JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE JEDNOG IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANJ

OPŠTINA SEČANJ

Opštinska uprava opštine Sečanj, na osnovu člana 4. i  94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“, broj  21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-dr.zakon, 86/2019-dr.zakon, 95/2018-dr.zakon i 157/2020-dr.zakon), člana 11. i 12. stav 1. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS“, broj 95/2016), Zaključka  Komisije  za davanje saglasnosti na novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  broj: 112-7921/2021, Rešenja o potrebi popunjavanja izvršilačkih radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Sečanj doneto od strane načelnika Opštinske uprave opštine Sečanj broj 02-262/2021-VI od 13.09.2021. godine,  oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE JEDNOGIZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANJ

                

IOrgan u kome se radna mesta popunjavaju:

Opštinska uprava opštine Sečanj, u Sečnju, ulica Vožda Karađorđa 57.

II Radno mesto koje se popunjavai to:

  1. Poslovi protokola i odnosa sa javnošću, viši referent, 1 izvršilac. 

Opis poslova radnog mesta:

  • obavlja poslove prijema gostiju kod predsednika opštine, zamenika predsednika,

     načelnika Opštinske uprave, predsednika Skupštine opštine i pomoćnika

  • dostavlja predsedniku opštine, zameniku predsednika, predsedniku Skupštine opštine i načelniku Opštinske  uprave presek i analize aktuelnih i tekućih informacija;
  • objavljuje informacije za javnost koje mu daju prethodno navedena lica;
  • po nalogu ostvaruje i inicira saradnju sa preduzećima i ustanovama i stara se da sistem komunikacija sa javnošću  bude na kvalitetnom nivou;
  • obavlja poslove vezane za organizaciju konferencija za novinare;
  • organizuje manifestacije i prijeme u okviru delokruga rada predsednika opštine, zamenika predsednika, predsednika Skupštine opštine Sečanj i načelnika Opštinske uprave;
  • učestvuje u izradi i ažuriranju Informatora o radu opštinskih organa
  • učestvuje u izradi zbirke podataka o ličnosti „Evidencija zaposlenih“ i postupa po zahtevima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti
  • obavlja i druge poslove po nalogu predsednika opštine, predsednika Skupštine opštine, zamenika predsednika opštine i načelnika Opštinske uprave.

Uslovi: stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ili gimnazija, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Dokument za preuzimanje
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE JEDNOG IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SEČANJ