КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 

-Општине Сечањ

КОНТАКТ ПОДАЦИ САВЕТНИКА 

Име и презиме: Милица Вукоје, дипл. менаџер
Радно место: КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР
Контакт: 
069/ 80 23 432
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил: 
komunalnainspekcijasecanj@gmail.com 

ОПИС ПОСЛА

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР:

  • врши надзор у области комуналних делатности предвиђених Законом и општим актима Скупштине општине,
  • доноси решења о предузимању потребних мера и радњи из своје надлежности,
  • подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и изриче мандатне казне,
  • врши и друге послове који су му поверени Општинском oдлуком,
  • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о комуналним делатностима ( „Сл.гласник  РС“, бр. 88/11 и 104/16) Закон о инспекцијском надзору  („Сл.гласник  РС“ , бр.36/15 и 44/18 – др.Закон и 95/18) Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 ) Закон о прекршајима („ Сл.гласник  РС“, бр. 65/13,13/16 и 98/16 – Одлука УС) Закон о трговини („ Сл.гласник  РС“ , бр.53/10 ,10/13 и 52/196.Закон о туризму („Сл.гласник РС “, бр.36/09,88/10,99/11 – др.Закон 92/12 и 84/15) Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС “, бр.104/16 )

ЗАХТЕВ ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕКЛ бр: 1 – Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
КЛ бр: 2 – Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
КЛ бр: 3 – Одржавањe чистоће и депонија – корисник
КЛ бр: 4 – Контрола заузимања и уређености јавних површина
КЛ бр: 5 – Контрола одржавања и уређености јавних површина
КЛ бр: 6 – Одлука о оглашавању
КЛ бр: 7 – Радно време угоститељског објекта
КЛ бр: 8 – Радно време трговинских, занатских објеката и пумпи за точење горива
КЛ бр: 9 – Уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање
КЛ бр: 10 – Мањи монтажни објекти
КЛ бр.: 11 – Летња башта
СТРАТЕШКИ ПЛАНСТРАТЕШКИ ПЛАН КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА ПЕРИОД 2020.-2022. ГОДИНЕ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДАГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2019.ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2017. ГОДИНУ
ИЗВЕШТАЈ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2016. ГОДИНУ