JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2021. GODINI

OPŠTINA SEČANJ

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 7 i člana 59 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 i 38/2015), a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja i Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Sečanj za 2021. godinu, presednik opština Sečanj, dana 01.04.2021. godine, donosi

O D L U K U
I
RASPISUJE
JAVNI POZIV
ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI
OPŠTINE SEČANJ U 2021. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE 

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva, održavanje i zaštita životne sredine i prirode, obnavljanje javne infrastrukture i dr.). 

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih. 

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje lokalna samouprava na osnovu javnog konkursa. 

Dužina trajanja javnog rada je do 4 (četri) meseca. 

Sredstva za javne radove u ukupnom iznosu od 1.544.000,00 dinara, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Sečanj za 2021. godinu. 

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju. 

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA 

Za sprovođenje javnog rada opština Sečanj isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za: 

 • zaradu nezaposlenim licima,  
 • troškove sprovođenja javnih radova.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

– isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po radno angažovanom licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, koja se uvećava za pripadajući porez i doprinos i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom;

– naknade troškova sprovođenja javnih radova jednokratno poslodavcu, u svim oblastima sprovođenja, u visini od:

 • 1.000,00 dinara mesečno po licu za javne radove koji traju 1 mesec;
 • 1.500,00 dinara mesečno po licu za javne radove koji traju 2 meseca;
 • 2.000,00 dinara mesečno po licu za javne radove koji traju 3 i više meseci.

      Dinamika realizacije pojedinačnih javnih radova zavisi od konkretnih aktivnosti utvrđenih planovima izvođenja radova i realnih mogućnosti njihovog sprovođenja.

III OBLASTI SPROVOĐENJA 

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima: 

Javni radovi će se organizovati u oblastima:

– socijalnih i humanitarnih delatnosti;

– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje nasipa, kanala, pruga, mostova i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);

– održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

IV PODNOŠENJE PRIJAVE 

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

 • organi jedinice lokalne samouprave,
 • javne ustanove i javna preduzeća,
 • privredna društva,
 • preduzetnici,
 • zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

USLOVI

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da: 

 • ima sedište na teritoriji opštine Sečanj; 
 • zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, a koji ima prebivalište na teritoriji opštine Sečanj i da je prijavljen na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin, Poslovnica Sečanj i da ima aktivan status; 
 • u prijavi za javne radove navede detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan); 
 • izmirio je ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i opštini Sečanj, osim za obaveze čija je realizacija u toku. 

Dokumentacija za podnošenje prijave: 

 • prijava za javne radove na propisanom obrascu; 
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (rešenje o upisu privredne delatnosti, fotokopija statuta gde se vidi privredna delatnost); 
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju); 

Opština Sečanj zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave 

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u 3 (tri) primerka, na pisarnici Opštinske uprave – opšptine Sečanj (kancelarija broj 6) ili poštom na adresu: Opština Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br. 57, 23240 Sečanj, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta opštine Sečanj (www.secanj.rs) ili preuzeti na pisarnici … 

Dokument za preuzimanje
OBRAZAC PRIJAVE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG RADA
JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2021. GODINI