ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

-Општине Сечањ

У ПРИПРЕМИ

КОНТАКТ ПОДАЦИ САВЕТНИКА 

Име и презиме: _______________________________
Радно место: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Контакт:
069/ ___________________
Адреса : 
Вожда Карађорђа 57
е-маил:
gradjevinskainspekcijasecanj@gmail.com

ОПИС ПОСЛА

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР:

 • врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје општина,
 • врши надзор да ли предузеће, друго правно лице, предузетник који гради објекат, лице које врши стручни надзор, односно лица која обављају поједине послове на пројектовању или грађењу објеката испуњавају прописане услове,
 • контролише да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издато одобрење за изградњу,
 • проверава да ли је почетак грађења објекта, односно извођења радова пријављен на прописан начин,
 • подноси прекршајне пријаве, пријаве за привредни преступ и кривичне пријаве против физичких и правних лица која изградњу објекта не врше у складу са позитивним законским прописима,
 • контролише да ли је градилиште обележено на прописан начин, – врши надзор да ли се објекат гради према одобрењу за изградњу и главном пројекту,
 • контролише да ли извршени радови, материјал, опрема и инсталација који се уграђују одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета,
 • проверава да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, околине и заштиту животне средине,
 • контролише да ли на објекту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност његовог коришћења и околине,
 • проверава да ли извођач радова води грађевински дневник и књигу инспекције на прописан начин,
 • проверава да ли се у току грађења и коришћења објеката врше прописана осматрања и одржавање објекта,
 • проверава да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола,
 • проверава да ли је употребна дозвола издата на прописан начин,
 • обавља и друге послове утврђене законом или прописом донетим на основу закона,
 • обавља и друге послове по налогу шефа Службе и начелника Општинске управе.

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-испр-64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

ЗАХТЕВ ЗАХТЕВ ЗА ИЗЛАЗАК ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА
КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕНадзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
За редован инспекцијски надзор по решењу у складу са чл.145 закона о планирању и изградњи
За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА Сагласност Министарства за план рада
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину
Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину
ИЗВЕШТАЈ О РАДУИзвештај грађевинског инспектора за 2019. годину
Извештај грађевинског инспектора за 2016. годину