ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“  бр.16/18), члана 9. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора у својини Општине Сечањ бр. 011-110/2020-II од 22.10.2020. године и Одлуке Председника општине Сечањ бр. 011-120/2021-VI од 25.08.2020.године, Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности – пословног простора, који се налази у приземљу стамбено – пословног објекта, зграда бр. 1, посебан део бр. 2, укупне корисне површине од 54 м2, у Крајишнику у ул. Славка Родића бр. 64, на катастарској парцели бр. 226 КО Крајишник ( у даљем тексту: Комисија) објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1.)Издаје се у закуп непокретност – пословни простор, који се налази у приземљу стамбено – пословног објекта, зграда бр. 1, посебан део бр. 2, укупне корисне површине од 54 м2, у Крајишнику у ул. Славка Родића бр. 64, на катастарској парцели бр. 226 КО Крајишник, на којој право коришћења има Општина Сечањ.

Документ за преузимање
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА МЕТОДОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА