PREDRAG RAĐENOVIĆ

-Predsednik opštine Sečanj

U PRIPREMI

KONTAKT:
tel:  023/ 3841-111, 3841-113
fax:  023/ 3842- 011
e-mail:  sosecanj@beotel.net
veb: www.secanj.rs


Prema članu 42. Zakona o lokalnoj samoupravi izvršni organi opštine su predsednik opštine i Opštinsko veće.

Predsednika opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za Predsednika opštine. Kandidat za Predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika Predsednika opštine iz reda odbornika koga bira Skupština opštine na isti način kao Predsednika opštine.

Predsedniku Opštine i zameniku predsednika Opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine.

Predsednik Opštine i zamenik predsednika Opštine su na stalnom radu u Opštini.

NADLEŽNOSTI PREDSEDNIKA OPŠTINE:

 • predstavlja i zastupa Opštinu;
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • osniva opštinsku službu za inspekciju korišćenja budžetskih sredstava i službu za internu reviziju Opštine;
 • osniva budžetski fond i utvrđuje program korišćenja sredstava budžetskog fonda, u skladu sa zakonom;
 • daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 • usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 • predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice;
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 • donosi rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i programom korišćenja građevinskog zemljišta;
 • odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
 • odlučuje o pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine;
 • daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, ustanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup tih stvari;
 • vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini Opštine;
 • odlučuje o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku usluga, dobara i radova na osnovu Plana javnih nabavki Opštine;
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, na osnovu ovlašćenja iz zakona, statuta  i odluka Skupštine opštine;
 • u ime Opštine zaključuje kolektivne ugovore za preduzeća, ustanove i druge javne službe čiji je osnivač Opština;
 • odlučuje o organizovanju i sprovođenju javnih radova;
 • zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;
 • donosi odluku o proglašenju vanredne situacije u Opštini u skladu sa zakonom,komandant je Opštinskog štaba za vanredne situacije po položaju, donosi odluku o proglašenju i o ukidanju vanredne situacije na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije;
 • donosi odluku o proglašenju dana žalosti u Opštini;
 • usvaja izveštaje o izvršenju budžeta Opštine i dostavlja ih Skupštini opštine;
 • informiše javnost o svom radu;
 • podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • postavlja i razrešava pomoćnika predsednika opštine;
 •  donosi akta iz nadležnosti Skupštine opštine u slučaju ratnog stanja ili elementarnih nepogoda, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sasatane;
 • vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine.