Početak Javni pozivi
Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 26/2018-4
  Datum : 26.09.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge       

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 05.10.2018.godine do 11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6.Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  05.10.2018.godine  u  12,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini  Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - I

   

   

   

  ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - I Preuzmi ovdе
 • ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - II

   

   

   

  ZAPISNIK O OTVARANjU PODNETIH PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU - II Preuzmi ovdе
 • OBAVEŠTENjE

   

  OBAVEŠTENjE

  Obaveštavaju se građani Opštine Sečanj kojima se od 01. januara 2018. do 31.08.2018. godine rodilo treće ili četvrto dete da mogu da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava za rešeavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja kod Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

   

  Konkurs traje od 01.09.2018.godine do 15.10.2018. godine.

  Za dodatne informacije možete se informisati na telefon 069/8023-482.

   

  OBAVEŠTENjE Преузми овде

   

 • KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   

   

  KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI PČELARSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU
  Preuzmi ovdе
  PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе

  OBRAZAC PRIJAVE 

  -KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI-

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV BANKAMA

  JAVNI POZIV

  BANKAMA ZAINTERESOVANIM ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj. UZ UČEŠĆE OPŠTINE SEČANj U SUBVENCIONISANjU NAKNADA OBRADE KREDITA I KAMATE ZA NABAVKU OBRTNIH SREDSTAVA

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Radovi na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 25/2018-4
  Datum: 29.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik

   

  šifra iz ORN: 45232151- Radovi na obnovi vodovodne mreže

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku radova na sanaciji čvorišta na vodovodnoj mreži u naselju Krajišnik broj 25/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 01.10.2018.godine do 11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 01.10.2018. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU Preuzmi ovdе

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 18/2017-4
  Datum: 27.09.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

       šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000-Građevinski radovi

   

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova- Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina broj 09/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 27.10.2017. године до 10,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.

  7. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.10.2017. godine do 10,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  8.Оtvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

                                                                                                            Predrag Rađenović

   

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE I
  Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE II Preuzmi ovde

   

   IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA
  Preuzmi ovde
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Radovi na rekonstrukciji vrtića u naseljenim mestima Sečanj i Krajišnik

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 13/2017-4
  Datum: 18.09.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

   

   

  2. Predmet javne nabavke : Radovi  na rekonstrukciji  vrtića u naseljenim mestima Sečanj i Krajišnik,   šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45454000 –  radovi na rekonstrukciji

   

   

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

   

   

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

   

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova na rekonstrukciji  vrtića u naseljenim mestima Sečanj i Krajišnik  broj 13/2017 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.       

   

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.10.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

   

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.10.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

   

   

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

                                                                                              Predsednik Opštine
                                                                                                            Predrag Rađenović

   

  Konkursna dokumentacija
  Preuzmi ovdе 
  Šema stolarije
  Preuzmi ovdе
  Odluka o dodeli ugovora
  Preuzmi ovde
  Obaveštenje o zaključenom ugovoru Preuzmi ovde

   

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - PP "Ratar" DOO, Jaša Tomić.

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje

  o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - Nosilac projekta

   

  PP "Ratar" DOO, Jaša Tomić.

  Preuzmi ovdе

  Rešenje

  Preuzmi ovde
 • PRVI MEMORIJALNI TURNIR KARASI I LEGENDE RUKOMETA

  KARASI PLAKAT FINAL copy

 • Javna nabavka male vrednosti-POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Adaptacija pomoćne zgrade –prostorije fudbalskog kluba „Krajina“

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave       
  Broj: 12/2017-4
  Datum :07.09.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Adaptacija pomoćne zgrade –prostorije fudbalskog kluba „Krajina“, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45262700-adaptacija zgrada.

  2. Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

   

  Elementi kriterijuma su:

   

             -       Ponuđena cena ................................... .........     90      bodova

   

             -       Rok izvođenja            ....................................   10       bodova

   

  3.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova - Adaptacija pomoćne zgrade –prostorije fudbalskog kluba „Krajina“, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  4.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 15.09.2017. godine do 10,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.  

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 15.09.2017. godine u 11,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

   

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

                                                         Predsednik Opštine

   

                                                                                                Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA
  Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
  Preuzmi ovde

 • Informacija o konkursima Razvojnog fonda APV

  Poštovani,

  Obaveštavamo Vas da Razvojni fond i dalje ima otvorene konkurse za pravna lica i preduzetnike I za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

  Kamatne stope godišnje iznose 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija i 2% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka kada korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti ( Alibunar, Bač, Bela Crkva, Žabalj, Žitište, Irig, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Odžaci, Plandište, Sečanj, Srbobran, Titel, Čoka, Šid i Opovo ). Kamatne stope su više za jedan procentni poen ukoliko korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu kategoriju razvijenosti i u zavisnosti od instrumenta obezbeđenja iznose 2 ili 3% godišnje

  Krediti se odobravaju sa rokovima vraćanja do 7 godina kada je reč o kreditiranju pravnih lica I preduzetnika, odnosno do 6 godina kada se radi o kreditiranju poljoprivrednih gazdinstava. Grejs period za pojedine kreditne linije je čak 2 godine.

  Takođe, omogućeno je i davanje ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava pa tako sada poljoprivrednici uz 20% učešća mogu dati zalogu na predmet kupovine.

  Svi konkursi su otvoreni tokom cele godine.

  Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:

  - Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca

  Preuzmi ovde

  - Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate 48 meseci

  Preuzmi ovde

  - Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci,

  sa periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (tri tranše)

  Preuzmi ovde

   

  Za registrovana poljoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:

   

  - Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu sa rokom otplate do 60 meseci

  Preuzmi ovde

  - Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa rokom oplate od 72 meseca

  Preuzmi ovde

  - Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi sa rokom od 9 meseci I periodom

  raspoloživosti sredstava od 36 meseci (četiri tranše)

  Preuzmi ovde

   

  Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na broj: 021/454-334;

   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi