ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

ОПШТИНА СЕЧАЊ

На основу члана 43. став 1. тачка 4. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 30. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Одлуке о буџету Општине Сечањ за 2021. годину („Сл. лист општине Сечањ, бр. 18/2020“), преседник општинe Сечањ, дана 08.02.2021. године, доноси

ОДЛУКУ
И
РАСПИСУЈЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2021. ГОДИНИ 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

            Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање – Филијала Зрењанин – Испостава Сечањ (у даљем тексту: Национална служба).

            Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 220.000,00 динара,

            Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

            Пре укључивања у програм општина Сечањ врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

            Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

            Додељују се четири субвенције за самозапошљавање по овом јавном позиву.

Документа за преузимање
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2021. ГОДИНИ 
ОДЛУКА О ДОДЕЉЕНОЈ СУБВЕНЦИЈИ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