БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ Одељење за буџет,трезор и финансије
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020.годину – РЕБАЛАНС I
Одлука о буџету за 2020. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2020. годину
Упутство за припрему буџета  за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину
Обрасци за припрему буџета за 2020. годину
Обрасци за припрему програмског буџета
ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2019. годину – ребаланс IV
Одлукa о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2019.годину – ребаланс III
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2019.годину – ребаланс II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2019.годину – ребаланс I 
Oдлукa о буџету за 2019. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2019. годину
Упуство за припрему буџета за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
БУЏЕТ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА Буџет за 2018. годину
Буџет за 2017. годину
Буџет за 2016. годину
Буџет за 2015. годину
ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ За период од 01.01.2019.године до 30.09.2019.године
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Одлука о завршном рачуну за 2018. годину 
Одлука о завршном рачуну за 2017. годину