OPŠTINSKO VEĆE  – UREDITI OVO JE PRIMER

ČLANOVI OPŠTINSKOG VEĆA:

 1. Damir Đurić, strukovni ekonomista, zadužen za komunalne delatnosti, Sečanj.
 2. Deni Besu, dipl. ekonomista, zadužen za delatnosti, Sutjeska.
 3. Tatjana Kondan, radnik, zadužen za delatnosti, Sutjeska.
 4. Gordana Čizmaš, dipl. ekonomista, zadužen za delatnosti, Jaša Tomić.
 5. Petar Gabor, automehaničar, zadužen za delatnosti, Boka.
 6. Milan Dujković, vozač, zadužen za delatnosti, Boka.
 7. Milan Bosnić, teh. pejzažne arhitekture, zadužen za delatnosti, Krajišnik.

Prema članu 42 Zakona o lokalnoj samoupravi izvršni organi opštine su predsednik opštine i opštinsko veće. Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine, kao i 9 članova Opštinskog veća.

Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća. Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine. Predsednik Opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice. Predsednik Opštine je odgovoran za zakonitost rada Opštinskog veća.

NADLEŽNOSTI OPŠTINSKOG VEĆA:

 • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 • osniva opštinsku službu za inspekciju korišćenja budžetskih sredstava i službu za internu reviziju Opštine;
 • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;
 • prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
 • podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzećaSkupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
 • predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;
 • odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
 • stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
 • postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
 • postavlja opštinskog pravobranioca;
 • donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa odbrambenim pripremama autonomne pokrajine i Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene;
 • donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
 • obrazuje žalbenu komisiju;
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • informiše javnost o svom radu;
 • donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 • vrši i druge poslove, u skladu sa Zakonom.