INSPEKCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 

-Opštine Sečanj

U PRIPREMI

KONTAKT PODACI SAVETNIKA 

Ime i prezime: Tanja Papić, dipl.
Radno mesto: INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Kontakt:
069/ 80 23 
Adresa : 
Vožda Karađorđa 57
e-mail: 
inspekcijazastitazssecanj@gmail.com

OPIS POSLA

INSPEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE:

 • stara se nad primenom i sprovođenjem zakona i drugih propisa donetih na osnovu zakona, u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daju nadležni organi lokalne samouprave,
  stara se nad primenom mera zaštite od buke u gradu, odnosno opštini, u stambenim, zanatskim i komunalnim objektima,
 • vrši inspekcijski nadzor za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova zaštite životne sredine za početak rada i obavljanja delatnosti radnji i preduzeća,
 • vrši inspekcijski nadzor za utvrđivanje ispunjenosti uslova i sprovođenja mera utvrđenih u Odluci o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja i odluci o davanju saglasnosti na Studiju zatečenog stanja,
 • donosi rešenja i zaključke,
 • podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, podnosi prijave za pokretanje postupka za privredni prestup i podnosi krivične prijave,
 • učestvuje u pripremi informacija za državne organe i medije,
 • postupa po prijavama i izveštava o preduzetim merama,
 • priprema mesečne, kvartalne i godišnje izveštaje o radu,
 • prikuplja i obrađuje podatke o postrojenjima koja podležu inspekcijskom nadzoru,
 • vrši i druge poslove koji su mu povereni opštinskom Odlukom,
 • izrađuje potrebne informacije iz oblasti privrede,
 • obavlja poslove povernika lokalne kancelarije Fonda za razvoj AP Vojvodine i daje stručno tumačenje, upustva o potrebnoj dokumentaciji za izradu projekata i prati projekte do njihove realizacije,
 • obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe i načelnika Opštinske uprave.

PRAVNI OSNOV

Zakon o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“ broj 36/2015, 44/2018 – dr. zakon i 95/2018)

ZAHTEV ZAHTEV ZA IZLAZAK INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
KONTROLNE LISTE Zaštita od hemijskog udesa kod Seveso postrojenja
Kontrola upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima
Zaštita od nejonizujućih zračenja
Zaštita životne sredine u industrijskim objektima
Kontrola upravljanja otpadom
Zaštita prirode
STRATEŠKI PLANSTRATEŠKI PLAN INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE SEČANJ ZA PERIOD 2020.-2022. GODINE
GODIŠNJI PLAN RADAGODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2020. GODINU -POVERENI POSLOVI
GODIŠNJI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA ZA 2020. GODINU -IZVORNI POSLOVI
IZVEŠTAJ O RADUIZVEŠTAJ O RADU INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2016. GODINU