U PRIPREMI

PREDSEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANJ

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.


SEKRETAR SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANJ

Sekretar se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.PREDSEDNIK OPŠTINE SEČANJ

Predsednik Opštine:

 • predstavlja i zastupa Opštinu;
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • osniva opštinsku službu za inspekciju korišćenja budžetskih sredstava i službu za internu reviziju Opštine;
 • osniva budžetski fond i utvrđuje program korišćenja sredstava budžetskog fonda, u skladu sa zakonom;
 • daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 • usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 • predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice;
 • donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 • donosi rešenje o davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i programom korišćenja građevinskog zemljišta;
 • odlučuje o davanju u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
 • odlučuje o pribavljanju i raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Opštine;
 • daje prethodnu saglasnost nosiocima prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini Opštine (mesnim zajednicama, ustanovama i drugim organizacijama) za davanje u zakup tih stvari;
 • vrši raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija u javnoj svojini Opštine;
 • odlučuje o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku usluga, dobara i radova na osnovu Plana javnih nabavki Opštine;
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, na osnovu ovlašćenja iz zakona, statuta  i odluka Skupštine opštine;
 • u ime Opštine zaključuje kolektivne ugovore za preduzeća, ustanove i druge javne službe čiji je osnivač Opština;
 • odlučuje o organizovanju i sprovođenju javnih radova;
 • zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;
 • donosi odluku o proglašenju vanredne situacije u Opštini u skladu sa zakonom,komandant je Opštinskog štaba za vanredne situacije po položaju, donosi odluku o proglašenju i o ukidanju vanredne situacije na predlog Opštinskog štaba za vanredne situacije;
 • donosi odluku o proglašenju dana žalosti u Opštini;
 • usvaja izveštaje o izvršenju budžeta Opštine i dostavlja ih Skupštini opštine;
 • informiše javnost o svom radu;
 • podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • postavlja i razrešava pomoćnika predsednika opštine;
 •  donosi akta iz nadležnosti Skupštine opštine u slučaju ratnog stanja ili elementarnih nepogoda, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sasatane;
 • vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine.


Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.
Predsednik Opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.


ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE SEČANJ

Zamenik predsednika opštine zamenjuje predsednika opštine u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.
Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.


POMOĆNICI PREDSEDNIKA OPŠTINE

Predsednik Opštine postavlja svoje pomoćnike u Opštinskoj upravi koji obavljaju poslove iz pojedinih oblasti ( ekonomski razvoj, urbanizam, primarna zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine, turizam, poljoprivreda, komunalne delatnosti, razvoj mesnih zajednica i dr.).
Pomoćnici predsednika Opštine pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše i druge poslove utvrđene aktom o organizaciji Opštinske uprave.
U Opštinskoj upravi može se postaviti najviše tri pomoćnika predsednika Opštine


Opština SEČANJ ima tri pomoćnika predsednika opštine i to:

 • POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA EKONOMSKI RAZVOJ, TURIZAM I TRGOVINU
 • POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA PRIMARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE ZA URBANIZAM I POLJOPRIVREDU

OPŠTINSKO VEĆE

Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.
Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.
Članovi Opštinskog veća mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti Opštine.NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE SEČANJ

Načelnik opštinske uprave predstavlja upravu; organizuje, koordinira i usmerava rad Opštinske uprave; donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi uz saglasnost Opštinskog veća; donosi pravilnik kojim se regulišu zvanja, zanimanja, platne grupe i koeficijenti zaposlenih u Opštinskoj upravi, u skladu sa Zakonom, donosi opšte akte o radnim odnosima, disciplinskoj odgovornosti zaposlenih, o ocenjivanju zaposlenih, kao i druga normativna akta u skladu sa zakonom; raspoređuje rukovodioce unutrašnjih organizacionih jedinica; rešava o pravima i obavezama iz radno-pravnih odnosa zaposlenih i raspoređenih lica u Opštinskoj upravi u skladu sa zakonom; podnosi Opštinskom veću izveštaj o radu Opštinske uprave; rešava o sukobu nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica Opštinske uprave, stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova koje utvrdi Skupština opštine i Opštinsko veće, vrši i druge poslove koji su mu zakonom, Statutom i drugim aktima opštine stavljeni u nadležnost.