Filter
 • JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

  JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

  Preuzmi ovde
  PRIJAVNI OBRAZAC Preuzmi ovde
 • JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2018. GODINU

  JAVNI KONKURS

   ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE

  AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ

  ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde
 • PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
   Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE

  ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - SKLADIŠTENjE I TRETMAN ČVRSTOG NEOPASNOG OTPADA - „OPSS“ DOO Jaša Tomić

  REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA

  ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA

  PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - SKLADIŠTENjE

  I TRETMAN ČVRSTOG NEOPASNOG OTPADA - „OPSS“ DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе
 • OBJAVLjIVANjE OPŠTEG POZIVA ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU

  Pozivaju se sva lica muškog pola, rođena 2000. godine i starijih godišta (1988.-1999. god.) koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, sa teritorije opštine Sečanj, da se jave Centru Ministarstva Odbrane Zrenjanin opštinska kancelarija Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 69, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

  Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svake srede, u periodu od 16. januara do 28. februara 2018. godine od 09.00 - 13.00 časova.

  Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi indetitet, a u inostranstvu - važeću putnu ispravu.

  Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

  CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENjANIN

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 22/2017-4
  Datum :16.01.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"-šifra iz opšteg rečnika nabavki: 34110000-putnički automobili
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže ponuđene cene

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Putničkog vozila po sistemu "staro za novo"a sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 24.01.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 24.01.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com
   Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   


   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde

   

   

 • Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman čvrstog neopasnog otpada na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman

  čvrstog neopasnog otpada na teritoriji opštine Sečanj,

  operatera "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovde

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Nafta, benzin i tečni naftni gas

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 01/2018-4
  Datum: 08.01.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke : nafta, benzin i tečni naftni gas

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 – nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara- nafta, benzin i tečni naftni gas broj 01/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.01.2018. godine do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.01.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde