Početak Javni pozivi
Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: RHP-W4-15/2018-4
  Datum: 26.06.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44110000

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Regionalni program stambenog zbrinjavanja, nabavka građevinskog materijala broj RHP-W4-15/2018-4, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 06.08.2018.godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 06.08.2018. godine u 12,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od najduže 30 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Miroslav Papić e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  TENDERSKI DOSIJE ZA REGIONALNI PROGRAM STAMBENOG ZBRINjAVANjA – NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018.GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI

  I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018.GODINU

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU

  JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta udržavnoj svojini, po osnovu vlasništva nad poljoprivrednom infrastrukturom, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta udržavnoj svojini, po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
  ZAHTEV  za utvrđivanje  broja uslovnih  grla  za dokazivanje prečeg prava  zakupa  poljoprivrednog  zemljišta  u državnoj svojini  na osnovu javnog poziva  komisije za izradu godišnjeg programa  zaštite ,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU

  JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA KORIŠĆENjA BEZ PLAĆANjA NAKNADE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2019. GODINU Preuzmi ovdе
  ZAHTEV za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama - dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave    
  Broj: 13/2018-4
  Datum: 31.05.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti oblikovana po partijama

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je:  dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica oblikovana u tri partije:

               1. partija - poljoprivredne mašine
               2.partija - dobra u pčelarstvu    
               3.partija-  kozmetički kompleti
        šifre iz opšteg rečnika nabavki:  16100000, 3371164, 16640000

   3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:
              -    Ponuđena cena............................................ 90      bodova
      -    Rok isporuke    ..............................................10      bodova

   

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- dobra za ekonomsko osnaživanje porodičnih domaćinstava izbeglica broj 13/2018 PARTIJA BROJ_______ ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.       

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 11.06.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 11.06.2018.godine u 16,30 časova Partija broj 1; u 17,00 časova Partija broj 2; u 17,30 časova Partija broj 3
  u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.Kontakt lica za sve dodatne informacije su  Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA- 1. PARTIJA- POLjOPRIVREDNE MAŠINE
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA- 2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA-3. PARTIJA- KOZMETIČKI KOMPLETI
  Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA-2. PARTIJA- DOBRA U PČELARSTVU Preuzmi ovde
 • Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu

  Obaveštenje o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj

  raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu

  Preuzmi ovdе

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - USLUGE ČIŠĆENJA DIVLJIH DEPONIJA BROJ 07/2017-7

  ODLUKA

  O DODELI UGOVORA

  USVAJA SE Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluge čišćenja divljih deponija broj 07/2017-7 od 22.06.2017. godine.

  DODELJUJE SE Ugovor za javnu nabavku male vrednosti za nabavku usluge čišćenja divljih deponija ponuđačima u zajedničkoj ponudi DOO"Foreco" iz Bačkog Petrovca, ul. Maršala Tita br.20 i DOO"Vizura" iz Bačke Palanke, Kralja Petra I br.22, ponuda zavedena pod brojem 1127 od 21.06.2017. godine

  Preuzmi ovde  
 • OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU-"NIS"DOO

  Republika Srbija Autonomna

  Pokrajina Vojvodina Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine

  Broj: 501-6-2/2017-I

  Dana: 22.06.2017.g.
  S e č a nj

   

  Predmet: Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o
  potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu


  Nosilac projekta „NIS“ DOO, Novi Sad, koga zastupa „GasTeh" DOO, Inđija, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA - „Postrojenje za odvajanje vodonik sulfida iz rastvorenog gasa kojim se snabdeva mala elektrana snage 329 K\L/", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 4846/5, KO Boka u Boki, na teritoriji opštine Sečanj.

  Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj, u periodu od 23.06.2017 g. do 03.07.2017 g. od 11-13 č.


  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenje ovom organu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.


  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

  OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU Preuzmi ovde

 • UGOVOR O SUFINANSIRANjU MERA POPULACIONE POLITIKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI U 2017. GODINI

  UGOVOR O SUFINANSIRANjU MERA POPULACIONE POLITIKE JEDINICA

  LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI U 2017. GODINI

  Preuzmi ovdе

 • REŠENjE - Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina

   

  Republika Srbija Autonomna

   

  Pokrajina Vojvodina Opština Sečanj

   

  Odeljenje za privredu, razvij, inspekcijske poslove i

   

  zaštitu životne sredine

   

  Broj: 501-8-2/2017-1 Dana: 15.06.2017 g.

   

  S e č a nj

   

  Na osnovu člana 10. stav 4. i stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl. glasnik RS", br. 135/04 i 36/09) i članova 136. stav 1. i 140. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), postupajući po zahtevu nosioca projekta „OPSS“ DOO, Jaša Tomić, br. 501-8/2017-1, od 05.06.2017 godine, Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine donosi

   

  R E Š E Nj E

   

  Za PROJEKAT -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina“, čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, u ulici Sloga 23, u Jaši Tomić, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj, potrebna je procena uticaja na životnu sredinu.

   

  OBRAZLOŽENjE

   

  Nosilac projekta „OPSS“ DOO, Jaša Tomić, obratio se ovom organu zahtevom br. 501-8/2017-1, od 05.06.2017 g. za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina“, čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, u ulici Sloga 23, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju uz zahtev i po sprovedenom postupku razmatranja zahteva, ovaj organ je utvrdio da je za gore navedeni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

  Na podneti zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja, zainteresovani organi, organizacije i zainteresovana javnost u datom roku nisu se oglasili.

   

  R E Š E Nj E

  Za PROJEKAT -„Skladištenje čvrstog neopasnog otpada - sekundarnih sirovina

  Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka - Otvoreni postupak - Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 09/2017-4
  Datum: 15.06.2017.godine

   
  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina

   

   
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000-Građevinski radovi

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku radova- Ugradnja postrojenja centralnog grejanja i gasnog razvoda sa

   

   zamenom stolarije u Osnovnoj školi u naseljenom mestu Neuzina broj 09/2017 , sa

   

   naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57,

   

   Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača,

   

  broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.07.2017. godine do 10,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste

   

  će se neotvorene vratiti ponuđačima

   

   

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.07.2017. godine u 12,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa

   

  br.57, Sečanj

   

   

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi

   

  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja
  ponuda.

   

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa:

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU
  Preuzmi ovdе
  IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE
  Preuzmi ovde
  ODGOVORI NARUČIOCA NA POSTAVLJENA PITANJA I
  Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE II
  Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE III Preuzmi ovde
  ODGOVOR NARUČIOCA NA POSTAVLJENO PITANJE IV Preuzmi ovde

   


   

  ODLUKA O DODELI UGOVORA   Preuzmi ovde 

   

   


   

  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA   Preuzmi ovde 
  OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA
  Preuzmi ovde

   

   


   

 • JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2017. GODINI

  Na osnovu čl. 43 stav 1 tačka 7 i člana 59 Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/2009, 88/2010 i 38/2015), a u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja i Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Sečanj za 2017. godinu, opština Sečanj, raspisuje dana: 14.06.2017 godine

   

  JAVNI POZIV

   

  ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI
  OPŠTINE SEČANj U 2017. GODINI

   

  I OSNOVNE INFORMACIJE

   

  Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac - izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

   

  Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

   

  Javne radove sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje lokalna samouprava na osnovu javnog konkursa.

   

  Maksimalna dužina trajanja javnog rada je do 3 meseca.

   

  Sredstvaza javnih radova,u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Sečanj za 2017. godinu u okviru Programske klasifikacije - 1501 -0002, Ekonomska klasifikacija - 472.

   

  Poslodavac - izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

   

  II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

   

  Za sprovođenje javnog rada opština Sečanj isplaćuje poslodavcu - izvođaču javnog rada sredstva za:

   

   - zaradu nezaposlenim licima,

   

  - troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,

   

  - troškove sprovođenja javnih radova i

   

  - troškove obuke.

   

   Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

   

  1.  isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od 18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa,
  2.     naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 2.000,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;
  3.     naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:

        - 2.000,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

   

  Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini mesečne zaradeuvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa i drugih mesečnih troškova do 15-tog u mesecu za predhodni mesec.

   

  1. Naknada troškova organizovanja obuke

   

  U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

  Naknade troškova organizovanja obuke u jednokratnom iznosu od 1.000,00 dinara po licu koje je pohađalo obuku i kojem je izdata potvrda o stečenom kompetencijama. Nacionalna služba za zapošljavanje procenjuje opravdanost potrebe za obukom.

  Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi opština Sečanj, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu.

  III OBLASTI SPROVOĐENjA

   

  Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:

   

   - održavanja i obnavljanja javne infrastrukture: uređenje nasipa, kanala, pruga, mostova i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja - poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi;

   

  - održavanja i zaštite životne sredine i prirode: sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija - lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.

  IV PODNOŠENjE PRIJAVE

   

  Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

   

  - javne ustanove i javna preduzeća

  - privredna društva;

  - preduzetnici;

  - zadruge;

  - društvene organizacije;

  - udruženja građana.

   

  Uslovi

   

  Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:

  - ima sedište na teritoriji opštine Sečanj;

  - zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, a koji ima prebivalište na teritoriji opštine Sečanj i da je prijavljen na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijala Zrenjanin, Poslovnica Sečanj i da ima aktivan status;

  - u prijavi za javne radove navede detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);

  - izmirio je ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i opštini Sečanj, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

   

  Dokumentacija za podnošenje prijave:

  - prijava za javne radove na propisanom obrascu;

  - fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (rešenje o upisu privredne delatnosti, fotokopija statuta gde se vidi privredna delatnost);

  - fotografije mesta izvođenja javnog rada - za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);

   - interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove, ukoliko poslodavac - izvođač javnog rada organizuje obuku.

   

  Opština Sečanj zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje odobravanju sprovođenja javnih radova.

  Način podnošenja prijave

  Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, na pisarnici Opštinske uprave - opšptine Sečanj (kancelarija broj 6) ili poštom na adresu: Opština Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj, na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa sajta opštine Sečanj - www.secanj.rs ili preuzeti na pisarnici.

   

  V DONOŠENjE ODLUKE

   

  Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

  Provera podnetih prijava

  Lokalni savet za zapošljavanje opštine Sečanj vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije. Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje razmatrati.

  Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi predsednik opštine Sečanj uz prethodno mišljenje Lokalnog saveta za zapošljavanje.

   

  VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

   

  Predsednik opštine Sečanj i poslodavac - izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

   

  Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

  - ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;

  - sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;

  - karton deponovanih potpisa i

  - termin plan - ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

   

  Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu. Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

   

  Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

   

  Dve istovetne blanko lične menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci.

   

  VII OBAVEZE IZ UGOVORA

   

  Poslodavac - izvođač javnog rada u obavezi je da:

   

  - zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze; u slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem, za preostalo vreme trajanja ugovora;

  - organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;

  - mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;

  - mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;

  - opštini Sečanj dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada;

  - opštini Sečanjdostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;

  - dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;

  - opštini Sečanjomogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;

  - obavesti opštinu Sečanjo svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

   

  U slučaju da poslodavac - izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

   

  VIII OSTALE INFORMACIJE

   

  Javni poziv je otvoren 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sečanj i sajtu opštine Sečanj – www.secanj.rs Javni poziv će biti objevljen na oglasnoj tabli NSZ - Filijale Zrenjanin, Ispostava Sečanj.

  Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka na pisarnici SO Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u Opštinskoj upravi - opštine Sečanj (kancelarija br.7). '

   

  Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

   

   

   

  PREDSEDNIK OPŠTINE

   

  Predrag Rađenović

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  Preuzmi ovdе

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU br. 08/2017-7

   ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku usluge održavanje softvera informacionog sistema lokalne poreske administracije broj 08/2017-7 od 09.06.2017. godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovor za javnu nabavku usluge održavanje softvera informacionog sistema lokalne poreske administracije ponuđaču Institut "Mihajlo Pupin" d.o.o. ul. Volgina br.15, Beograd, ponuda zavedena pod brojem 646 od 02.06.2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Javna nabavka male vrednosti - USLUGA ČIŠĆENjA DIVLjIH DEPONIJA

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave   
  Broj: 07/2017-4
  Datum :12.06.2017.godine
   
  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Usluga čišćenja divljih deponija
  šifra  iz  opšteg  rečnika  nabavki:  90000000-Usluge  kanalizacije,  odnošenja
  smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene. 

  4. Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke
  za nabavku usluge čišćenja divljih deponija,  sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu
  Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno
  naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona
  kontakt osobe.   

  5. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  21.06.2017.  godine  do  14,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste
  će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  21.06.2017.  godine  u  16,00  časova  u
  poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa
  br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja
  ponuda.

   9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović
   e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
                                                                                                 Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU

  JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI -  Usluga čišćenja divljih deponija

  Preuzmi ovdе

   


   

 • OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - „OPSS“ DOO

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i
  zaštitu životne sredine
  Broj: 501-8-1/2017-1
  Dana: 05.06.2017.G.
  S e č a nj

   

  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O
  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

  SREDINU

   

   

  Nosilac projekta „OPSS“ DOO iz Jaše Tomić podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja PROJEKTA - „Skpadištenje čvrstog neopasnog otpada sekundarnih sirovina", čija realizacija se planira na kat. parcelama br. 1207/1 i 1208/1, KO Jaša Tomić, na teritoriji opštine Sečanj.

  Obaveštavamo vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj, u periodu od 06.06.2017 g. do 15.06.2017 g. od 11-13 č.

  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenje ovom organu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

   

   

   

    

   

  OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU

  Preuzmi ovdе

   

   

   

   

 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Broj: 020-21/2016-1
  Datum: 28.06.2016. godine
  S e č a nj

   

   

  JAVNI POZIV

  ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U

  DRŽAVNOJ SVOJINI PA TERITORIJI
  OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

   

  U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ br. 62/06, 65/08 - dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Predsednik opštine Sečanj raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima, kojim obaveštava:

  vlasnike sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji su u rodu) na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini i koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom sgatusu najmanje tri godine (u daljem tekstu: infrastruktura) i

  vlasnike domaćih životinja, koji su i vlasnici, odnosno zakupci objekata za gajenje tih životinja na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se pravo prečeg zakupa ostvaruje, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje jednu godinu (u daljem tekstu: stočarstvo),

  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2017. godinu, do dana 31. oktobra 2016. godine.


  DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

  I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom koju dostavlja fizičko, odnosno pravno lice:


  1)Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva nad infrastrukturom potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podiosilac zahteva);

  2) Izvod iz javne evidencije o nepokretnosti (pribavlja jedgšica lokalne samouprave), odnosno ako infrastruktura nije uknjižena u javnu evidenciju o nepokretnosti pravno lice dostavlja popisnu listu i knjigovodstvenu dokumentaciju potpisanu i overenu u skladu sa Zakonom o računovodstvu;

  3)Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije (dostavlja podnosilac zahteva); (Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godiie, podnesu Zahtev za izlazak Republičke poljoprivredpe inspekcije radi utvrđivanja faktičkog stanja na terenu. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koja se dostavlja do 31. oktobra 2016. godine i obavezno sadrži tačno navedene sve katastarske parcele, ili delove parcela, na kojima je utvrđena funkcionalnost sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, kao i roda voćnjaka i vinograda.);

  4) Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  5)Saglasnost/odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine, odnosno kupoprodajni ugovor fizičkog lica (podnosioca zahteva) sa pravnim lice koje je podiglo infrastrukturu u skladu sa tada važsćim propisima (dostavlja nodnosilac zahteva).

   


   

   

  II Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva koju dostavlja fizičko, odnosno pravno lice:


  1) Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva potpisan od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu (dostavlja podnosilac zahteva);


  2) Rešenje o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova objekta kao dokaz da objekat ispunjava uslove za gajenje životinja i kao dokaz da je lice vlasnik, odnosno zakupac objekta za gajenje životinja (dostavlja nodnosilac zahteva);


  3) Isprava iz veterinarske stanice kojom se potvrđuje da je podnosilac zahteva vlasnik domaćih životinja (dostavlja nodnosilac zahteva) ;


  4) Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava u aktivnom statutu najmanje jednu godinu (nribavlja jedinica lokalne samouprave);

  5) Zapisnik Republičkog veterinarskog inspektora (dostavlja podnosilac zahteva); (Napomena: Sva lica koja su zainteresovana za ostvarivanje prava nrečeg zakuna no osnovu stočarstva dužna su da blagovremeno, a najkasnije do 1. septembra 2016.godine, nodnesu Zahtev Renubličkom veterinarskom insnektoru da utvrdi broj uslovnih grla, u skladu sa kanacitetom, vrstom i kategorijom životinja iz Rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova. Ukoliko Republički veterinarski inspektor ne zatekne nijednu životinju u objektu u trenutku kontrole, kod životinja koje se uzgajaju u turnusima, on obračunava broj uslovnih grla na osnovu isprave lica o nrodaji, nredaji na klanje i izvozu životinja, a najviše do kanaciteta iz Rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova. Zapisnik je sastavni deo dokumentacije koju treba dostaviti do 31. oktobra 2016. godine);

  6) Ugovore o zakupu poljoprivrednog zemljišta zaključene sa drugim licima za zemljište koje se nalazi na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev, a koji su overeni od strane nadležnog organa (dostavlja nodnosilac zahteva);

  7) Izjava podnosioca zahteva, potpisanu od strane fizičkog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, koja sadrži:

  -izjavu da je dostavio sve dokaze koji se odnose na zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev,

  -izjavu koliku površinu poljoprivrednog zemljišta poseduje u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev; spisak povezanih lica i površinu poljoprivrednog zemljišta koju ta lica poseduju u vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj je podneo zahtev. (Napomena: kod fizičkih lica povezanim licima smatra se: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi; kod pravnih lica povezanim licima smatra ss: pravno lice i/ili fizičko lice koje ima najmanje 25% učešća u kapitalu (akcija, udela ili glasova)

  8) Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje podnosilac zahteva ima u svom vlasništvu na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja jedinica lokalne samouprave);

  9) Uverenje iz javne evidencije o nepokretnosti kojim se dokazuje ukupna površina poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu povezanih lica sa podnosiocem zahteva, na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se podnosi zahtev (pribavlja jedinica lokalne samouprave nakon uvida u spisak tih lica koji u izjavi dostavlja podnosilac zahteva:

  kod podnosioca zahteva fizičkog lica: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, usvojenik, vanbračni partner ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi.

  kod podnosioca zahteva pravnog lica za sva lica koja su navedena u prethodno pribavljenom dokazu iz Agencije za privredne registre o povezanim licima sa podnosiocem zahteva.

  Sva ograničenja iz člana 64a. stava 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (ugovor sa drugim licima, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta, vlasništvo poljoprivrednog zemljišta povezanih lica, zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini) odnosi se na teritoriju jedinice lokalne samouprave gde se nalazi objekat, odnosno životinje.

  Dokumentaciju iz dela I tačke 2 i 4, odnosno iz dela II tačke 4, 7 i 8 jedinica lokalne samouprave pribavlja najkasnije do 30. novembra 2016. godine.

  Napominjemo da se kod lica koja ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva, u skladu sa ovim Javnim pozivom, opredeljivanje površine poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Godišnjem programu zašgige, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta se vrši na način da se površina koja im je utvrđena po broju uslovnih grla po zapisniku Republičkog veterinarskog inspektora, umanjuje za površinu poljoprivrednog zemljišta, u skladu sa članom 64a stav 17. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”. broj 62/06,65/08-dr.zakon, 41/09 i 112/2015),

  Sva dokumentacija koja se dostavlja u skladu sa ovim Javnim pozivom mora da glasi na isto pravno ili fizičko lice, koje može biti nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava i mora biti overena i potpisana od strane nadležnog organa koji izdaje ispravu.

  Za period zakupa koji je duži od jedne godine, pored uplate zakupnine za prvu godinu zakupa, radi zaključivanja Ugovora o zakupu potrebno je dostaviti sredstvo obezbeđenja plaćanja, koje može da bude: garancija poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o jemstvu između Ministarstva kao poverioca i pravnog lica kao jemca ili dokaz o uplati depozita u visini jedne godišnje zakupnine kao sredstvo obezbeđenja plaćanja zakupnine, a koji će se u slučaju redovnog plaćanja računati kao plaćena zakupnina za poslednju godinu zakupa.

  Ukoliko se za katastarske parcele koje su opredeljene licima po osnovu prava prečeg zakupa utvrdi da su predmet restitucije, predmetne katastarske parcele će se izuzeti iz daljeg postupka davanja u zakup.

  Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12 ili sa sajta www.secanj.rs

  Rok za dostavljanje zahteva i potrebne dokumentacije iz ovog javnog poziva je 31. oktobar 2016. godine. Zahtev prispeo po isteku datuma određenog u ovom javnim pozivu smatraće se neblagovremenim i Komisija će ga vratiti podnosiocu neotvoren.

  Zahtev sa potrebnom dokumentacijom se podnosi neposredno na pisarnici ili poštom, u zatvorenoj koverti sa naznakom na prednjoj strani: „Zahtev za za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva infrastrukture za 2017. godinu“ ili „Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu stočarstva za 2017. godinu“, na adresu:

  Opština Sečanj, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta pa teritoriji otitipe Sečanj, Vožda Karađorđa br. 57, 23240 Sečanj. Na poleđini koverte navodi se naziv/ime i prezime i adresa podnosioca zahteva.

  Kontakt osoba za sve informacije u vezi sa ovim javnim pozivom je Dragica Šarenac, telefon: 023/842-101 ili lično u prostorijama prostorijama Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, kancelarija broj 12.

  Ovaj javni poziv objaviti na internet stranici opštine Sečanj www.secanj.rs , u Službenom listu opštine Sečanj i oglasnim tablama mesnih kancelarija.


  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Predrag Milošević


   

   

   

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, PO OSNOVU VLASNIŠTVA NA INFRASTRUKTURI, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Preuzmi ovde

  ZAHTEV

  ZA PRIZNAVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI, PO OSNOVU STOČARSTVA, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  Preuzmi ovde

   

   

 • REŠENjE ZA PROJEKAT - „PRIJEMNI BUNKER ZA PODNO SKLADIŠTE SA PRATEĆIM ELEMENTIMA U POSTOJEĆEM KOMPLEKSU PREDUZEĆA U BOKI"

   REŠENjE

   

  ZA PROJEKAT - "PRIJEMNI BUNKER ZA PODNO SKLADIŠTE SA PRATEĆIM ELEMENTIMA U POSTOJEĆEM KOMPLEKSU PREDUZEĆA U BOKI", ČIJA REALIZACIJA SE PLANIRA NA KAT. PARCELI BR. 1444, KO BOKA, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj, NOSIOCA PROJEKTA PP "POBEDA" DOO BOKA IZ BOKE, NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.  Preuzmi ovde

   

   


   

 • OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST - „NODULARNI DERMATITIS“

                                  

  OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

   

  Povodom registrovanog virusnog oboljenja „nodularni dermatitis“ tzv. bolest krgave kože kod goveda, Vlada Republike Srbije obaveštava građane da se virus ne prenosi na ljude i da nema razloga za zabrinutost, kao i da je nadoknada štete za prve registrovane slučajeve već počela.

  Apelujemo na vlasnike goveda koji primete neke od siptoma bolesti – čvorići koji se pretvaraju u kraste ili rane na koži, oticanje nogu, kašalj, obilno curenje iz nosa, izlučivanje pljuvačke, suzenje očiju, infekcija oka i groznica - da se obavezno jave svom veterinaru. Obolela životinja je iscrpljena, odbija da jede i gubi na težini.

  Nodularni dermatitis se u Srbiji pojavio kod goveda pošto je prethodno registrovan u Bugarskoj i Makedoniji. Budući da je registrovan mali broj slučajeva obolelih goveda i da je pod punom veterinarskom i sanitarnom kontrolom, Vlada Srbije apeluje na građane da ne podležu neproverenim informacijama, već da za svaku nedoumicu kontaktiraju nadležne institucije.

   

   

  ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

  Preuzmi ovde

   


   

 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 05/2015-10
  Datum : 06.06.2016.godine

  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

   

  1.Opis predmeta nabavke: usluge mobilne telefonije -Opšti rečnik nabavki- 64212000

  2.Ugovorena vrednost: 4.000.000,00 dinara bez PDV-a

  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

  4.Broj primljenih ponuda: 1

  5.Najviša ponuđena cena: 76.230,00 dinara bez PDV-a

  6.Najniža ponuđena cena: 76.230,00 dinara bez PDV-a

  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 23.05.2016. god.

  8.Datum zaključenja ugovora: 01.06.2016.god.

  9.Podaci o dobavljaču: TELEKOM SRBIJA AD iz Beograda, ul.Takovska br.2

  10.Period važenja ugovora: 01.06.2016.g.-01.06.2018.g


   

 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - PUTNIČKO VOZILO PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 06/2015-10
  Datum : 06.06.2016.godine

  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

   

  1.Opis predmeta nabavke: putničko vozilo po sistemu "staro za novo" Opšti rečnik nabavki- 34110000 putničko vozilo
  2.Ugovorena vrednost: 2.870.420,00 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena
  4.Broj primljenih ponuda: 1
  5.Najviša ponuđena cena: -
  6.Najniža ponuđena cena: -
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 31.05.2016.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 01.06.2016.god.
  9.Podaci o dobavljaču: DOO“ AUTO CENTAR INTERSREM“ Veternik, ul.Novosadski put br.112
  10.Period važenja ugovora: do realizacije predmeta


   

 • REŠENjE ZA PROJEKAT - „IZGRADNjA FABRIKE STOČNE HRANE ZA SOPSTVENE POTREBE, PJ FARMA SEČANj"

   REŠENjE

   

  ZA PROJEKAT - "IZGRADNjA FABRIKE STOČNE HRANE ZA SOPSTVENE POTREBE, PJ FARMA SEČANj", ČIJA REALIZACIJA SE PLANIRA NA KAT. PARCELI BR. 949/1, KO SEČANj, NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj, NOSIOCA PROJEKTA "MASSAGRAR" DOO IZ NOVOG SADA, NIJE POTREBNA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.  Preuzmi ovde

   

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU PRUŽANJA GEODETSKIH USLUGA

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ  О STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU PRUŽANJA GEODETSKIH USLUGA, BROJ 07/2016-6 OD 01.06.2016. GODINE  Preuzmi ovde

   

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU PUTNIČKOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ  О STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU PUTNIČKOG VOZILA PO SISTEMU "STARO ZA NOVO", BROJ 06/2016-8 OD 30.05.2016. GODINE  Preuzmi ovde

   

   


   

 • Javna nabavka -NABAVKA VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj BROJ 11 / 2015

   

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama
  („Službeni glasnik RS“124/2012), Naručilac, dana 18.06.2015. godine upućuje:

   

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 11 / 2015

   

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  Predmet javne nabavke:  NABAVKA VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

   

   

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  90000000 - Usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

  5.PODACI O NADLEŽNIM ORGANIMA GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANjU, USLOVIMA RADA I SL. A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KOD KOJIH JE POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OBJAVLjEN NA STRANOM JEZIKU

  - Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede;

  - Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

  - Podaci i zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

  6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: 

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs , na internet stranici Naručioca www.secanj.rs i Portalu Službenog glasila Srbije i baze propisa.

  7. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude. Rok za podnošenje ponuda je do 14:00 časova dana 20.07.2015. godine. Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

   

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova. Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 20.07.2015. godine u 16:00 časova, bez obzira na način na koji su poslate.

   

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

   

  PONUDA ZA JAVNU NABAVKU VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA

  TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

  br. 11 / 2015 - NE OTVARATI

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57

  23240 SEČANj

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  8. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

   

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

   

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 20.07.2015. god.

   

   

  9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda. Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

  10. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

  11.Lice za kontakt: Damir Đurić, Ljiljana Grubačić

  Elektronska adresa: nabavkasecanj@gmail.com od 08-12 čas. svakog radnog dana

  Telefon: 023/842-068, 023/842-064

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU

  NABAVKA VRŠENjA USLUGE ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

  Preuzmi ovde

   


   

 • Javna nabavka -ORGANIZOVANjE I RAD POLjOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj, BROJ 08 / 2015-3

   

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012), Naručilac, dana 10.06.2015. godine upućuje:

   

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 08 / 2015-3

   

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
  2. Vrsta postupka javne nabavke: otvoreni postupak javne nabavke.

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  Predmet javne nabavke: ORGANIZOVANjE I RAD POLjOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

   

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  79710000 – usluge obezbeđenja

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

  5.PODACI O NADLEŽNIM ORGANIMA GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANjU, USLOVIMA RADA I SL. A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KOD KOJIH JE POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OBJAVLjEN NA STRANOM JEZIKU

  - Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede;

  - Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;

  - Podaci i zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

  6. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

  7. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude. Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, odnosno do 14:00 časova dana 10.07.2015. godine. Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova. Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 10.07.2015. godine u 16:00 časova, bez obzira na način na koji su poslate.

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

   

  PONUDA ZA USLUGU ORGANIZOVANjA I RAD POLjOČUVARSKE

  SLUŽBE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj JN br. 08 / 2015

  -NE OTVARATI-

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57 23240 SEČANj

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  8. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj. Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 10.07.2015. godine
  9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda. Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.
  10. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.
  11. Lice za kontakt: Damir Đurić, telefon 023/841-111, 023/841-410, svakog radnog dana od 08-12 časova E-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU

  NABAVKA USLUGA – ORGANIZOVANjE I RAD POLjOČUVARSKE SLUŽBE

  NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj

  Preuzmi ovde

   


   

 • Odgovori na pitanja u vezi javne nabavke za izbor privatnog partnera za pružanje usluge zamene i ugradnje „LED“ svetiljki, održavanje i upravljanje sistemom javne rasvete na teritoriji opštine Sečanj broj 07/2015

   

   

  Odgovori na pitanja u vezi javne nabavke za izbor privatnog partnera za pružanje
  usluge zamene i ugradnje „LED“ svetiljki, održavanje i upravljanje sistemom javne       
  rasvete na teritoriji opštine Sečanj broj 07/2015

            

   Preuzmi ovde 

   

 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2016. GODINU

   

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Broj: 020-27/2015-I
  Datum: 29.05.2015. godine
  S e č a nj

   

   

  JAVNI POZIV
  ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI
  OPŠTINE SEČANj ZA 2016. GODINU

   

   

  U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine, Predsednik opštine Sečanj upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:
  - funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj
  - objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Sečanj,
  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2016. godinu, do dana 30.oktobra 2015. godine.

   


  DOKUMENTACIJA O DOKAZIVANjU PRAVA PREČEG ZAKUPA

   


  I Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi:
  1) Zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa po osnovu vlasništva na infrastrukturi;
  2) Izvod iz javne knjige o evidenciji nepokretnosti, a uslučaju da infrastruktura nije uknjižena u javne knjige o evidenciji nepokretnosti potrebno je dostaviti dokaz o vlasništvu na infrastrukturi (građevinska, odnosno upotrebna dozvola, odnosno izvod iz prospekta privatizacije kojim se dokazuje da je ta infrastruktura ušla u procenu vrednosti društvenog kapitala, odnosno izvod iz popisa osnovnih sredstava);
  3) Zapisnik Republičke poljoprivredne inspekcije o stanju i funkcionalnosti infrastrukture (višegodišnji zasadi moraju biti „u rodu“, a objekti „u funkciji“), sa navedenim katastarskim parcelama na kojima se nalazi infrastruktura.
  4) Dokaz da je podnosilac zahteva nosilac ili član Registrovanog poljoprivrednog gazdinstava (u aktivnom statusu );
  5) Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na investiciona ulaganja za infrastrukturu koja je podignuta nakon jula 2006. godine i dokaz o vlasništvu te infrastrukture (faktura);
  6) Vodna dozvola za ribnjake izdata od nadležnog organa.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2015. GODINU

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  PREDSEDNIK OPŠTINE
  Broj: 020-24/2014-I
  Datum: 13.06.2014. godine
  S e č a nj

  JAVNI POZIV

  ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG

  ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI

  OPŠTINE SEČANj ZA 2015. GODINU

   

  U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon i 41/09) i Instrukcijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj: 320-11-5512/2009-06 od 3.11.2010. godine, Predsednik opštine Sečanj upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, vlasnicima:
  - funkcionalnih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od tri, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od tri godine, a mlađih od 30 godina, u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalazi na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj
  - objekata za uzgoj i držanje životinja, a koji se bave uzgojem i držanjem životinja na teritoriji opštine Sečanj,
  da dostave potrebnu dokumentaciju radi dokazivanja prava prečeg zakupa na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2015. godinu, do dana 30.oktobra 2014. godine.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

 • Javna nabavka male vrednosti ''Suzbijanje odraslih formi komaraca avio tretmanom na teritoriji opštine Sečanj'' JNMV broj 13/2014.

   

  1.POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE

  NABAVKE MALE VREDNOSTI JNVM BR. 13/2014
  BROJ: 011-28/2014-I-01

   

   

  1.Podaci o naručiocu:

   

  Naziv naručioca

  Оpština Sečanj

  Sedište naručioca

  Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj

  Internet stranica naručioca

  www.secanj.rs

   

   

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

   

  Naziv naručioca: OPŠTINA SEČANj
  Adresa naručioca: VOŽDA KARAĐORĐA 57, 23240 SEČANj
  Internet stranica naručioca: www.secanj.rs
  Vrsta naručioca: OPŠTINA SEČANj
  Vrsta postupka javne nabavke: POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
  Vrsta predmeta: USLUGE
  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 90720000– zaštita životne sredine
  BROJ: 011-27/2014-I-04

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

 • Izmena konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti ''Suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Sečanj'' broj JNMV-12/2014

 • ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2014. ГОДИНУ

   Република Србија

  Аутономна Покрајина Војводина

  Општина Сечањ

  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

  Број: 020-29/2013-I

  Датум: 06.06.2013. године

  С  е  ч  а  њ

  ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

  ОПШТИНЕ СЕЧАЊ ЗА 2014. ГОДИНУ

   

  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Председник општине Сечањ упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:

  -      функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ

  -      објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Сечањ,

  да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Сечањ за 2014. годину, до дана 30.октобра 2013. године.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi