Početak Javni pozivi JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2017. GODINI

JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2017. GODINI

Na osnovu čl. 43 stav 1 tačka 7 i člana 59 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/2009, 88/2010 i 38/2015), a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja i Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Sečanj za 2017. godinu, opština Sečanj, raspisuje dana: 14.06.2017 godine

 

JAVNI POZIV

 

ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI
OPŠTINE SEČANj U 2017. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

 

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

 

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

 

Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje lokalna samouprava na osnovu javnog konkursa.

 

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je do 3 meseca.

 

Sredstvaza javnih radova,u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Sečanj za 2017. godinu u okviru Programske klasifikacije - 1501 -0002, Ekonomska klasifikacija - 472.

 

Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

 

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

 

Za sprovođenje javnog rada opština Sečanj isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za:

 

 - zaradu nezaposlenim licima,

 

- troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,

 

- troškove sprovođenja javnih radova i

 

- troškove obuke.

 

 Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

 

  1.  isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od 18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa,
  2.     naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;
  3.     naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:

      - 2.000,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

 

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini mesečne zaradeuvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa i drugih mesečnih troškova do 15-tog u mesecu za predhodni mesec.

 

  1. Naknada troškova organizovanja obuke

 

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Naknade troškova organizovanja obuke u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenom kompetencijama. Nacionalna služba za zapošljavanje procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi opština Sečanj, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu.

III OBLASTI SPROVOĐENjA

 

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:

 

 - održavanja i obnavljanja javne infrastrukture: uređenje nasipa, kanala, pruga, mostova i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja - poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi;

 

- održavanja i zaštite životne sredine i prirode: sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija - lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.

IV PODNOŠENjE PRIJAVE

 

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

 

- javne ustanove i javna preduzeća

- privredna društva;

- preduzetnici;

- zadruge;

- društvene organizacije;

- udruženja građana.

 

Uslovi

 

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:

- ima sedište na teritoriji opštine Sečanj;

- zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, a koji ima prebivalište na teritoriji opštine Sečanj i da je prijavljen na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Zrenjanin, Poslovnica Sečanj i da ima aktivan status;

- u prijavi za javne radove navede detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);

- izmirio je ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i opštini Sečanj, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

 

Dokumentacija za podnošenje prijave:

- prijava za javne radove na propisanom obrascu;

- fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (rešenje o upisu privredne delatnosti, fotokopija statuta gde se vidi privredna delatnost);

- fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);

 - interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove, ukoliko poslodavac - izvođač javnog rada organizuje obuku.

 

Opština Sečanj zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, na pisarnici Opštinske uprave - opšptine Sečanj (kancelarija broj 6) ili poštom na adresu: Opština Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta opštine Sečanj - www.secanj.rs ili preuzeti na pisarnici.

 

V DONOŠENjE ODLUKE

 

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava

Lokalni savet za zapošljavanje opštine Sečanj vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije. Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.

Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi predsednik opštine Sečanj uz prethodno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje.

 

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

 

Predsednik opštine Sečanj i poslodavac - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

 

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

- ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;

- sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;

- karton deponovanih potpisa i

- termin plan - ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

 

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

 

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

 

Dve istovetne blanko lične menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci.

 

VII OBAVEZE IZ UGOVORA

 

Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:

 

- zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze; u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem, za preostalo vreme trajanja ugovora;

- organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

- mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;

- mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;

- opštini Sečanj dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada;

- opštini Sečanjdostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;

- dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;

- opštini Sečanjomogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;

- obavesti opštinu Sečanjo svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

 

U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

 

VIII OSTALE INFORMACIJE

 

Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sečanj i sajtu opštine Sečanj – www.secanj.rs Javni poziv će biti objevljen na oglasnoj tabli NSZ - Filijale Zrenjanin, Ispostava Sečanj.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka na pisarnici SO Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u Opštinskoj upravi - opštine Sečanj (kancelarija br.7). '

 

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

 

 

 

PREDSEDNIK OPŠTINE

 

Predrag Rađenović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Preuzmi ovdе

 


 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2017. GODINI