Filter
 • REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Biogasna elektrana snage 990 kWel - „BIO PAN GAS“ DOO Sečanj

  REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Biogasna elektrana snage 990 kWel - „BIO PAN GAS“ DOO Sečanj Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2018. GODINI

  JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2018. GODINI   Preuzmi ovdе

 • JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI

   

   

  JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе
  PRIJAVA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG RADA – 2018 Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 09/2018-4
  Datum: 05.04.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 77313000-Usluga održavanja parkova.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“ broj 09/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 13.04.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 13.04.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА   Preuzmi ovdе  
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "BIO PAN GAS" DOO Sečanj

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "BIO PAN GAS" DOO Sečanj 

  Preuzmi ovdе
 • Saopštenje

   

   

  Karasi 3

   

  Poštovani prijatelji,

  S’tugom, nevericom i dubokim žaljenjem, putem naše web stranice, obaveštavamo vas da je opština Sečanj ostala bez svog predsednika, Predraga Miloševića Karasija, koji je posle iznenadne i teške bolesti preminuo u 53. godini života.

  17., 18. i 19. April 2017. godine proglašavaju se danima žalosti u opštini Sečanj i realizuju se u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na proglašenje Dana žalosti.

  Komemorativna sednica ovim povodom održaće se 17. Aprila 2017. godine sa početkom u 12:00 časova u Velikoj Sali Skupštine opštine Sečanj a u Maloj Sali Skupštine opštine Sečanj biće otvorena knjiga žalosti.

  Ispraćaj našeg dragog predsednika Predraga Miloševića Karasija obaviće se 17.04.2017. godine u 16:00 časova, ispred porodične kuće u Sečnju.

   

  Skupština opštine Sečanj

  S E Č A NJ  


    

 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Usluga prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 03/2017-9
  Datum : 03.04.2017.godine  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU  1.Opis predmeta nabavke: Usluga prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj
  Opšti rečnik nabavki- 60100000 -usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza
  2.Ugovorena vrednost: 7.248.077,80 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena
  4.Broj primljenih ponuda: 1
  5.Najviša ponuđena cena: -
  6.Najniža ponuđena cena: -
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 27.03.2017.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 30.03.2017.god.
  9.Podaci o dobavljaču: STUP “Vršac" AD , Stepe Stepanovića br.9, Vršac i DOO „Banat Trans“ iz Zrenjanina, ul. Beogradska br.22
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU br. 03/2017-8

  ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku usluge prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj broj 03/2017-8 od 24.03.2017. godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovorz a javnu nabavku usluge prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj broj 03/2017-8 ponuđačima u zajedničkoj ponudi STUP "Vršac" AD, Stepe Stepanovića br.9, Vršac I DOO "Banat Trans" iz Zrenjanina, ul. Beogradska br. 22, ponuda zavedena pod brojem 495 od 17.03.2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Obaveštenje

   

   

  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O

  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

  SREDINU

   

  Obaveštava se javnost da je nosilac projekta "Massagrar" DOO iz Novog Sada, podneo zahrev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA - "Rekonstrukcija silosa za žitaricei dogradnja pratećih objekata, PJ "Farma Sečanj", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 949/1, KO Sečanj, na teritoriji opštine Sečanj.

  Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj u periodu od 22.04.2016 do 04.05.2016 od 11-13 č.

  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

   

  RUKOVODILAC ODELjENjA

  Dejana Milošević

   

   


   

   

  OBAVEŠTENJE   Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • Obaveštenje

   

   

  OBAVEŠTENjE

   

            U skladu sa članom 10. stav 7. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09), obaveštavam vas da je odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine donelo Rešenje br. 501-3-3/2016-II od 05.04.2016 godine da za PROJEKAT - "Fabrika za hladnu preradu povrća sa hladnjačom", čija se realizacija planira na kat. parceli br. 1759/1, KO Sutjeska, u naseljenom mestu Sutjeska, na teritoriji opštine Sečanj, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

            Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja, Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja, a preko Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, sa taksom od 440,00 dinara.

  RUKOVODILAC ODELjENjA

  Dejana Milošević

   


   

   

  OBAVEŠTENJE   Preuzmi ovde

   

   

   

   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs