Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: RHP-W4-15/2018-4
  Datum: 26.06.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44110000

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala broj RHP-W4-15/2018-4, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 06.08.2018.godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 06.08.2018. godine u 12,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od najduže 30 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Miroslav Papić e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  TENDERSKI DOSIJE ZA REGIONALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINjAVANjA – NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018.GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

  I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018.GODINU

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU

  JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta udržavnoj svojini, po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta udržavnoj svojini, po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
  ZAHTEV  za utvrđivanje  broja uslovnih  grla  za dokazivanje prečeg prava  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  u državnoj svojini  na osnovu javnog poziva  komisije za izradu godišnjeg programa  zaštite ,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU

  JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama - dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave    
  Broj: 13/2018-4
  Datum: 31.05.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije:

               1. partija - poljoprivredne mašine
               2.partija - dobra u pčelarstvu    
               3.partija-  kozmetički kompleti
        šifre iz opšteg rečnika nabavki:  16100000, 3371164, 16640000

   3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:
              -    Ponuđena cena............................................ 90      bodova
      -    Rok isporuke    ..............................................10      bodova

   

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica broj 13/2018 PARTIJA BROJ_______ ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.       

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 11.06.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 11.06.2018.godine u 16,30 časova Partija broj 1; u 17,00 časova Partija broj 2; u 17,30 časova Partija broj 3
  u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.Kontakt lica za sve dodatne informacije su  Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA- 1. PARTIJA- POLjOPRIVREDNE MAŠINE
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA- 2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA-3. PARTIJA- KOZMETIČKI KOMPLETI
  Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA-2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU Preuzmi ovde
 • Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu

  Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj

  raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu

  Preuzmi ovdе

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - USLUGE ČIŠĆENJA DIVLJIH DEPONIJA BROJ 07/2017-7

  ODLUKA

  O DODELI UGOVORA

  USVAJA SE Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluge čišćenja divljih deponija broj 07/2017-7 od 22.06.2017. godine.

  DODELJUJE SE Ugovor za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluge čišćenja divljih deponija ponuđačima u zajedničkoj ponudi DOO"Foreco" iz Bačkog Petrovca, ul. Maršala Tita br.20 i DOO"Vizura" iz Bačke Palanke, Kralja Petra I br.22, ponuda zavedena pod brojem 1127 od 21.06.2017. godine

  Preuzmi ovde  
 • OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU-"NIS"DOO

  Republika Srbija Autonomna

  Pokrajina Vojvodina Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine

  Broj: 501-6-2/2017-I

  Dana: 22.06.2017.g.
  S e č a nj

   

  Predmet: Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o
  potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu


  Nosilac projekta „NIS“ DOO, Novi Sad, koga zastupa „GasTeh" DOO, Inđija, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA - „Postrojenje za odvajanje vodonik sulfida iz rastvorenog gasa kojim se snabdeva mala elektrana snage 329 K\L/", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 4846/5, KO Boka u Boki, na teritoriji opštine Sečanj.

  Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj, u periodu od 23.06.2017 g. do 03.07.2017 g. od 11-13 č.


  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenje ovom organu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.


  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

  OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU Preuzmi ovde

 • REŠENjE - Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina

   

  Republika Srbija Autonomna

   

  Pokrajina Vojvodina Opština Sečanj

   

  Odeljenje za privredu, razvij, inspekcijske poslove i

   

  zaštitu životne sredine

   

  Broj: 501-8-2/2017-1 Dana: 15.06.2017 g.

   

  S e č a nj

   

  Na osnovu člana 10. stav 4. i stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/04 i 36/09) i članova 136. stav 1. i 140. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), postupajući po zahtevu nosioca projekta „OPSS“ DOO, Jaša Tomić, br. 501-8/2017-1, od 05.06.2017 godine, Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine donosi

   

  R E Š E Nj E

   

  Za PROJEKAT -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina“, čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, u ulici Sloga 23, u Jaši Tomić, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj, potrebna je procena uticaja na životnu sredinu.

   

  OBRAZLOŽENjE

   

  Nosilac projekta „OPSS“ DOO, Jaša Tomić, obratio se ovom organu zahtevom br. 501-8/2017-1, od 05.06.2017 g. za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina“, čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, u ulici Sloga 23, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju uz zahtev i po sprovedenom postupku razmatranja zahteva, ovaj organ je utvrdio da je za gore navedeni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

  Na podneti zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja, zainteresovani organi, organizacije i zainteresovana javnost u datom roku nisu se oglasili.

   

  R E Š E Nj E

  Za PROJEKAT -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina

  Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka - Otvoreni postupak - Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 09/2017-4
  Datum: 15.06.2017.godine

   
  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

   

   
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000-Građevinski radovi

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku radova- Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa

   

   zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina broj 09/2017 , sa

   

   naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57,

   

   Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača,

   

  broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.07.2017. godine do 10,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste

   

  će se neotvorene vratiti ponuđačima

   

   

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.07.2017. godine u 12,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa

   

  br.57, Sečanj

   

   

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi

   

  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja
  ponuda.

   

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa:

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU
  Preuzmi ovdе
  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
  Preuzmi ovde
  ODGOVORI NARUČIOCA NA POSTAVLJENA PITANJA I
  Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE II
  Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE III Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE IV Preuzmi ovde

   


   

  ODLUKA O DODELI UGOVORA   Preuzmi ovde 

   

   


   

  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA   Preuzmi ovde 
  OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
  Preuzmi ovde