Početak Javni pozivi
Filter
 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH POLjOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA SAJAM POLjOPRIVREDE "AGRA"-GORNjA RADGONA U SLOVENIJI, U AVGUSTU 2018. GODINE

  ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG POZIVA

  ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZAINTERESOVANIH POLjOPRIVREDNIKA ZA ODLAZAK NA SAJAM POLjOPRIVREDE "AGRA"-GORNjA RADGONA U SLOVENIJI, U AVGUSTU 2018. GODINЕ 

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Uređenje atarskih puteva i otresišta

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 14/2018-4
  Datum: 17.07.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Uređenje atarskih puteva i otresišta
  Šifra iz ORN-45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Uređenje atarskih puteva i otresišta broj 14/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.08.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.08.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - Usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 16/2018-4
  Datum: 12.07.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluga hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada - šifra iz opšteg rečnika nabavki 90700000
  3.Кriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge hvatanja pasa i mačaka lutalica i odnošenje animalnog otpada broj 16/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.07.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.07.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • OGLAS O PRODAJI MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA JAVNIM NADMETANjEM U POSTUPKU PRIKUPLjANjA ZATVORENIH PONUDA

   

   

  OGLAS O PRODAJI MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA JAVNIM NADMETANjEM U POSTUPKU PRIKUPLjANjA

  ZATVORENIH PONUDА

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - USLUGA SUZBIJANjA AMBROZIJE

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 19/2018-4
  Datum: 06.07.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  usluga suzbijanja ambrozije - šifra iz opšteg rečnika nabavki 77312100 -Usluge uništavanja korova.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku usluge suzbijanja ambrozije broj 19/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 16.07.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.07.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
   8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. I čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012,14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 04.07.2018.godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU
  BROJ 18/2018-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : 

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

   

  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3.  Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  Predmet javne nabavke: USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

   


  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  79710000 – usluge obezbeđenja

   

  4.  Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: 

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: 

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj,na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

   

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: 

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je 07.08.2018. godine do 14:00 časova.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova bez obzira na način na koji su poslate.
  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana
  07.08.2018. godine u 16:00 časova .

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

   


  PONUDA ZA USLUGU POLjOČUVARSKE SLUŽBE JN br.18/2018 - NE OTVARATI  

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj                                                                                       

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57                                                                                     

  23240 SEČANj                                                                                      

   

   

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene ne otvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: 

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u
  16,00 časova, dana 07.08.2018. godine

   

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: 

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

   

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: 

  Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

   

  10. Lice za kontakt: Branka Vukoje, Ivana Pejović svakog radnog  dana od 08-12 časova E-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

 • Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehaničku pripremu otpada za transport na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPPS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje čvrstog neopasnog otpada i

  mehaničku pripremu otpada za transport na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPPS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

 • Saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA "Skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehanička priprema otpada za transport" - "OPPS" DOO Jaša Tomić

   

   


   

  R E Š E Nj E

  Daje se saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA

  "Skladištenje čvrstog neopasnog otpada i mehanička priprema otpada za transport",

  čija se realizacija planira na kat. parceli 1207/1 i 1208/1, KO Jaša Tomić,

  na teritoriji opštine Sečanj, nosioca projekta "OPPS" DOO Jaša Tomić iz Jaše Tomić.,

  koja je izrađena u svemu prema odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i drugim propisima.

  Preuzmi ovdе

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Naosnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. I čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012,14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 24.07.2017. godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 11 / 2017-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

       Predmet javne nabavke: USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE

   

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  79710000 – usluge obezbeđenja

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

   

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj,na PortaluUprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

  Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 14:00 časova dana 24.08.2017. godine.


  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova bez obzira na način na koji su poslate.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 24.08.2017. godine u 16:00 časova .

   Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:


  PONUDA ZA USLUGU POLjOČUVARSKE SLUŽBE JN br.11 / 2017 - NE OTVARATI

   

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57

  23240 SEČANj


  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene ne otvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 24.08.2017. godine

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Lice za kontakt: Branka Vukoje, Ivana Pejović svakog radnog dana od 08-12 časova

  Е-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - USLUGA POLjOČUVARSKE SLUŽBE  Preuzmi ovdе
  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE - USLUGE POLjOČUVARSKE SLUŽBE Preuzmi ovde
  ODGOVOR NA PITANJE U VEZI JAVNE NABAVKE - USLUGE POLjOČUVARSKE SLUŽBE Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
  Preuzmi ovde

 • OPŠTINA SEČANj U SARADNJI SA NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISUJE JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2017. GODINI

   

  JAVNI POZIV

  ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2017. GODINI

  I OSNOVNE INFORMACIJE

  Preuzmi ovdе
  ZAHTEV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE 2017 Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Računari i računarska oprema

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 06/2017-4
  Datum :19.07.2017.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti
  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Računari i računarska oprema
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30200000-računarska oprema i materijal
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.
  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima
  kriterijumima:
  - Ponuđena cena............................................... 90 bodova
  - Rok isporuke ....................................................5 bodova
  - Garantni rok...................................................5 bodova
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku računara i računarske opreme, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu
  Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno
  naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona
  kontakt osobe.
  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.07.2017. godine do 10,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste
  će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.07.2017. godine u 12,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa
  br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja
  ponuda.
  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com
  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

   


   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

  RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

  Preuzmi ovdе


   

  IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU

  RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

  Preuzmi ovdе

  PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA

  Preuzmi ovde

  ODGOVOR NARUČIOCA NA PITANjE  I

  Preuzmi ovde

 • Javni pozivi za ostvarivanje prava prečeg zakupa i prava besplatnog korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

  JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

  U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

   Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
  SVOJINI, PO OSNOVU VLASNIŠTVA NAD POLJOPRIVREDNOM INFRASTRUKTUROM,
  NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ
  SVOJINI, PO OSNOVU STOČARSTVA, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde

   


   

   

  JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG

  ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

   Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG

  ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde

   


   

  ISPRAVKA TEHNIČKE GREŠKE U JAVNOM POZIVU ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA

  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŠAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   Preuzmi ovde 

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 10/2017-4
  Datum : 05.07.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske
  usluge
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu
  Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno
  naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona
  kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 14.07.2017. godine do 14,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste
  će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 14.07.2017. godine u 16,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa
  br.57, Sečanj.

  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja
  ponuda.

  9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

   
  КONKURSNA DOKUMENTACIЈА - Geodetske usluge Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • Rešenje - Postrojenje za odvajanje vodonik sulfida iz rastvorenog gasa kojim se snabdeva mala elektrana snage 329kW

  R E Š E Nj E Za PROJEKAT - "Postrojenje za odvajanje vodonik sulfida iz rastvorenog gasa kojim se snabdeva
  mala elektrana snage 329 kW",
  čija se realizacija planira na kat. parceli 4846/5, KO Boka, na teritoriji opštine Sečanj,
  nosioca projekta "NIS" AD Novi Sad iz Novog Sada, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

  Preuzmi ovdе

 • ODLUKA O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj

       

  Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( «Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakoi, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Sečanj» broj 8/2006), predsednik opštine Sečanj je dana 14.07.2016.godine, doneo  ODLUKU
  O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
  U OPŠTINI SEČANj


  raspisuje


  OGLAS


  ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj


  I


  - Predmet javnog nadmetanja –

   

    

   

  1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih Ponuda u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sečanj u sledećim katastarskim opštinama: Preuzmi ovde

   

  2. PREDMET: Zahtev  za utvrđivanje  broja uslovnih  grla  za dokazivanje prečeg prava  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  u državnoj svojini  na osnovu javnog poziva  komisije za izradu godišnjeg programa  zaštite ,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2017. Preuzmi ovde


  2. Javna nadmetanja 2016 Preuzmi ovde

   


   

  3. Javna nadmetanja 2014 za 2016 Preuzmi ovde
 • REŠENjE ZA PROJEKAT - "POLjOPRIVREDNE ZGRADE (2 OBJEKTA) ZA UZGOJ BROJLERA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA"

          

   

   REŠENJЕ


   

  ZA PROJEKAT - "POLjOPRIVREDNE ZGRADE (2 OBJEKTA) ZA UZGOJ BROJLERA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA", čija se realizacija planira na kat. parceli 3049, KO Krajišnik, na teritoriji opštine Sečanj, nosioca projekga "KRAJINA TIM" DOO iz Krajišnika, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

  Preuzmi ovdе

   

 • Mišljenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

  Broj: 03-1269/2
  Datum: 22.06.2016.
  Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj,inspekcijske poslove
  i zaštitu životne sredine
  Sečanj

   

  Veza: Vaš predmet br: Službeno/2016 od dana 31.06.2016.

  U vezi sa Vašim zahtevom za stavljanje pod zaštitu, obaveštavamo Vas da je stručni služba Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode 15.06.2016. godine obišla stabla koja se nalaze na teritoriji Opštine Sečanj, i izvršila je valorizaciju predmetnog stabla i na osnovu toga daje

  MIŠLjENjE

  1. Grupa stabala platana koji se nalaze u centru naselja Sečanj na katastarskim parcelama br:736/1 i 740, k.o. Sečanj, svojom vitalnošću i dekorativnošću spadaju među vrednije predstavnike svoje vrste u našem podneblju. Predmetno stabla imaju vrednost i treba ih sačuvati, ali za sad ne ispunjava uslove za stavljanje pod posebnu zaštitu države. Predlažemo da se pomenuto stabla putem mera zaštite štiti urbanističkim planom. Prilikom održavanja i negovanja zelenih površina potrebno je posvetiti mu posebnu pažnju, primenjivati mere nege i očuvati njegovu vrednost, da bi se kao takva u buduće stavila pod zaštitu.


  2. Stablo hrasta lužnjaka {Quercus robur L.) koji se nalaz u ulici Vožda Karađorđa br. 116, u dvorištu zgrade na katastarskoj parceli 225/1, k.o. Sečanj, pored dobre kondicije i vitalnosti poseduje i sledeće dendrometrijske karakteristike:
  ❖ procenjena starost stabla : više od 150 godina,
  ❖ procenjena visina stabla : 25 m,
  ❖ obim debla na visini 1,3 m : 4,54 m,
  ❖ širina krošnje u pravcu SI -JZ : 26 m,
  ❖ širina krošnje u pravcu SZ-JI :33,2 m,
  Navedene karakteristike svrstavaju ovo stablo hrasta u među vrednije primerke dendro fonda na ovom podneblju. Predmetno stablo smo evidentirali i uvrstili na Listu predloga za za stavljanje pod zaštitu države.


  3. Drvored dudova (Morus sp.) je dvostrani, jednoredni drvored, koji se nalazi na katastarskoj parceli 8210, k.o. Jaša Tomić, opština Sečanj. Dužina drvoreda iznosi oko 650 metara i satoji se od 88 stabala, levastrana se sastoji od 40, desna od 48 pripadnika roda Morus. Analizom istorijske građe uočeno je prikazivanje levog drvoreda na katastarskim kartama drugog vojnog premera Austro-ugarske monarhije koje datiraju iz perioda između 1806-1869 godine, dok se desni drvored pojavljuje na kartama trećeg vojnog premera izrađenog između 1886-1887 godine. Drvored je dosta dobre kondicije i vitalnosti. Sukcesivno je vršena radiklna rezidba grana do debla. Proizašlo iz navedenog, predmetni drvored smo uvrstili na Listu predloga za stavljanje pod zaštitu države.

  Poželjno je izvršiti popunjavanje drvoreda na mestima nedostajućih i devitalizovanih primeraka, primercima iste vrste kako bi se obezbedio kontinuitet drvoreda.

  S poštovanjem,

  Pomoćnik direktora:
  Goran Krnčević
  Po Odluci o ovlašćenju
  Br. 04-1879 od 14.11.2013.


   

   

   

  Mišljenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

  Preuzmi ovde


   

   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi