JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PODRŠKU RADU PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI OBAVLJAJU UGOSTITELJSKU DELATNOST NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZBOG POTEŠKOĆA U POSLOVANJU PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 020-28/2021-VI
Dana: 17.05.2021. godine
Sečanj

Na osnovu čl. 57. st. 1. tač. 9 Statuta opštine Sečanj („Sl. list opštine Sečanj” br. 3/2019), odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu za 2021. godinu, razdeo mere aktivne politike zapošljavanja 86/0 i konta 47200 naknade za socijalna davanja iz budžeta („Sl. list opštine Sečanj” br 9/21) i Izmena i dopuna LAPZ-a Opštine Sečanj br. 011-69/2021- VI („Sl. list opštine Sečanj” br 9/21), Predsednik opštine Sečanj raspisuje

JAVNI POZIV
za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost na teritoriji Opštine Sečanj zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19

I

Pozivaju se zainteresovani privredni subjekti koji obaljaju ugostiteljsku delatnost na teritoriji Opštine Sečanj da Komisiji za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, dostave zahteve za pružanje pomoći.

II

Sredstva za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost na teritoriji Opštine Sečanj zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 predviđena su Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu za 2021. godinu, razdeo mere aktivne politike zapošljavanja 86/0 i konta 47200 naknade za socijalna davanja iz budžeta („Sl. list opštine Sečanj” br 9/21) u iznosu od 1.600.000,00 dinara.

III

Sredstva iz tačke II namenjena su za subvencionisanje privrednih subjekata koji su u APR-u registrovani za obavljanje neke od sledećih delatnosti:

  • 5610-delatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata,
  • 5630-usluge pripremanja i posluživanja pića,

Privredni subjekti koji su zainteresovani da podnesu zahtev za subvenciju, takođe, moraju da imaju registrovano sedište na teritoriji Opštine Sečanj.

IV

Zahtev za dodelu subvencija se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Opštine Sečanj www.secanj.rs ili u pisarnici Opštine Sečanj. Uz zahtev za dodelu subvencija dostavlja se izvod iz APR-a o registraciji privrednog subjekta.

V

Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom se predaju lično na pisarnici Opštinske uprave ili poštom, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađora br. 57a, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Komisija za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 — NE OTVARATI”. Na poleđini koverte potrebno je napisati naziv i adresu privrednog subjekta.
Rok za predaju zahteva je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Opštine Sečanj www.secanj.rs i oglasnoj tabli Opštine Sečanj.
Neblagovremeni, nepotpuni, kao i zahtevi podneti od strane neovlašćenog lica neće se razmatrati.

VI

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom razmatra Komisija za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19,
Odmah nakon razmatranja podnetih zahteva, Komisija utvrđuje predlog za dodelu subvencija i dostavlja predsedniku opštine.
O dodeli i visini subvencija odlučuje predsednik Rešenje,, a na predlog Komisije.
Sredstva se odobravaju po redosledu podnošenja zahteva, a skladu sa prilivom sredstava u budžet Opštine Sečanj.

Dokumenti za preuzimanje
REŠENJE O DODELI SUBVENCIJA
JAVNI POZIV
ZAHTEV