ODSEK ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA (LPA)

-Opštine Sečanj

U PRIPREMI

Šef Odseka  za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda – Ksenija Jokanović, _________

Telefon: 023/ ________
Mobilni: 069/ 80 23 429
Adresa : Vožda Karađorđa 57
e-mail:

Šef Odseka  za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda vrši poslove:

 • vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama
 • dostavlja akta drugostepenom poreskom organu, poreskom obavezniku a po potrebi i sudu učestvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate, sprovodi postupak prinudne naplate
 • organizuje, objedinjava i usmerava rad u Odseku,
 • obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga Odseka,
 • učestvuje u pripremi nacrta budžeta,
 • koordinira postupak pripreme, razrađuje smernice i priprema uputstvo za izradu budžeta, analizira zahteve za finansiranje korisnika budžeta, prati izvršenje budžeta,
 • izrađuje odgovarajuće akte iz oblasti javnih prihoda loklane samouprave,
 • neposredno učestvuje u postupku prijema i obrade podataka od značaja za lokalne javne prihode,
 • sačinjava nacrte rešenja i druge akte u skladu sa zakonom i lokalnim propisima u postupku razreza lokalnih javnih prihoda,
 • sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika lokalnih javnih prihoda,
 • vrši kontrolu naplate i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda,
 • donosi rešenja o zaduživanju obveznika loklanih javnih prihoda
 • vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI UTVRĐIVANJA, KONTROLE, NAPLATE POREZA NA IMOVINU PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA, LOKALNIH KOMUNALNIH TAKSI I SAMODOPRINOSA

Viši referent: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ 
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na imovinu pravnih lica, preduzetnika, komunalnih taksi i samodoprinosa,
 • sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom, lokalnim propisima u postupku razreza,
 • vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda,
 • vrši kontrolu plaćanja od strane obveznika o čemu sačinjava izveštaj i informacije,
 • vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda,
 • preduzima mere izvršenja prema obveznicima (pravnim licima i preduzetnicima) u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka i rukovodioca Odeljenja.

POSLOVI UTVRĐIVANJA, KONTROLE, NAPLATE POREZA NA IMOVINU FIZIČKIH LICA

Viši referent: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ 
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplate poreza na imovinu fizičkih lica,
 • sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom, lokalnim propisima u postupku razreza,
 • sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika poreza na imovinu fizičkih lica
 • vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda,
 • vrši kontrolu plaćanja od strane obveznika (fizičkih lica) o čemu sačinjava izveštaj i informacije
 • vrši identifikaciju obveznika javnih prihoda i preduzima mere naplate,
 • vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda,
 • preduzima mere redovne i prinudne naplate prihoda u skladu sa zakonom,
 • preduzima mere izvršenja prema obveznicima (fizičkim licima) u skladu sa zakonom,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i rukovodioca Odeljenja.

PORESKI INSPEKTOR

Samostalni savetnik: Olivera Babić, __________________
Kontakt: 
069/ 80 23 403
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama
 • dostavlja akta drugostepenom poreskom organu, poreskom obavezniku a po potrebi i sudu
 • učestvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate, sprovodi postupak prinudne naplate
 • u skladu sa zakonom obavlja kontrolu zakonitosti i pravilnosti
 • obračunavanja i blagovremenosti plaćanja lokalnih javnih prihoda,
 • priprema nacrt rešenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u postupku kontrole,
 • kontroliše podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda rešenjem,
 • učestvuje u izradi metedoloških upustava u vezi poreske kontrole lokalnih javnih prihoda,
 • vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda,
 • preduzima mere redovne i prinudne naplate prihoda u skladu sa zakonom,
 • pruža osnovnu pravnu pomoć i objašnjenja poreskim obveznicima od značaja za ispunjenje poreske obaveze,
 • priprema izveštaje u vezi kontrole lokalnih prihoda,
 • vođenje biračkog spiska
 • obavlja i druge poslova po nalogu šefa Odseka i rukovodioca odeljenja.

POSLOVI UTVRĐIVANJA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

Viši referent: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ 
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vrši prijem, obradu kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava,
 • preduzima radnje i aktivnosti neophodne za utvrđivanje činjeničnog stanja radi utvrđivanja lokalnih javnih prihoda,
 • proverava poresku bazu pre štampanja rešenja lokalnih javnih prihoda,
 • pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima,
 • ažurira bazu lokalnih poreskih javnih prihoda,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i rukovodioca Odeljenja.