INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

-Opštine Sečanj 

U PRIPREMI

KONTAKT PODACIIme i prezime: 
Radno mesto: 
Telefon: ________________________
E-mail: info@secanj.rs

INFORMATOR O RADU:

Informator o radu organa opštine Sečanj je izrađen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS“, br. 68/2010) .

Informator o radu organa opštine Sečanj sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava građana i zainteresovanih lica za pristup informacijama od javnog značaja.

Svrha objavljivanja Informatora o radu organa opštine Sečanj je informisanje javnosti o dokumentima, podacima i informacijama koje poseduje ili kojima raspolaže opština Sečanj u okviru delokruga svoga rada, kao i o uslugama koje pruža zainteresovanim licima.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kojima raspolažu organi Opštine Sečanj (Skupština opštine, predsednik opštine, Opštinsko veće i Opštinska uprava) je 

POSTUPAK:

Zahtev može svako lice podneti pismeno:

  • slanjem na adresu OPŠTINA SEČANJ, Ovlašćenom licu za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, 23240 SEČANJ, Vožda Karađorđa 57, 
  • na faks: 
  • na e-mail: .rs ili
  • usmeno, koji se saopštava u zapisnik u kancelariji_________ Opštinske uprave Sečanj.

PRAVNI OSNOV:

Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010); Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.glasnik 97/08,104/09-dr.zakon 68/12,- odluka US i 107/2012).

ODLUČIVANJE PO ZAHTEVU:

Organ vlasti dužan je da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta.

Ako se zahtev odnosi na informaciju za koju se može pretpostaviti da je od značaja za zaštitu života, ili slobode nekog lica, odnosno za ugrožavanje, ili zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, organ vlasti mora da obavesti tražioca o posedovanju te informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno da mu izda kopiju tog dokumenta najkasnije u roku od 48 sati od prijema zahteva.

Ako organ vlasti nije u mogućnosti, iz opravdanih razloga da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izda mu, odnosno uputi kopiju tog dokumenta.

NAKNADA:

-uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan,
-izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje se u obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade kopije,
-kod upućivanja kopije dokumenta naplaćuju se i troškovi upućivanja

Oslobođeni od obaveze plaćanja naknade za izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju su:

-novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva,
-udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi ostvarivanja ciljeva udruženja i
-sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu zdravlja stanovništva i životne sredine, osim u slučajevima iz člana 10. stav 1. Zakona, odnosno ako se radi o informaciji koja je već objavljena i dostupna u zemlji, ili na internetu.

ŽALBA:

Izjavljivanje žalbe: Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 
Rok: 15 dana od dana dostavljanja rešenja organa vlasti
Adresa poverenika:
Poverenik za informacije od javnog značaja
Bulevar kralja Aleksandra 15
11000 BEOGRAD

Link: http://www.poverenik.rs/index.php

TROŠKOVNIK:

Troškovnikom se utvrđuje visina nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja propisan Uredbom o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja („Sl. Glasnik RS“, br. 8/2006)

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

Šematski prikaz postupka za pristup informacijama
Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja  
Žalba protiv odluke organa vlasti kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji
Žalba kada organ vlasti nije postupio/nije postupio u celosti po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave)
Tužba protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalba
Pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti