Filter
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU SPISKA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU SPISKA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  Preuzmi ovdе

  ZAKLJUČAK - I

  Preuzmi ovde

  ZAKLJUČAK - II

  Preuzmi ovde
 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - Za nabavku pružanja geodetskih usluga

   ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti za nabavku pružanja geodetskih usluga broj 05/2017-7 od 28.02.2017.godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovor za javnu nabavku male vrednosti za nabavku pružanja geodetskih usluga ponuđaču GB "Stambolija" iz Zrenjanina, ul. Kralja Petra I br.2, ponuda zavedena pod brojem 363 od 27.02..2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - Kancelarijcki materijal br. 04/2017-7

  ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda Komisije za javnu nabavku dobara - Kancelarijski materijal broj 04/2017-7 od 20.02.2017. godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovor za javnu nabavku dobara- Kancelarijski materijal ponuđaču STR "Čuperak" iz Sečnja, ul. Partizanski put 64, ponuda zavedena pod brojem 269 od 14.02.2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Raspisani novi konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine – povoljniji uslovi kreditiranja

   

   

  Raspisani novi konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine – povoljniji uslovi kreditiranja 

  Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine usvojio je nove konkurse za pravna lica i preduzetnike, za registrovana poljoprivredna gazdinstva i za lokalne samouprave.

  Kako navode u Razvojnom fondu Vojvodine nove kreditne linije su znatno povoljnije u odnosu na prethodni period. Procedura je pojednostavljena, a sredstva obezbeđenja značajno smanjena.

  Kamatne stope godišnje iznose 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija i 2% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka kada korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti ( Alibunar, Bač, Bela Crkva, Žabalj, Žitište, Irig, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Odžaci, Plandište, Sečanj, Srbobran, Titel, Čoka, Šid i Opovo ). Kamatne stope su više za jedan procentni poen ukoliko korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu kategoriju razvijenosti i u zavisnosti od instrumenta obezbeđenja iznose 2 ili 3% godišnje

  Direktor Razvojnog fonda gospodin Goran Savić izjavio je da je u toku 2017.godine kroz konkurse opredeljeno 2,5 milijarde dinara, odnosno približno 20 miliona evra. Takođe, sredstva obezbeđenja smo znatno prilagodili trenutnoj situaciji na tržištu pa će privrednicima i poljoprivrednicima biti u velikoj meri olakšano njihovo korišćenje.

  Kada je reč o grejs periodu koji pružamo našim klijentima, moram da napomenem da su to trenutno najduži rokovi koji se mogu naći u ponudi kreditnih linija. Za investicione projekte opredeljen je period mirovanja otplate do 24 meseca, a za obrtna sredstva do 6 meseci.

  Takođe, omogućeno je i davanje ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava pa tako sada poljoprivrednici uz 20% učešća mogu dati zalogu na predmet kupovine. Važno je napomenuti da je smanjena i naknada za obradu kreditnog zahteva sa 10.000 na 5.000 dinara.

  Trudimo se da pokretačima privrednih aktivnosti maskimalno izađemo u susret i to ćemo činiti u narednom periodu. Obilazimo vojvodjanske opštine, pričamo sa privrednicima i poljoprivrednicima i njihovim zahtevima izlazimo u susret.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

 • PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017

   

  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa 57
  Sečanj
  Broj: 05/2017-6
  Datum: 22.02.2017. godine

   

   

  OBAVEŠTENjE PONUĐAČIMA O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE

  PONUDA ZA JAVNU NABAVKU GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017

   

   

  Obaveštavaju se ponuđači da je produžen rok za podnošenje ponuda za javnu nabavku GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017.

  Rok za podnošenje ponuda je 27.02.2017.god. do 14,00 časova, a javno otvaranje ponuda je 27.02.2017.god. u 16,00 časova.

   

   

  Predsednik komisije
  Ivana Pejović
  Službenik za javne nabavke


   

 • IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE broj 05/2017-5 za javnu nabavku geodetskih usluga

   

   

  Menja se konkursna dokumentacija broj 05/2017-5 za javnu nabavku geodetskih usluga tako što se menja Obrazac BR.10 „SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROMCENE SANITARNOG MATERIJALA“ i isti sada glasi: 

   

  Preuzmi ovdе

   


   

 • GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA POVERENE POSLOVE PO ZAKONU O TRGOVINI ZA 2017.GODINU


   
   
  GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA POVERENE POSLOVE PO ZAKONU O TRGOVINI ZA 2017.GODINU Preuzmi ovdе

   


 • Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57,Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 05/2017-4
  Datum: 14.02.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Geodetske usluge
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude..

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.02.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.02.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

   9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - Geodetske usluge

  Preuzmi ovdе

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Internet stranica: www.secanj.rs

  Broj: 03/2017-4

  Datum: 14.02.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 60100000 - Usluge drumskog prevoza

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj broj 03/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.03.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.03.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA  - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Javni poziv sportski savez

  JAVNI POZIV za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Sečanj za 2017.godinu

  za sufinansiranje potreba u oblasti sporta

   Preuzmi ovde

   

  OBRAZAC ZA KONKURS  Preuzmi ovde

   


   

   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs