ODELJENJE ZA BUDŽET, TREZOR I FINANSIJE

-Opštine Sečanj

U PRIPREMI

Rukovodilac Odeljenja za Budžet, trezor i finansije – Biljana Škrbić, dipl. ekonomista

Telefon: 023/ 3842-064
Mobilni: 069/80 366 00
Adresa : Vožda Karađorđa 57
e-mail:biljanakorolija82@gmail.com

Rukovodilac Odeljenja za Budžet, trezor i finansije vrši poslove:

 • rukovodi radom Odeljenja,
 • organizuje rad tako da se obezbedi celishodna podela rada, puna i pravilna zaposlenost radnika na svim poslovima i zadacima,
 • odgovoran je za efikasno, racionalno, ekonomično i zakonito vršenje svih poslova i zadataka iz delokruga Odeljenja,
 • obezbeđuje blagovremeno izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine i njenih tela,
 • učestvuje u izradi normativnih akata, izveštaja i analiza u okviru poslova Odeljenja, donosi rešenja u upravnom postupku iz nadležnosti Odeljenja,
 • učestvuje u izradi budžeta opštine, dopunskog budžeta i odluke o privremenom planiranju i odluke o završnom računu budžeta,
 • vrši projekcije i praćenje priliva na konsolidovani račun trezora na koji se uplaćuju sva primanja i sa kojeg se vrše sva plaćanja,
 • u postupku pripreme nacrta Odluke o budžetu direktnim korisnicima dostavlja stručno upustvo koje sadrži osnovne ekonomske smernice na osnovu kojeg korisnici budžeta izrađuju predlog svojih finansijskih planova,
 • definiše aproprijacije za upotrebu budžetskih sredstava, prati plan izvršenja direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava, vrši eventualne korekcije,
 • organizuje i koordinira rad na upravljanju gotovinskim sredstvima i kontroli rashoda,
 • učestvuje u izradi informacija za potrebe Ministarstvi finansija, vrši analize u druge stručne poslove za izvršavanje budžeta,
 • preduzima mere za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti radnika,
 • odgovoran je za svoj rad načelniku Opštinske uprave,
 • obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Opštinske uprave

POSLOVI TREZORA

Viši referent: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ 
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vrši prijem i evidenciju, realizovanih zahteva korisnika budžeta, kontroliše ispravnost i valjanost primljenih zahteva sa odgovrajućom knjigovodstvenom dokumentacijom,
 • vrši pripremu plaćanje obaveza po zahtevima, po ugovorima, vodeći računa o utvrđenim aproprijacijama, kao i o prilivu budžeta,
 • prati izvršenje odobrenih aproprijacija, stara se o blagovremenoj likvidaturu preuzetih obaveza,
 • dostavlja rešenja o odobrenom plaćanju računovodstvu čime uspostavlja koordinaciju rada sa računovodstvom,
 • vodi popis akta za rešenja i za za rešenja o odobrenom plaćanju korisnicima budžetskih sredstava,
 • odgovoran je za registar primljenih zahteva i primljene dokumentacije,
 • vrši usaglašavanje tromesečnih izveštaja sa izvršenim plaćanjem,
 • obavlja i vodi knjigovodstvo budžetskog Fonda protivpožarne zaštite opštine Sečanj (kao i završni račun istog),
 • vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI BUDŽETA I TREZORA

Savetnik: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ 
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • prati i primenjuje propise u oblasti računovodstva i Zakona o budžetskom sistemu, sačinjava pregled tekućih prihoda i rashoda budžeta, proverava zahteve za plaćenje korisnika budžeta, nakon provere knjigovodstvene isprave i raspoloživog prava za određenu vrstu rashoda,
 • stara se u preuzimanju i odlaganju izvoda i dokumentacije računa budžeta i trezora, učestvuje i uzradi budžeta i završnog računa u skladu sa budžetskim kalendarom, vodi evidenciju o promenama tekuće budžetske rezerve na osnovu rešenja i zaključaka opštinskog veća opštine Sečanj,
 • odgovoran je za urednu i kompletnu dokumentaciju na osnovu koje su izvršena plaćanja za račun budžeta,
 • vrši proveru svih knjigovodstvenih isprava koje se upućuju na likvidaturu,
 • obrađuje potrebne statističke izveštaje,
 • vodi knjigovodstvo prihoda i rashoda, dnevnik i glavnu knjigu za sva primanja i izdatke i evidenciju za svakog direktnog i indirektnog korisnika budžetskih sredstava, vrši plaćanja sa računa budžeta,
 • radi izveštaje o plasiranju novčanih sredstava, izveštaje o zaduženje budžeta lokalne vlasti, rade mesečne kvartalne, polugodišnje i godišnje izveštaje o izvršenje budžeta lokalne vlasti,
 • obavlja i druge poslove kome mu poveri rukokovodilac Odeljenja i načenik Opštinske uprave.

POSLOVI KNJIGOVODSTVA, LIKVIDATURE I INFORMATIKE

Savetnik: _________________, _________________
Kontakt: ____________________

Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • obavlja finansijsko-knjigovodstvene poslove Opštinske uprave, kontira i knjiži dokumetaciju Opštinske uprave,
 • sastavlja periodične obračune i završni račun, sastavlja izveštaje o finansijsko-materijalnom poslovanju ovog organa,
 • sastavlja statističke izveštaje iz delokruga uprave,
 • vodi dnevnik i pomoćne knjige dobavljača, kupaca i osnovnih sredstava,
 • sastavlja izveštaje o finansijskom materijalnom poslovanju opštiskog organa uprave,
 • obavlja računsku i zakonsku kontrolu celokupne finansijske dokumentacije opštinske uprave,
 • vodi knjigu ulaznih i izlaznih faktura, vrši pripremu naloga za prenos sredstava dobavljačima,
 • vrši nadzor nad radom izvršilaca na poslovima rukovanja računarom u odeljenjima Opštinske uprave, kao i na njihovoj obuci pri rukovanju istih,
 • obavlja poslove za potrebe trezora i budžetskog računovodstva i izveštavanja koje obuhvata finansijsko izveštavanje, izrada završnog računa,
 • vrši poslove administratora u Odseku LPA,
 • radi na obračunu plata zaposlenih u Opštinskoj upravi po važećim propisima,
 • projektovanje, instalacija, održavanje postojećih i uvoženje novih sistema,
 • obuka radnika u oblasti komunikacije, održavanje i upravljanje mrežama,
 • vrši dizajniranje baze podataka,
 • prikupljanje potrebnih podataka za prikaz na internetu, praćenje elektronske pošte-praćenje trendova na polju računarske tehnike,
 • štiti autorska prava sistemskog i drugog softvera,
 • organizacija celokupnog toka automatske obrade podataka,
 • vodi programsku i organizacionu dokumentaciju,
 • daje upustva za šifrovanje ulaznih podtaka,
 • vrši testiranje izgrađenih programa,
 • izgrađuje odgovrajuće programe,
 • vodi analizu informacionih sistema,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o računovodstvu, a po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI BLAGAJNE I OBRAČUNA

Viši referent: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ 
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • u skladu sa važećim propisima vrši obračun plate zaposlenih u Opštinskoj upravi, obračun bolovanja, bolovanja preko 30 dana, obračun porodiljskog odsustva, obračunava ostale vrste isplata, ugovore o delu za privremene i povremene poslove,
 • izdaje potvrde o visini ličnog dohodka zaposlenih radnika, vrši obračun po administrativnim i sudskim zabranama,
 • stara se o pravilnoj primeni propisa iz oblasti blagajničkog poslovanja, o tačnom, blagovremnom i urednom vođenju blagajničkog poslovanja tj. blagajničkog dnevnika,
 • vrši isplatu naknade odbornicima Skupštine opštine, članovima komisija i radnih tela Skupštine opštine u skladu sa važećim Odlukama SO i druge isplate u vezi sa radom Opštinske uprave,
 • prati i primenjuje propise iz oblasti računovodstva i finansija u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu,
 • kontroliše ispravnost dokumentacije za gotovinske isplate, knjiži svakodnevno blagajničku dokumentaciju, vodi knjigu primljenih i izdatih čekova,
 • popunjava statističke obrasce u oblasti radnih odnosa (M4) kao i izradu izveštaja za potrebe Ministarstva finansija (PL obrazac).
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

POSLOVI ANALIZE I PLANIRANJA BUDŽETA

Saradnik: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ 
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • prati i primenjuje važeće propise i primenjuje iste,
 • radi na pripremi budžeta, dopunskog budžeta i odluke o privremenom finansiranju,
 • priprema potrebne izveštaje za izradu gore navedenih odluka,
 • učestvuje na utvrđivanju aproprijacija sa mogućnošću obezbeđenja prihoda za potrebni nivo rashoda, priprema parametre za nacrt finansijskog izvršenja plana budžeta, sastavlja odgovarajuće analize i izveštaje,
 • učestvuje u izradi završnog računa budžeta,
 • vodi evidenciju samodoprinosa iz zarada: mesni samodoprinos i vrši prenos sredstava nalogom za prenos,
 • vodi evidenciju sredstava koja se prenose MZ za redovnu delatnost kao i evidenciju sredstava samodoprinosa od poljoprivrede i samostalne delatnosti,
 • odgovara za tačno i ažurno vođenje samodoprinosa kao i njihovih izveštaja,
 • sastavlja izveštaje kao i dopise ostvarenog samodoprinosa,
 • obavlja i druge poslovnje po nalogu rukovodioca Odeljenja i načenika Opštinske uprave.

POSLOVI INTERNOG KONTROLORA I JAVNIH NABAVKI

Savetnik: ________________, __________________
Kontakt: 
069/ 
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vrši kontrolu primene Zakona u oblasti materijalno -finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog trošenja sredstava budžeta od strane budžetskih korisnika, vrši kontrolu svih transkacija, koje se tiču budžetskih primanja i izdataka, upravljanja sredstvima i upravljanja dugom lokalne vlasti,
 • vrši kontrolu nad direktnim i indirektnim korisnicima budžeta, javnim preduzećima osnovanim od strane lokalne vlasti pravnim licima nad koji lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu kao i nad sredstvima mesnih zajednicama,
 • vrši kontrolu podnetih zahteva i daje saglasnost ili ih vraća na korekciju ukoliko nisu usklađeni sa važećim propisima i planiranim iznosima,
 • ima pristup svim podacima, dokumentima, izveštajima i informacijama potrebnim za obavljanje funkcija kod korisnika budžetskih sredstava,
 • vodi analitičku evidenciju osnovnih sredstava, vrši otpis vrednosti osnovnih sredstava, vrši revalorizaciju prema zakonskoj regulativi,
 • odgovoran je za sprovedeni popis i blagovremeno sprovođenje knjigovodstvenih promena kao i za prateću dokumentaciju
 • učestvuje u izradi budžeta i završnog računa u skladu sa budžetskim kalendarom,
 • učestvuje u pripremi plana javnih nabavki i njegovom usaglašavanju sa finansijskim planom odnosno odobrenim raspoloživim aproprijacijama,
 • obavlja poslove sprovođenja javnih nabavki
 • priprema odluke o pokretanju postupka javnih nabavki
 • predlaže kriterijume za izbor najpovoljnije ponude,
 • prikuplja ponude u koordinaciji sa Komisijom za javne nabavke,
 • vrši objavljivanje akata na Portalu javnih nabavki
 • kompletira finansijsku dokumentaciju i dostavlja ih likvidaturi,
 • prati izvršenje javnih nabavkiu skladu sa zaključenim ugovorima,
 • vodi evidenciju o javnim nabavkama i vrši arhiviranje dokumentacije,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsednika, načelnika Opštinske uprave i rukovodioca Odeljenja.

ŠEF ODSEKA ZA UTVRĐIVANJE, NAPLATU I KONTROLU JAVNIH PRIHODA

Samostalni savetnik: Ksenija Jokanović,
Kontakt: 
069/ 80 23 429
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama
 • dostavlja akta drugostepenom poreskom organu, poreskom obavezniku a po potrebi i sudu učestvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate, sprovodi postupak prinudne naplate
 • organizuje, objedinjava i usmerava rad u Odseku,
 • obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga Odseka,
 • učestvuje u pripremi nacrta budžeta,
 • koordinira postupak pripreme, razrađuje smernice i priprema uputstvo za izradu budžeta, analizira zahteve za finansiranje korisnika budžeta, prati izvršenje budžeta,
 • izrađuje odgovarajuće akte iz oblasti javnih prihoda loklane samouprave,
 • neposredno učestvuje u postupku prijema i obrade podataka od značaja za lokalne javne prihode,
 • sačinjava nacrte rešenja i druge akte u skladu sa zakonom i lokalnim propisima u postupku razreza lokalnih javnih prihoda,
 • sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika lokalnih javnih prihoda,
 • vrši kontrolu naplate i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda,
 • donosi rešenja o zaduživanju obveznika loklanih javnih prihoda
 • vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Odeljenja i načelnika Opštinske uprave.

PORESKI INSPEKTOR

Samostalni savetnik: Olivera Babić, _____________________
Kontakt: 
069/ 80 23 403
Adresa :
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 

OPIS POSLA:

 • vođenje prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama
 • dostavlja akta drugostepenom poreskom organu, poreskom obavezniku a po potrebi i sudu
 • učestvuje u izradi planova redovne i prinudne naplate, sprovodi postupak prinudne naplate
 • u skladu sa zakonom obavlja kontrolu zakonitosti i pravilnosti
 • obračunavanja i blagovremenosti plaćanja lokalnih javnih prihoda,
 • priprema nacrt rešenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u postupku kontrole,
 • kontroliše podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda rešenjem,
 • učestvuje u izradi metedoloških upustava u vezi poreske kontrole lokalnih javnih prihoda,
 • vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda,
 • preduzima mere redovne i prinudne naplate prihoda u skladu sa zakonom,
 • pruža osnovnu pravnu pomoć i objašnjenja poreskim obveznicima od značaja za ispunjenje poreske obaveze,
 • priprema izveštaje u vezi kontrole lokalnih prihoda,
 • vođenje biračkog spiska
 • obavlja i druge poslova po nalogu šefa Odseka i rukovodioca odeljenja,