БУЏЕТ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА РЕШАВАЊЕ Одељење за буџет,трезор и финансије
ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ
ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2019. ГОДИНУ
ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС III
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2021.годину – РЕБАЛАНС I
Одлука о буџету за 2021. годину
Јавнa расправa о Нацрту Одлуке о буџету општине Сечањ за 2021. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2021. годину
Захтев за додатна средства
Обрасци за припрему програмског буџета за 2021.годину
План поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета Општине Сечањ за 2021.годину
Предлог финансијског плана
Упутство за припрему буџета за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину
Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета
– предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији –
ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУОдлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС V
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС IV
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС III
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020. годину – РЕБАЛАНС II
Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Сечањ за 2020.годину – РЕБАЛАНС I
Одлука о буџету за 2020. годину
Нацрт одлуке о буџету  за 2020. годину
Упутство за припрему буџета  за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину
Обрасци за припрему буџета за 2020. годину
Обрасци за припрему програмског буџета
БУЏЕТ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА Буџет за 2019. годину
Буџет за 2018. годину
Буџет за 2017. годину
Буџет за 2016. годину
Буџет за 2015. годину
ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕЧАЊЗа период од 01.01.2020.године до 30.09.2020. године
Закључак Већа
За период од 01.01.2020.године до 30.06.2020. године
За период од 01.01.2019.године до 30.09.2019. године
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Одлука о завршном рачуну за 2020. годину 
Одлука о завршном рачуну за 2019. годину 
Одлука о завршном рачуну за 2018. годину 
Одлука о завршном рачуну за 2017. годину