Obaveštenje za javnost

OBAVEŠTENJE O POZIVANJU REGRUTA ZA UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

ОбавештењеЦентар Министарства одбране за локалну самоуправу Зрењанин отпочео је позивање појединачним позивом војних обвезника који се нису одазвали општем позиву за увођење у Војну евиденцију у 2021. години,Увођење по појединачном позиву вршиће се у временском […]

Vesti

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

 РЕПУБЛИКА СРБИЈАМИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕу складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – […]

Vanredno stanje - mere

ZAKLJUČAK OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE SEČANJ – 04.04.2021.

Република СрбијаАутономна Покрајина ВојводинаОПШТИНА СЕЧАЊОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНДРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕброј: 87-3/2021-7Дана: 04.04.2021 годинеСечањНа основу члана 43, 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању вандредним ситуацијама („Службени гласник РС” број 87-2018), Одлуке о проглашењу болести […]

Javni pozivi

JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2021. GODINI

На основу члана 43 став 1 тачка 7 и члана 59 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 38/2015), а у складу са Националним акционим планом запошљавања, Покрајинским […]