Filter
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH POLjOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA SAJAM POLjOPRIVREDE "AGRA"-GORNjA RADGONA U SLOVENIJI, U AVGUSTU 2018. GODINE

  ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA

  ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH POLjOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA SAJAM POLjOPRIVREDE "AGRA"-GORNjA RADGONA U SLOVENIJI, U AVGUSTU 2018. GODINЕ 

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Uređenje atarskih puteva i otresišta

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 14/2018-4
  Datum: 17.07.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Uređenje atarskih puteva i otresišta
  Šifra iz ORN-45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Uređenje atarskih puteva i otresišta broj 14/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.08.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.08.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - Usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 16/2018-4
  Datum: 12.07.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada - šifra iz opšteg rečnika nabavki 90700000
  3.Кriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada broj 16/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.07.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.07.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • OGLAS O PRODAJI MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA JAVNIM NADMETANjEM U POSTUPKU PRIKUPLjANjA ZATVORENIH PONUDA

   

   

  OGLAS O PRODAJI MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA JAVNIM NADMETANjEM U POSTUPKU PRIKUPLjANjA

  ZATVORENIH PONUDА

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - USLUGA SUZBIJANjA AMBROZIJE

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 19/2018-4
  Datum: 06.07.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  usluga suzbijanja ambrozije - šifra iz opšteg rečnika nabavki 77312100 -Usluge uništavanja korova.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku usluge suzbijanja ambrozije broj 19/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 16.07.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.07.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
   8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. I čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012,14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 04.07.2018.godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU
  BROJ 18/2018-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : 

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

   

  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3.  Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  Predmet javne nabavke: USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

   


  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  79710000 – usluge obezbeđenja

   

  4.  Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: 

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: 

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj,na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

   

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: 

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je 07.08.2018. godine do 14:00 časova.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova bez obzira na način na koji su poslate.
  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana
  07.08.2018. godine u 16:00 časova .

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

   


  PONUDA ZA USLUGU POLjOČUVARSKE SLUŽBE JN br.18/2018 - NE OTVARATI  

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj                                                                                       

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57                                                                                     

  23240 SEČANj                                                                                      

   

   

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene ne otvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: 

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u
  16,00 časova, dana 07.08.2018. godine

   

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: 

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

   

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: 

  Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

   

  10. Lice za kontakt: Branka Vukoje, Ivana Pejović svakog radnog  dana od 08-12 časova E-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

 • Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehaničku pripremu otpada za transport na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPPS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje čvrstog neopasnog otpada i

  mehaničku pripremu otpada za transport na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPPS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

 • Saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA "Skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehanička priprema otpada za transport" - "OPPS" DOO Jaša Tomić

   

   


   

  R E Š E Nj E

  Daje se saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA

  "Skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehanička priprema otpada za transport",

  čija se realizacija planira na kat. parceli 1207/1 i 1208/1, KO Jaša Tomić,

  na teritoriji opštine Sečanj, nosioca projekta "OPPS" DOO Jaša Tomić iz Jaše Tomić.,

  koja je izrađena u svemu prema odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i drugim propisima.

  Preuzmi ovdе

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Naosnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. I čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012,14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 24.07.2017. godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 11 / 2017-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

       Predmet javne nabavke: USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

   

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  79710000 – usluge obezbeđenja

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

   

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj,na PortaluUprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

  Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 14:00 časova dana 24.08.2017. godine.


  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova bez obzira na način na koji su poslate.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 24.08.2017. godine u 16:00 časova .

   Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:


  PONUDA ZA USLUGU POLjOČUVARSKE SLUŽBE JN br.11 / 2017 - NE OTVARATI

   

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57

  23240 SEČANj


  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene ne otvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 24.08.2017. godine

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Lice za kontakt: Branka Vukoje, Ivana Pejović svakog radnog dana od 08-12 časova

  Е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE  Preuzmi ovdе
  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE - USLUGE POLjOČUVARSKE SLUŽBE Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJE U VEZI JAVNE NABAVKE - USLUGE POLjOČUVARSKE SLUŽBE Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
  Preuzmi ovde

 • OPŠTINA SEČANj U SARADNJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISUJE JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2017. GODINI

   

  JAVNI POZIV

  ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2017. GODINI

  I OSNOVNE INFORMACIJE

  Preuzmi ovdе
  ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE 2017 Preuzmi ovdе

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs