Početak Javni pozivi
Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Računari i računarska oprema

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 12/2018-4
  Datum :30.05.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Računari i računarska oprema       šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30200000-računarska oprema i materijal

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude. Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijumima:

  -                     Ponuđena cena............................................... 90 bodova

  -                     Rok isporuke ....................................................5 bodova

  -                     Garantni rok...................................................5 bodova

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku računara i računarske opreme, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 11.06.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 11.06.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANjE I Preuzmi ovdе
  PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Pružanje usluge mobilne telefonije

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica:  www.secanj.rs
  Broj: 11/2018-4
  Datum: 28.05.2018.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Pružanje usluge mobilne telefonije , šifra iz opšteg rečnika nabavki: 64212000

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku Pružanja usluge mobilne telefonije broj 11/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na
  poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 05.06.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 05.06.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA
  Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE SEČANj U CILjU OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2018. GODINI

  REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA PO KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA OPŠTINE SEČANj U CILjU OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2018. GODINI
  Preuzmi ovdе
 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Kancelarijski materijal

  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Kancelarijski materijal Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Pružanje usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 10/2018-4
  Datum: 27.04.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Pružanje usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, šifre iz opšteg rečnika nabavki:  90921000- Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina, 90923000-  Usluge deratizacije.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku Pružanja usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije broj 10/2018 sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.         

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 28.05.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 28.05.2018. godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su:  Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA
  Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
  Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka -JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA

   

  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa 57
  Sečanj
  Broj: 08/2017-4
  Datum: 25.05.2017. godine

  :

  OBAVEŠTENjE O POKRETANjU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ
  OBJAVLjIVANjA POZIVA ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

   

  2. Predmet javne nabavke je usluga-Usluga održavanja softvera - šifra izopšteg rečnika nabavki: 50312600

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže cene

  4. Osnov za primenu pregovaračkog postupka: Član 36.,stav1., tačka 2. ZJN.

  5. Broj i datum prvobitno zaključenog ugovora: 2877/1-09 od 24.12.2009.

  6. Naziv i adresa lica kojima će Naručilac poslati poziv: Institut „Mihajlo Pupin“ Beograd

   

  7. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.06.2017. godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  8. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.06.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Sečnju, ul. ulica Vožda Karađorđa br. 57

   9. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  10. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  11. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU 

  ЈAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANjA SOFTVERA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANjA POZIVA br. 08/2017-5

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Konkurs za" Domaćina letnjih sportskih igara" oštine Sečanj

   

   

   

   

   

   

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE SEČANj
  Broj:16-01-010/2017
  Dana: 23.05.2017.godine
  Sečanj


  SAVETU MESNIH ZAJEDNICA


     Programom rada Sportskog saveza opštine Sečanj, "Letnje sportske igre" opštine Sečanj održaće se poslednjeg vikenda u julu ili prvog vikenda u avgustu.
     Molimo Vas da razmotrite na Savetu Mesne zajednice eventualnu kandidaturu Vaše Mesne zajednice za ovogodišnjeg" Domaćina igara".
     Molimo Vas da u prijavi za "Domaćina igara" navedete sa kojim mogućnostima raspolaže Vaša Mesna zajednica i na koji način je spremna za organizaciju igara.
     Prijave za "Domaćina igara" dostavite pismeno na adresu "Sportski savez opštine Sečanj", do 07.juna 2017. godine

  SPORTSKI POZDRAV!

                                                                                                   PREDSEDNIK
                                                          SPORTSKOGSAVEZA

                                                                                                   Zoran Rikalo


  Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj  
  ž.r. Vojvođanska banka 355-1030858-11
  Matični broj 08019037
  PIB 101358362                                          
  Tel. 0698023439; 0643019920;
  E mail  sportsavsecanj@gmail.com 


   

   


   

 • SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  Untitled

   

   

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

   

  Opština Sečanj uspešno realizovala projekat


   “ZNANjEM I PRAKSOM DO ZAPOSLENjA MLADIH”

   


  Maja meseca završava se realizacija projekta “ZNANjEM I PRAKSOM DO ZAPOSLENjA MLADIH” koji je Opština Sečanj realizovala u partnerstvu sa Opštinom Žitište i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR Banat), a koji je finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave, u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.


  Tim povodom, u sredu, 24. maja 2017 godine, u prostorijama Opštine Žitište, održana je  završna konferencija projekta a prisutnima na konferenciji obratili su se predsednik opštine Žitište g-din Mitar Vučurević, lokalni asistent projekta g-đa Jelena Travar Miljević i menadžer projekta g-din Branislav Milosav, koji su predstavili najznačajnije aktivnosti i postignute rezultate projekta.


  Od početka realizacije, projekat je  uključio 40 mladih nezaposlenih lica sa teritorije partnerskih lokalnih samouprava, od kojih je, nakon završenih teorijskih obuka iz oblasti zanatstva i moderne poljoprivrede, njih 20 upućeno  na tromesečnu radnu praksu kod odabranih mentorskih preduzeća. Radna praksa je bila finansirana od strane projekta, a 20 mladih nezaposlenih lica imalo je priliku da teorijski stečena znanja primene u praksi, dodatno unaprede svoje kompetencije i ostvare stalno zaposlenje. Da je ceo koncept bio dobro isplaniran i uspešno sproveden, svedoči podatak da će najmanje njih 5 nastaviti rad u mentorskim kompanijama, dok se očekuje da jedan broj lica zasnuje radni odnos u narednim mesecima.


  Putem usklađivanja kompetencija mladih nezaposlenih lica sa potrebama tržišta rada, projekat je omogućio mladima da steknu nova znanja i veštine, kao i neophodno radno iskustvo, koje je jednom broju mladih obezbedilo stalno zaposlenje. To je svakako i najznačajniji rezultat projekta, koji predstavlja samo jedan u nizu napora koje Opština Sečanj i ostale lokalne samouprave u Banatu, zajedno sa Razvojnom Agencijom Banat, čine u pogledu smanjenja dugoročne nezaposlenosti u regionu.

  Realizacija projekta trajala je 7 meseci, a ukupna vrednost projekta bila je 2.906.000,00 dinara.


  Kontakt detalji:
  Dejana Milošević – Lokalni asistent projekta, Vožda Karađorđa 57, Sečanj, tel. 069/8022414, e-mail: mdejana@beotel.net .

   

   

   

   

  Untitled1

  Projekat „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, sprovodi opština Žitište, u partnerstvu sa opštinom Sečanj i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 07/2016-3

  Datum: 20.05.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Geodetske usluge

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 30.05.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.05.2016. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

   

  -GEODETSKE USLUGE-

   

  Preuzmo ovde

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 06/2015-4

  Datum :19.05.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 34110000-putnički automobili

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Putničkog vozila po sistemu "staro za novo" a sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.05.2016.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.05.2016.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

   

  -PUTNIČKO VOZILO PO SISTEMU "STARO ZA NOVO"-

   

  Preuzmi ovde

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU USLUGE MOBILNE TELEFONIJE

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ  О STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI ZA NABAVKU USLUGE MOBILNE TELEFONIJE, BROJ 05/2016-8 OD 20.05.2016. GODINE  Preuzmi ovde

   

   


   

 • JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANj

   

  Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS",
  br. 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-Odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Odluka US,
  50/2013-Odluka US, 98/2013-Odluka US, 132/2014 i 145/2014), Odluke o pokretanju
  postupka otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine
  Sečanj ("Službeni list opštine Sečanj", br.2/2016), Odluke o raspisivanju javnog
  oglasa za prikupljanja pismenih ponuda za otuđenje neizgrađenog građevinskog
  zemljišta u javnoj svojini opštine Sečanj br. 011-40/2016, Opština Sečanj raspisuje
   
  J AV N I  O G L A S
   
  ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA ZA OTUĐENjE NEIZGRAĐENOG
  GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SEČANj

   

   

  Raspisuje se javni oglas za prikupljanje pismenih ponuda za otuđenje
  neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje stambenog objekta u skladu sa Odlukom o Generalnom planu opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, br. 6/2005) u naseljenom mestu Sečanj

   

   

  PREUZMI OGLAS

  Preuzmi ovde

   


   

   
 • Javna nabavka - Izbor privatnog partnera za pružanje usluge zamene i ugradnje "LED" svetiljki, održavanja i upravljanja sistemom javne rasvete na teritoriji opštine Sečanj BR. 07/2015

   

  Sečanj JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO - Javni poziv Preuzmi ovde
  Sečanj JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO - Javni poziv - engleski jezik Preuzmi ovde
  Sečanj JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO - Konkursna dokumentacija - LED rasveta Preuzmi ovde

   

 • Javna nabavka male vrednosti '' Suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Sečanj'' br. JNMV broj 12/2014.

  1.POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE

  NABAVKE MALE VREDNOSTI JNVM BR. 12/2014

  BROJ: 011-27/2014-I-01

  1.Podaci o naručiocu:

   

  Naziv naručioca

  Оpština Sečanj

  Sedište naručioca

  Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj

  Internet stranica naručioca

  www.secanj.rs

   

   

   

  2. Vrsta naručioca: Opština Sečanj.

  3.Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti.

  4. Predmet javne nabavke: usluge – ''Suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji opštine Sečanj'', JNMV broj: 12/2014;

  oznaka iz opšteg rečnika nabavke: - 90720000- zaštita životne sredine.

  5. Predmet nabavke nije oblikovan po partijama.

  6. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

  7. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, navodi procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača (maksimum 50% ).

  8. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

 • JN-02 /2014 ''Angažovanje poljočuvarske službe''

  1.POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU

   

  1.Podaci o naručiocu:

   

  Naziv naručioca

  Оpština Sečanj

  Sedište naručioca

  Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj

  Internet stranica naručioca

  www.secanj.rs

   

   

  2. Vrsta naručioca: Organi državne uprave.

  3.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak.

  4. Predmet javne nabavke: usluge – ''Angažovanje poljočuvarske službe'' za područje katastarskih opština opštine Sečanj za period od godinu dana računajući od dana zaključenja ugovora , JNMV broj: 02/2014; oznaka iz opšteg rečnika nabavke: - 79710000- usluge obezbeđenja.

  5. Predmet nabavke nije oblikovan po partijama.

  6. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

  7. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, navodi procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača (maksimum 50% ).

  8. Kriterijum za dodelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda.

  9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama Opštine Sečanj, Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj, kancelarija broj 7, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, na internet stranici naručioca ili na Portalu Uprave za javne nabavke, gde su poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija dostupni.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi