Početak Javni pozivi
Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Otvoreni postupak - Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 23/2018-4
  Datum : 29.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući     

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 98513310- Usluge pomoći u kući

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu   najkasnije  do:  01.10.2018.  godine  do  12,00časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  01.10.2018.  godine  u  14,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog   za otvaranje ponuda  kao  i  neposredno pre otvaranja  ponuda  dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od   10 dana od dana otvaranja ponuda.
  9.Kontakt  lica za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com    

  Predsednik Opštine

   Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 24/2018-4
  Datum: 14.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) i čl. 22 Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke je dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj.

  Predmet javne nabavke prema opštem rečniku nabavki su:
  − 71314200 Usluge u vezi sa upravljanjem energijom
  − 71314300 Savetodavne usluge u vezi sa enegetskom efikasnošću
  − 50232100 Usluge održavanja ulične rasvete
  − 50232110 Puštanje u rad uređaja javne rasvete

  Energetska usluga koja je predmet javne nabavke prema dopunskom rečniku klasifikovana je u odeljku K (Ostala svojstva za energetiku i distribuciju vode), u grupi A (Svojstva za energetiku i distribuciju vode) pod:
  − KA03 Za električnu opremu
  − KA04 Za električne instalacije

  3.Kriterijum  za  dodelu  ugovora  je:  “Ekonomski  najpovoljnija  ponuda“  koja podrazumeva  najvišu  ponuđenu  Neto  sadašnju  vrednost  ukupnih  troškova ugovora.
  4.Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju mogu preuzeti  na  Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dodele javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za vršenje energetske usluge primenom mera uštede energije sa LED tehnologijom na teritoriji opštine Sečanj  broj 24/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.      
  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  08.10.2018.  godine  do  12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 08.10.2018. godine u 13,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  INVITATION FOR TENDERS
  PUBLIC PROCUREMENT FOR SELECTION OF PRIVATE PARTNER AND PUBLIC CONTRACT FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR RECONSTRUCTION, RATIONALISATION AND MAINTENANCE OF PUBLIC LIGHTING IN INHABITED PLACES OF MUNICIPALITY OF SEČANJ

  Download
  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODGOVORI NA PITANJA I Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJЕ II Preuzmi ovde
  IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE I Preuzmi ovde
  IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE II Preuzmi ovde
  PRILOZI Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJЕ III Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - GORIVO

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 22/2018-4
  Datum: 13.08.2018.godine
  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke : gorivo
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 – nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- gorivo broj 22/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  22.08.2018.  godine  do  11,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 22.08.2018. godine u 12,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda. 
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Ivana Pejović i Branka Vukoje, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com   

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE - I Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluga suzbijanja poljskih glodara

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 20/2018-4
  Datum: 01.08.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  usluga suzbijanja poljskih glodara - šifra iz opšteg rečnika nabavki 90670000.
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalujavnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge suzbijanja poljskih glodara broj 20/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefonaponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu   najkasnije  do:  10.08.2018.godine  do  14,00časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i isteće se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 10.08.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do danai sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostaviuredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od   10 dana od dana otvaranjaponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 5 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA

   

   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 5 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA Preuzmi ovdе
 • PREZENTACIJA RAZVOJNOG FONDA AP VOJVODINE

  Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine usvojio je nove konkurse za pravna lica,  preduzetnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva.

   

  Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:

  - Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca

  - Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate 48 meseci

  - Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci, sa periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci  (tri tranše)

   

  Za registrovana poljoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:

  - Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu sa rokom otplate do 60 meseci

  - Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa rokom oplate od 72 meseca

  - Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi sa rokom od 9 meseci I periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (četiri tranše)

   

  S obzirom da su nove kreditne linije znatno povoljnije u odnosu na prethodni period, predlažemo da održimo prezentaciju u Sečnju kako bi vaše sugrađane upoznali sa novom ponudom. Procedura je pojednostavljena, a sredstva obezbeđenja su značajno smanjena. Detaljne informacije o svakom konkursu pojedinačno možete pogledati na našem zvaničnom sajtu http://rfv.rs/index.html

   

  Termin održavanja prezentacije u Sečnju zakazan je 12.09.2017. godine , sa početkom u 11,00 časova u skupštinskoj Sali opštine Sečanj.

 • RAZVOJNI FOND NASTAVLJA POVOLJNO KREDITIRANJE PRIVREDE I POLJOPRIVREDE

  U Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 8 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava. Kamatne stope iznose 1 ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, dok kamate mogu biti 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti.


  Za tri kreditne linije namenjene razvoju poljoprivrede vlada veoma veliko interesovanje. Imamo otvorena dva konkursa za dugoročno finansiranje i jedan za kratkoročno, to su konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu, zatim konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredikažu u Razvojnom fondu.


  Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu namenjen je nabavci poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje, tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju. Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti od 12 do 24 meseca, dok period otplate može biti do 5 godina.


  Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, dok je period otplate 6 godina.


  Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene.


  Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika takođe su dva konkursa namenjena za dugoročno finansiranje – za investiciona ulaganja i trajna obrtna sredstva i jedan za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava. Najveće interesovanje vlada za konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja zbog izuzetno niskih kamatnih stopa i povoljnog perioda mirovanja otplate, odnosno grejs perioda. U ovom slučaju grejs period može trajati 24 meseca, dok ukupan period otplate može trajati do 7 godina.  I za ovu namenu je opredeljeno dovoljno sredstava, te privrednici mogu aplicirati za sredstva u bilo kom periodu godine jer su konkursne linije stalno otvorene.

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME broj 06/2017-10

  ODLUKA

  O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti

  računara i računarske opreme broj 06/2017-10 od 11.08.2017. godine.

   

  DODELJUJE SE Ugovor za javnu nabavku male vrednosti za nabavku računara i

  računarske opreme ponuđaču DOO "VINTEC" iz Beograda, ul. Slovenska br.9,

  ponuda zavedena pod brojem 1759 od 01.08.2017. godine.

   

   Preuzmi ovde 

   

   

   

   

 • Rešenje - O IZDAVANjU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE NEOPASNOG OTPADA - "OPPS" D.O.O. JAŠA TOMIĆ

  Rešenje - O IZDAVANjU DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE NEOPASNOG OTPADA

  "OPPS" D.O.O. JAŠA TOMIĆ

  Preuzmi ovdе

 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Broj: 020-24/2016-1
  Datum: 24.08.2016. godine

   

   

  JAVNI POZIV

  ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ

  SVOJINI NA TERITORIJI
  OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

   

  U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Predsednik opštine Sečanj raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

  vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: infrastruktura) i vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),

  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.

  DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

  I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom je:

  1.Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);

  2. Dokaz o vlasništvu nad infrastrukturom:

  a)  Izvod iz javne evidencije o nepokretnosti za infrastrukturu koja je uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (pribavlja jedinica lokalne samouprave) i/ili

  b)  Popisna lista i knjigovodstvena dokumentacija potpisana i overena u skladu sa Zakonom o računovodstvu za pravno lice, za infrastrukturu koja nije uknjižena u javnoj evidenciji o nepokretnosti (dostavlja podnosilac zahteva) i/ili

  v)  Saglasnost/odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu kojaje podignuta nakon jula 2006. godine, odnosno kupoprodajni ugovor fizičkog lica (podnosioca zahteva) sa pravnim licem koje je podiglo infrastrukturu u skladu sa tada važećim propisima (dostavlja podnosilac zahteva).

  3. Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije (dostavlja podnosilac zahteva);

  (Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godine, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredne inspekcije radi utvrđivanja faktičkog stanja na terenu. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koja se dostavlja do 31. oktobra 2016. godine i obavezno sadrži tačno navedene sve katastarske parcele ili delove parcela, na kojima je utvrđena funkcionalnost sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, kao i roda voćnjaka i vinograda.);

  4. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva koju dostavlja fizičko, odnosno pravno lice:

  1. Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);

  2. Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  3. Dokaz da je pravno ili fizičko lice vlasnik domaćih životinja i vlasnik, odnosno zakupac objekta za gajenje životinja sa utvrđenim brojem uslovnih grla:

  a) Potvrdu o broju uslovnih grla koju izdaje Institut za stočarstvo Beograd - Zemun (izuzev za konje koju izdaju Poljoprivredni fakultet Beograd - Zemun), odnosno za teritoriju AP Vojvodina Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Departman za stočarstvo - za Registrovano poljoprivredno gazdinstvo u sistemu umatičenja (dostavlja podnosilac zahteva);

  b) Zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora - za Registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje nije u sistemu umatičenja (dostavlja podnosilac zahteva).

