Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Sanacija kuhinje i trpezarije u objektu koji koristi Predškolska ustanova „Poletarac“ Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 27/2018-4
  Datum: 20.11.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Sanacija kuhinje i trpezarije u objektu koji koristi Predškolska ustanova „Poletarac“ Sečanj,


  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45262700-adaptacija zgrada.

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

  Elementi kriterijuma su:

  - Ponuđena cena ................................... ......... 90 bodova

  - Rok izvođenja .................................... 10 bodova

  3. Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za  nabavku  radova  -  Sanacija  kuhinje  i  trpezarije  u  objektu  koji  koristi  Predškolska ustanova „Poletarac“  Sečanj, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  4. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  29.11.2018.  godine  do  14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  5. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  29.11.2018.  godine  u  16,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije je:  Branka Vukoje   

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluge zimskog održavanja puteva

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave  

  Broj: 30/2018-4

  Datum: 19.11.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje  

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Usluge zimskog održavanja puteva  

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90620000 – usluga čišćenja snega  

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. 

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge zimskog održavanja puteva broj 30/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 29.11.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima. 

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 29.11.2018.godine u 15,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda. 

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, e-mail adresa:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  ODLUKA O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluge čišćenja divljih deponija

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 29/2018-4
  Datum: 19.11.2018.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluge čišćenja divljih deponija

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90000000 - Usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge čišćenja divljih deponija broj 29/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 29.11.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 29.11.2018.godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   

   

  KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU Preuzmi ovdе
  PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA NAVODNjAVANjE USEVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе

  OBRAZAC PRIJAVE

  KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI

  Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - Poziv za podnošenje ponuda - usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik - OBUSTAVLJEN POSTUPAK

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 20/2017-4

  Datum : 29.11.2017.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000 - arhitektonske, tehničke i geodetske usluge.

   

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je : najniža ponuđena cena

   

  3.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  4.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.12.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.12.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  7.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  8.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Preuzmi ovde

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе Број: 20/2017-4 Датум : 29.11.2017.године
  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из општег речника набавки: 71250000 -архи архи архи тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге .
  2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
  3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.12.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.12.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
  6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
  2
  8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
  Председник Општине
  Предраг Рађеновић
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti-Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 19/2017-4
  Datum : 22.11.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge

   

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

   

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

                                                

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 30.11.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.11.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović

   е-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

                                                                                               Predsednik Opštine

                                                                                                 Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • Konačna lista reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Sečanj kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći

  Konačna lista reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih

  potreba izbeglica na teritoriji opštine Sečanj kroz kupovinu

  seoskih kuća i dodelu paketa pomoći

  Preuzmi ovdе
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Za javnu nabavku usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57,Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 10/2016-10
  Datum : 29.11.2016.godine


  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

   


  1.Opis predmeta nabavke: usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj,
  Šifra iz ORN: 90620000 – usluga čišćenja snega
  2.Ugovorena vrednost: 2.000.000,00 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena
  4.Broj primljenih ponuda: 2
  5.Najviša ponuđena cena: 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara bez PDV-a
  6.Najniža ponuđena cena: 10.600,00 dinara bez PDV-a
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 18.11.2016.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 24.11.2016.god.
  9.Podaci o dobavljaču: DOO" MIL-RAD GRADNJA" Zrenjanin, ul. Gimnazijaska br.8
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   

   

   

   

   

   

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Za javnu nabavku Gorivo

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 08/2016-9
  Datum : 28.11.2016.godine


  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

   


  1.Opis predmeta nabavke: dobra-Gorivo
  Opšti rečnik nabavki- 09000000 - Naftni derivati, gorivo, električna energija i
  drugi izvori energije, 09130000 – nafta i destilati
  2.Ugovorena vrednost: 3.634.166,67 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Ekonomski najpovoljnija ponuda
  4.Broj primljenih ponuda: 2
  5.Najviša ponuđena cena: 3.754.920,00 dinara bez PDV-a
  6.Najniža ponuđena cena: 3.634.166,67 dinara bez PDV-a
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 08.11.2016.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 21.11.2016.god.
  9.Podaci o dobavljaču: DOO "Knez Petrol" Batajnica , ul. Carice Jelene br.28
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   

   

   

 • J A V N I P O Z I V za prijavu mladih nezaposlenih lica

  Untitled

   

   

  J A V N I  P O Z I V  

   

  za prijavu mladih nezaposlenih lica

   

  Opština Sečanj, u partnerstvu sa opštinom Žitište i Regionalnim centrom za društveno- ekonomski razvoj - Banat, realizuje projekat pod nazivom “ZNANJEM I PRAKSOM DO ZAPOSLENJA MLADIH”, finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

   

  Kroz kombinaciju teorijskih i praktičnih programa obuka, projekat teži da doprinese smanjenju dugoročne nezaposlenosti u regionu, putem razvijanja i implementacije mehanizama za podizanje kapaciteta i zapošljivosti mladih, odnosno povećanja usklađenosti znanja, veština i kompetencija mladih nezaposlenih lica sa potrebama tržišta rada.

   

  Projektom je predviđeno da 20 mladih nezaposlenih lica sa teritorije opštine Sečanj, koji se nalaze na evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), pohađa obuku iz oblasti moderne poljoprivrede i zanatstva, u trajanju od deset dana. Nakon završenih teorijskih obuka, 10 lica biće upućeno na tromesečnu radnu praksu kod odabranih mentorskih preduzeća. Radna praksa će biti finansirana od strane projekta u bruto iznosu od 23.000,00 dinara, a mlada nezaposlena lica će imati priliku da teorijski stečena znanja primene u praksi, dodatno unaprede svoje kompetencije i steknu stalno zaposlenje.

   

  Ovim putem pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica, starosne dobi do 30 godina, sa

   

  teritorije opštine Sečanj, da dostave svoje prijave za učešće na projektu. Prijave se podnose lično na adresu Opštine Sečanj, ul. Vožda Karađorđa 57, ili na adresu NSZ u Sečnju, ul. Vožda Karađorđa 116. Takođe, prijave možete poslati i putem e-maila na adresu pero.knezevic@nsz.gov.rs

   

  Obrazac za prijavljivanje, možete preuzeti na internet stranicama www,secanj.rs i www.banat.rs u prostorijama Opštine Sečanj, kao i u prostorijama NSZ.

   

  Rok za prijavu je 09. decembar 2016. godine.

   

  Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranicama www.secanj.rs  i www,banat.rs, faacebook stranici „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, putem telefona 023/3842- 066, ili na e-mail: mdejana@beotel.net .

   

   

   

   

  Untitled1

  Projekat „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, sprovodi opština Žitište, u partnerstvu sa opštinom Sečanj i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


   

   


   

  Prijavni obrazac - Znanjem i praksom do zaposlenja mladih  Preuzmi ovde