Početak Opštinska uprava Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Zaštita životne sredine JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2015. GODINU

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Sečanj
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 020-24/2014-I
Datum: 13.06.2014. godine
S e č a nj

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG

ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI

OPŠTINE SEČANj ZA 2015. GODINU

 

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine, Predsednik opštine Sečanj upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:
- funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj
- objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Sečanj,
da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2015. godinu, do dana 30.oktobra 2014. godine.


DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi:
1) Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;
2) Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a uslučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava);
3) Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture (višegodišnji zasadi moraju biti „u rodu“, a objekti „u funkciji“), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura.
4) Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu );
5) Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);
6) Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa.


II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja:
1) Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja;
2) Dokaz o registrovanoj farmi – Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova ili dokaz o Registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu sa 15 umatičenih mlečnih krava - Uverenje o umatičenim životinjama izdato od Instituta za stočarstvo Beograd, a za AP Vojvodinu od Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu – departman za stočarstvo (sa pripadajućim listingom brojeva životinja na koje se odnosi umatičenje);
3) Dokaz o zdravstvenom stanju životinja – pribavlja se od veterinarske stanice iz koga se vidi vrsta, kategorija i brojno stanje životinja;
4) Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu).


Lica zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture trebalo bi da dostave Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije Komisiji za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Sečanj do 30. juna 2014. godine, sa navedenim katastarskim parcelama koje su predmet zahteva, radi blagovremenog izlaska inspekcije na teren i izrade Zapisnika Republičke poljoprivredne inspekcije, koji je sastavni deodokumentacije koju treba dostaviti do 30. oktobra 2014. godine.

Napomena:
Sva dokumentacija mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu), overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu. Uslovna grla se obračunavaju pomoću programa za obračun ulovnih grla, koji je sastavni deo elektronske forme godišnjeg programa, a formatiran je tako da se kravom smatra ženka goveda od 24 i više meseci starosti, koja nije napustila imanje, a tovne životinje se obračunavaju za jedan turnus godišnje. Broj životinja koje se obračunavaju na uslovna grla ograničen je kapacitetom navedenim u Rešenju o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova.

Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 30. oktobar 2014. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi za 2015. godinu“ ili „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu uzgoja i držanja životinja za 2015. godinu“, na adresu: Opština Sečanj, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Sečanj, Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dragica Šarenac, telefon: 023/842-101 ili lično u prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12.

Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Sečanj www.secanj.rs, u Službenom listu opštine Sečanj i oglasnim tablama mesnih kancelarija.


PREDSEDNIK OPŠTINE
Predrag Milošević

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Opštinska uprava Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Zaštita životne sredine JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2015. GODINU