  (Napomena: Republički veterinarski inspektor zapisnikom utvrđuje broj uslovnih grla koja obračunava na osnovu zatečenog stanja, odnosno isprave lica o prodaji, predaji na klanje i izvozu životinja)

  4. Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključene sa drugim licima za zemljište koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlja podnosilac zahteva);

  5. Izjava podnosioca zahteva kojom daje saglasnost da se izvrši provera podataka kod nadležnih organa koji su neophodni za realizaciju javnog poziva;

  6. Izjava podnosioca zahteva, potpisanu od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, koja sadrži:

  -       izjavu da je dostavio sve dokaze koji se odnose na zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev,

  -       izjavu koliku površinu poljoprivrednog zemljišta poseduje u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev;

  -       spisak povezanih lica i površinu poljoprivrednog zemljišta koju ta lica poseduju u vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev.

  (Napomena: kod fizičkih lica povezanim licima smatra se: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi; kod pravnih lica povezanim licima smatra se: pravno lice i/ili fizičko lice koje ima najmanje 25% učešća u kapitalu (akcija, udela ili glasova)

  7. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje podnosilac zahteva ima u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  8. Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu povezanih lica sa podnosiocem zahteva (pribavlja jedinica lokalne samouprave nakon uvida u spisak tih lica iz izjave iz tačke 6. koju dostavlja podnosilac zahteva).

  Sva ograničenja iz člana 64a, stava 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ugovor sa drugim licima, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta povezanih lica, zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini) odnosi se na teritoriju jedinice lokalne samouprave gde se nalazi objekat, odnosno životinje.

  Dokumentaciju iz dela I tačke 2a i 4, odnosno iz dela II tačke 2, 7 i 8 jedinica lokalne samouprave pribavlja najkasnije do 30. novembra 2016. godine.

  Napominjemo da se kod lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, u skladu sa ovim Javnim pozivom, opredeljivanje površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta se vrši na način da se površina koja im je utvrđena po broju uslovnih grla, umanjuje za površinu poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa članom 64a stav 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”, broj 62/06,65/08-dr.zakon, 41/09 i 112/2015),

  Sva dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa ovim Javnim pozivom mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava i mora biti overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu.

  Ukoliko je pravno ili fizičko lice vlasnik više vrsta životinja, za svaku vrstu životinja dostavlja posebnu potvrdu, odnosno zapisnik iz dela II tačke 3.

  Za period zakupa koji je duži od jedne godine, pored uplate zakupnine za prvu godinu zakupa, radi zaključivanja Ugovora o zakupu potrebno je dostaviti sredstvo obezbeđenja plaćanja, koje može da bude: garancija poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

  Ukoliko za katastarske parcele koje su opredeljene licima po osnovu prava prečeg zakupa dođe do promena površine po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup po pravu prečeg zakupa će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta.

  Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12 ili sa sajta www.secanj.rs

  Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

  Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva infrastrukture za 2017. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva za 2017. godinu“, na adresu:

  Opština Sečanj, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta pa teritoriji opštine Sečanj, Vožda Karađorđa br. 57, 23240 Sečanj. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

  Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dragica Šarenac, telefon: 023/3842-101 ili lično u prostorijama prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12.

  Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Sečanj www.secanj.rs, u Službenom listu opštine Sečanj i oglasnim tablama mesnih kancelarija.

   


  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Predrag Milošević


   

   

   

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, PO OSNOVU VLASNIŠTVA NA INFRASTRUKTURI, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, PO OSNOVU STOČARSTVA, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Preuzmi ovde

   

   

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

   

  Predmet: Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o
  potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

   


  Nosilac projekta „KRAJINA TIM“ DOO iz Krajišnika podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA - „Poljoprivredne zgrade (2 objekta) za uzgoj brojlera sa pratećim objektima", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 3049, KO Krajišnik, na teritoriji opštine Sečanj.
  Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj, u periodu od 04.08.2016 g. do 15.08.2016 g. od 11-13 č.
  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenje ovom organu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.
  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

  OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O
  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU
  Preuzmi ovde

   

   

   

   

   

   

 • Nagrađeni najbolji studenti opštine Sečаnj

  Povodom školske slave Svetog Save 98 najboljih studenata iz opštine Sečanj nagrađeno je sa po 20 hiljada dinara.

  Ovo je tradicionalna akcija u ovoj srednjobanatskoj opštini, ali je ove godine broj nagrađenih studenata daleko veći nego ranijih godina.

  Izvor: RTV

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi