Početak Javni pozivi
Filter
 • REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Biogasna elektrana snage 990 kWel - „BIO PAN GAS“ DOO Sečanj

  REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - Biogasna elektrana snage 990 kWel - „BIO PAN GAS“ DOO Sečanj Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2018. GODINI

  JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2018. GODINI   Preuzmi ovdе

 • JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI

   

   

  JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе
  PRIJAVA ZA SPROVOĐENjE JAVNOG RADA – 2018 Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 09/2018-4
  Datum: 05.04.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 77313000-Usluga održavanja parkova.

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanje usluga održavanja spomenika prirode „Park dvorca u Konaku“ broj 09/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 13.04.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 13.04.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА   Preuzmi ovdе  
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "BIO PAN GAS" DOO Sečanj

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "BIO PAN GAS" DOO Sečanj 

  Preuzmi ovdе
 • Saopštenje

   

   

  Karasi 3

   

  Poštovani prijatelji,

  S’tugom, nevericom i dubokim žaljenjem, putem naše web stranice, obaveštavamo vas da je opština Sečanj ostala bez svog predsednika, Predraga Miloševića Karasija, koji je posle iznenadne i teške bolesti preminuo u 53. godini života.

  17., 18. i 19. April 2017. godine proglašavaju se danima žalosti u opštini Sečanj i realizuju se u skladu sa zakonskom regulativom koja se odnosi na proglašenje Dana žalosti.

  Komemorativna sednica ovim povodom održaće se 17. Aprila 2017. godine sa početkom u 12:00 časova u Velikoj Sali Skupštine opštine Sečanj a u Maloj Sali Skupštine opštine Sečanj biće otvorena knjiga žalosti.

  Ispraćaj našeg dragog predsednika Predraga Miloševića Karasija obaviće se 17.04.2017. godine u 16:00 časova, ispred porodične kuće u Sečnju.

   

  Skupština opštine Sečanj

  S E Č A NJ  


    

 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - Usluga prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 03/2017-9
  Datum : 03.04.2017.godine  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU  1.Opis predmeta nabavke: Usluga prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj
  Opšti rečnik nabavki- 60100000 -usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza usluge drumskog prevoza
  2.Ugovorena vrednost: 7.248.077,80 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena
  4.Broj primljenih ponuda: 1
  5.Najviša ponuđena cena: -
  6.Najniža ponuđena cena: -
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 27.03.2017.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 30.03.2017.god.
  9.Podaci o dobavljaču: STUP “Vršac" AD , Stepe Stepanovića br.9, Vršac i DOO „Banat Trans“ iz Zrenjanina, ul. Beogradska br.22
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU br. 03/2017-8

  ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku usluge prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj broj 03/2017-8 od 24.03.2017. godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovorz a javnu nabavku usluge prevoza učenika srednjih škola sa teritorije opštine Sečanj broj 03/2017-8 ponuđačima u zajedničkoj ponudi STUP "Vršac" AD, Stepe Stepanovića br.9, Vršac I DOO "Banat Trans" iz Zrenjanina, ul. Beogradska br. 22, ponuda zavedena pod brojem 495 od 17.03.2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Obaveštenje

   

   

  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O

  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

  SREDINU

   

  Obaveštava se javnost da je nosilac projekta "Massagrar" DOO iz Novog Sada, podneo zahrev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA - "Rekonstrukcija silosa za žitaricei dogradnja pratećih objekata, PJ "Farma Sečanj", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 949/1, KO Sečanj, na teritoriji opštine Sečanj.

  Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj u periodu od 22.04.2016 do 04.05.2016 od 11-13 č.

  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

   

  RUKOVODILAC ODELjENjA

  Dejana Milošević

   

   


   

   

  OBAVEŠTENJE   Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • Obaveštenje

   

   

  OBAVEŠTENjE

   

            U skladu sa članom 10. stav 7. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik RS", br. 135/04 i 36/09), obaveštavam vas da je odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine donelo Rešenje br. 501-3-3/2016-II od 05.04.2016 godine da za PROJEKAT - "Fabrika za hladnu preradu povrća sa hladnjačom", čija se realizacija planira na kat. parceli br. 1759/1, KO Sutjeska, u naseljenom mestu Sutjeska, na teritoriji opštine Sečanj, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

            Zainteresovana javnost može izjaviti žalbu protiv ovog rešenja, Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja, a preko Odeljenja za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine, sa taksom od 440,00 dinara.

  RUKOVODILAC ODELjENjA

  Dejana Milošević

   


   

   

  OBAVEŠTENJE   Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • Javna nabavka male vrednosti - Nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj Broj 06 / 2015

   

  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU BROJ 06/2015 

   

  Naručilac javne nabavke

  Opština Sečanj , Vožda Karađorđa br.57, Sečanj, Organ jedinice lokalne samouprave 

  Datum :07.04.2015.godine

  Poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

    

  Vrsta postupka

  Javna nabavka male vrednosti                               

  Predmet javne nabavke male vrednosti je:

  Nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  Partija I – Svinje - 03323000 - svinje
  Partija II – Goveda - 03321100 - goveda
  Partija III – Pčelinja društva - 03325000 - sitne životinje
  Partija IV – Oprema za pčelarstvo - 16640000-mašine za pčelarstvo
  Partija V – Motokultivatori- 16120000 - drljače, aeratori, kultivatori, plevilice i
  kopačice

  Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

  PODACI O NADLEŽNIM ORGANIMA GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLjAVANjU, USLOVIMA RADA I SL. A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENjE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI KOD KOJIH JE POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA OBJAVLjEN NA
  STRANOM JEZIKU

   

  - Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva
  finansija i privrede;
  - Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne
  sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine;
  - Podaci i zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u
  Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike.

  Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna
  dokumentacija dostupna:

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj ul. Vožda Karađorđa br.57 – 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

  Način i rok podnošenja ponude :

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

  Rok za podnošenje ponuda je do 17.04.2015. godine do 14:00 časova.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj ul. Vožda Karađorđa br.57 – 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 14:00 časova.

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:


  PONUDA ZA DOBRA – NABAVKA SREDSTAVA ZA EKONOMSKO
  OSNAŽIVANjE INTERNO RASELjENIH LICA I IZBEGLICA NA
  TERITORIJI OPŠTINE SEČANj,
  JN br .06 / 2015 - NE OTVARATI
  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
  23240 SEČANj


  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

   

   

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava
  Sečanj ul. Vožda Karađorđa br.57 – 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 17.04.2015 godine

  I partija- u 16,00 časova
  II partija-u 16,30 časova
  III partija-u 17,00 časova
  IV partija-u 17,30 časova
  V partija- u 18,00 časova

   

  Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

  Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

  Lice za kontakt :

  Damir Đurić
  Email: nabavkasecanj@gmail.com od 08-12 čas. svakog radnog dana
  Telefon: 023/841-111, 023/841-410

   

   

   

   

  Konkursna dokumentacija - javne nabavke broj 06/2015.pdf Preuzmi ovde

   

 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI - NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA Broj:04/2015-4

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - KANCELARIJSKI MATERIJAL

  Naručilac javne nabavke

  Opština Sečanj , Vožda Karađorđa br.57, Sečanj, Organ jedinice lokalne samouprave 

   

  Broj: 04/2015-3
  Datum :06.04.2015.godine

    

  Vrsta postupka

  Javna nabavka male vrednosti                               

  Predmet javne nabavke male vrednosti je:

  Kancelarijski materijal

  Šifra iz opšteg rečnika nabavki:

  30192000

  Kriterijum za dodelu ugovora je:

  Kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

   

   

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

  - Ponuđena cena......................................... 90 bodova
  - Rok isporuke ..............................................5 bodova
  - Uslovi plaćanja............................................5 bodova

  Preuzimanje konkursne dokumentacije

  Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija preuzimaju sa Portala javnih nabavki www.ujn.gov.rs , ili internet stranice Naručioca www.secanj.rs

  Način podnošenja ponuda

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Kancelarijskog materijala sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj .

   

  Na poleđini koverte
  obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača, email adresu i broj telefona kontakt osobe.

  Rok za podnošenje ponuda

  Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 15.04.2015. godine do 14,00 časova.
  Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se
  neotvorene vratiti ponuđačima.

  Mesto i vreme i način

  otvaranja ponuda

  Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 15.04.2015.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku ovtaranja ponuda

  Predstavnici ponuđača mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranju ponuda ako predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće (koja moraju imati broj, datum i biti overena)

  Rok za donošenje Odluke

  o dodeli ugovora

  Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  Kontakt lice za sve dodatne informacije je:

  Ivana Pejović

  Еmail: nabavkasecanj@beotelnet.net

   

   

   

   

  Konkursna dokumentacija - kancelarijski materijal.pdf Preuzmi ovde

   

 • JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA DOBARA- PUTNIČKA VOZILA Broj: 05/2015-4

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - PUTNIČKA VOZILA

  Naručilac javne nabavke

  Opština Sečanj , Vožda Karađorđa br.57, Sečanj, Organ jedinice lokalne samouprave 

   

  Broj: 05/2015-3
  Datum :06.04.2015.godine

    

  Vrsta postupka

  Javna nabavka male vrednosti                               

  Predmet javne nabavke male vrednosti je:

  Dobra-Putnička vozila 

  Šifra iz opšteg rečnika nabavki:

  34110000-putnički automobili

  Kriterijum za dodelu ugovora je:

  Kriterijum najniže cene

   

  Preuzimanje konkursne dokumentacije

  Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija preuzimaju sa Portala javnih nabavki www.ujn.gov.rs , ili internet stranice Naručioca www.secanj.rs

  Način podnošenja ponuda

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara -Putnička vozila sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj .

   

  Na poleđini koverte
  obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača, email adresu i broj telefona kontakt osobe.

  Rok za podnošenje ponuda

  Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 16.04.2015. godine do 14,00 časova.
  Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se
  neotvorene vratiti ponuđačima.

  Mesto i vreme i način

  otvaranja ponuda

  Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.04.2015.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
  uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku ovtaranja ponuda

  Predstavnici ponuđača mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranju ponuda ako predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće (koja moraju imati broj, datum i biti overena)

  Rok za donošenje Odluke

  o dodeli ugovora

  Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  Kontakt lice za sve dodatne informacije je:

  Ivana Pejović

  Еmail: nabavkasecanj@beotelnet.net

   

    

  Konkursna dokumentacija - putnička vozila.pdf Preuzmi ovde

   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi