GENERALNI PLAN SEČNJA

Tekstualni deo plana:GENERALNI PLAN SEČNJA761 KB  
Grafički prilog plana:Plan preovlađujuće namene površina
i objekata sa planom saobraćajne infrastrukture
i uslovima za sprovođenje plana – model
786 KB