče mandatne kazne,
 • vrši i druge poslove koji su mu povereni Opštinskom šdlukom,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i načelnika Opštinske uprave.

 INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Savetnik: Tanja Papić, dipl.
Kontakt: 
_______________________
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 
inspekcijazastitazssecanj@gmail.com

OPIS POSLA:

 • stara se nad primenom i sprovođenjem zakona i drugih propisa donetih na osnovu zakona, u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daju nadležni organi lokalne samouprave,
  stara se nad primenom mera zaštite od buke u gradu, odnosno opštini, u stambenim, zanatskim i komunalnim objektima,
 • vrši inspekcijski nadzor za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova zaštite životne sredine za početak rada i obavljanja delatnosti radnji i preduzeća,
 • vrši inspekcijski nadzor za utvrđivanje ispunjenosti uslova i sprovođenja mera utvrđenih u Odluci o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja i odluci o davanju saglasnosti na Studiju zatečenog stanja,
 • donosi rešenja i zaključke,
 • podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, podnosi prijave za pokretanje postupka za privredni prestup i podnosi krivične prijave,
 • učestvuje u pripremi informacija za državne organe i medije,
 • postupa po prijavama i izveštava o preduzetim merama,
 • priprema mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o radu,
 • prikuplja i obrađuje podatke o postrojenjima koja podležu inspekcijskom nadzoru,
 • vrši i druge poslove koji su mu povereni opštinskom Odlukom,
 • izrađuje potrebne informacije iz oblasti privrede,
 • obavlja poslove povernika lokalne kancelarije Fonda za razvoj AP Vojvodine i daje stručno tumačenje, upustva o potrebnoj dokumentaciji za izradu projekata i prati projekte do njihove realizacije,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI U OBLASTI POLJOPRIVREDE I VODOPRIVREDE

Samostalni savetnik: Dragica Šarenac, dipl.ing.poljoprivrede
Kontakt: 
069/ 80 23 446
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: ___________________

OPIS POSLA:

 • sačinjava analize i predlaže opštinskim organima zauzimanje određenog stava ili preduzimanje određenih mera koje su usmerene na poboljšanje stanja u toj oblasti,
 • izrađuje potrebne informacije iz oblasti poljoprivrede,
 • obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije za određivanje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta, Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim usevima i opštinskog štaba za sprovođenje posebnih mera zaštite od požara u poljoprivredi za vreme žetve i vršidebe,
 • obavlja poslove vezane za utvrđivanje visine naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta,
 • obavlja poslove koji su prema zakonu o vodama u nadležnosti opštine,
 • sarađuje sa nadležnim inspekcijama iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede,
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac Odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

POSLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Saradnik: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ ________________
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail:____________________ 

OPIS POSLA:

 • obavlja upravne postupke iz oblasti zaštite životne sredine,
 • izrađuje registar zagađivača životne sredine i predlaže način rešavanja problema zagađivanja životne sredine na teritoriji opštine,
 • sarađuje sa svim subjektima zaštite životne sredine u rešavanju pitanja vezanih za zaštitu i unapređenje životne sredine,
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac odeljenja.

POSLOVI U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Saradnik: ________________, __________________
Kontakt: 
069/_________________ 
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: _______________________

OPIS POSLA:

 • obavlja poslove u vezi zaštite i unapređenja poljoprivrednog zemljišta,
 • obavlja koordinaciju poljočuvarskih poslova u smislu daljeg postupanja sa izveštajima i zapisnicima poljočuvarsje službe,
 • sarađuje sa nadležnim inspekcijama iz oblasti po
 • obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Komisije za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,
 • obavlja tehničke poslove oko postupka izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog
 • zemljišta, prati naplatu zakupnine i sarađuje sa nadležnim Ministartsvom,
 • obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac Odeljenja i načelnik Opštinske uprave.

TEHNIČKI POSLOVI U OBLASTI POLJOPRIVREDE, LOVA I LOVNOG TURIZMA

Viši referent: ________________, __________________
Kontakt: 
069/__________________ 
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: _______________

OPIS POSLA:

 • obavlja poslove vezane za prognozno – izveštajnu službu i republički hidrometeorološki zavod,
 • prikuplja podatke o stanju i pojavama u oblasti poljoprivredne proizvodnje,
 • prikuplja podatke o elementarnim nepogodama u poljoprivredi u toku godine,
 • obavlja tehnički deo poslova vezanih za izradu informacija u oblasti poljoprivrede,
 • radi na unapređenju lova i lovnog turizma.
 • Obavlja i druge poslove koje mu poveri rukovodilac odeljenja.