ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021. ГОДИНИ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 и члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 38/2015), а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским акционим планом запошљавања и Локалним акционим планом запошљавања општине Сечањ за 2021. годину, преседник општина Сечањ, дана 01.04.2021. године, доноси

О Д Л У К У
И
РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Јавни радови су мера активне политике запошљавања која предвиђа одобравање средстава за запошљавање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) и подразумева спровођење активности које предузима послодавац – извођач јавног рада, а које имају за циљ остварење одређеног друштвеног интереса (нпр. превенција и помоћ старима, санација дивљих депонија, уређење и изградња путева, одржавање и заштита животне средине и природе, обнављање јавне инфраструктуре и др.). 

Јавни радови се организују у циљу запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених. 

Јавне радове спроводи послодавац – извођач јавног рада, кога одређује локална самоуправа на основу јавног конкурса. 

Дужина трајања јавног рада је до 4 (четри) месеца. 

Средства за јавне радове у укупном износу од 1.544.000,00 динара, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Сечањ за 2021. годину. 

Послодавац – извођач јавног рада подноси пријаву за спровођење јавног рада која садржи опис активности јавног рада (термин план) и број лица која се запошљавају. 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА 

За спровођење јавног рада општина Сечањ исплаћује послодавцу – извођачу јавног рада средства за: 

 • зараду незапосленим лицима,  
 • трошкове спровођења јавних радова.

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

– исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по радно ангажованом лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и допринос и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунатих у складу са законом;

– накнаде трошкова спровођења јавних радова једнократно послодавцу, у свим областима спровођења, у висини од:

 • 1.000,00 динара месечно по лицу за јавне радове који трају 1 месец;
 • 1.500,00 динара месечно по лицу за јавне радове који трају 2 месеца;
 • 2.000,00 динара месечно по лицу за јавне радове који трају 3 и више месеци.

      Динамика реализације појединачних јавних радова зависи од конкретних активности утврђених плановима извођења радова и реалних могућности њиховог спровођења.

III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА 

Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима: 

Јавни радови ће се организовати у областима:

– социјалних и хуманитарних делатности;

– одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење насипа, канала, пруга, мостова и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља – побољшање услова становања и други послови);

– одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија – локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови).

IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

Право учествовања у поступку спровођења јавних радова имају:

 • органи јединице локалне самоуправе,
 • јавне установе и јавна предузећа,
 • привредна друштва,
 • предузетници,
 • задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

УСЛОВИ

Право на доделу средстава за спровођење јавног рада послодавац може да оствари под условом да: 

 • има седиште на територији општине Сечањ; 
 • запошљава првенствено незапосленог који се теже запошљава или незапосленог у стању социјалне потребе, а који има пребивалиште на територији општине Сечањ и да је пријављен на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Зрењанин, Пословница Сечањ и да има активан статус; 
 • у пријави за јавне радове наведе детаљан опис и динамику активности јавног рада (термин план); 
 • измирио је уговорне обавезе према Националној служби, Покрајинском секретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова и општини Сечањ, осим за обавезе чија је реализација у току. 

Документација за подношење пријаве: 

 • пријава за јавне радове на прописаном обрасцу; 
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар (решење о упису привредне делатности, фотокопија статута где се види привредна делатност); 
 • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе (максимално три фотографије за сваку локацију); 

Општина Сечањ задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање одобравању спровођења јавних радова.

Начин подношења пријаве 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у 3 (три) примерка, на писарници Општинске управе – опшптине Сечањ (канцеларија број 6) или поштом на адресу: Општина Сечањ, улица Вожда Карађорђа бр. 57, 23240 Сечањ, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта општине Сечањ (www.secanj.rs) или преузети на писарници … 

Документ за преузимање
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ У 2021. ГОДИНИ