LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

-Opštine Sečanj

U PRIPREMI

Šef Odseka  za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda – Ksenija Jokanović, _________

Telefon: 023/ ________
Mobilni: 069/ 80 23 429
Adresa : Vožda Karađorđa 57
e-mail:

Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu pravnih lica – PPI 1
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica – PPI 2
Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga (pravna lica)
Podnošenje zahteva za izdavanje uverenja o stanju poreskog duga (fizička lica)
Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse-isticanje firme na poslovnom prostoru
Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate
Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja
Zahtev za otpis dugovanja po osnovu neuredne dostave
Zahtev za otpis plaćanja dugovanog poreza
Zahtev za povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza
Zahtev za usaglašavanje stanja dugovanja