Početak Javni pozivi
Filter
 • RASPISUJE SE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU U U DRUGOM KRUGU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj

  RASPISUJE SE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU U U DRUGOM KRUGU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ

  Preuzmi ovdе
  FORMULAR ZA PRIJAVLjIVANjE NA JAVNO NADMETANjE ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI DRUGI KRUG Preuzmi ovdе
 • JAVNI OGLAS ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U MZ JAŠA TOMIĆ PUTEM JAVNOG NADMETANjA

  Na osnovu člana 61. Statuta opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, br.8/2015 -prečišćen tekst) i člana 6. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Sečanj („Službeni list opštine Sečanj“, br.12/2016), Opštinsko veće opštine Sečanj, na sednici održanoj dana 01.03.2018. godine, donelo je

  O D L U K U

  O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP
  POSLOVNIH PROSTORIJA U MZ JAŠA TOMIĆ

  i raspisuje

  JAVNI OGLAS

  ZA DAVANjE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA U MZ JAŠA TOMIĆ
  PUTEM JAVNOG NADMETANjA

  I

  Predmet davanja u zakup su poslovne prostorije u Jaši Tomić u ulici Žarka Zrenjanina br.26, izgrađene na parceli broj 148 KO Jaša Tomić, ukupne površine 52,00 m2 (poseban deo br.3), upisane u Listu nepokretnosti broj: 449 KO Jaša Tomić, a koje se nalaze u II (drugoj) zoni.
  Nepokretnost se daje u zakup kao prostor za trgovinu namenjen za snabdevanje stanovništva i daje se u viđenom stanju.

  II

  Poslovne prostorije se daju u zakup na period od 5 (pet) godina.
  Zakup prestaje istekom roka na koji se poslovne prostorije daju u zakup.

  III

  Početna licitaciona cena je 6.760,00 din. (slovima: šesthiljadasedamstotinašezdeset dinara i 00/100), (52,00 m2 h 130,00 dinara - II zona).

  IV

  Visina licitacionog koraka je 500,00 dinara.

  V

  Poslovne prostorije koje se daju u zakup mogu se razgledati svakim radnim danom za vreme trajanja javnog oglasa u vremenu od 10,00 do 12,00 časova.

  VI

  Postupak javnog nadmetanja sprovodiće se u zgradi opštine Sečanj (mala većnica), dana 11.04.2018. godine, sa početkom u 10,00 časova.

  OPŠTI USLOVI

  VII

  Učesnici javnog nadmetanja mogu biti sva fizička i pravna lica koja su kod nadležnog organa registrovana za obavljanje poslovne delatnosti koja se može obavljati u poslovnoj prostoriji koja se daje u zakup. U postupku javnog nadmetanja ne mogu učestvovati članovi Komisije iz člana 9. ove odluke i njihovi zamenici, kao i bivši zakupci koji nisu izmirili svoja dugovanja prema opštini po osnovu zakupa (zakupnina, naknada za izvršene komunalne usluge i dr.).
  Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da podnesu prijavu za učešće na javnom nadmetanju Komisiji u pisanom obliku, najkasnije u roku od 24 časa pre časa koji je određen za početak javnog nadmetanja.
  Prijava iz stava 3. ovog člana obavezno sadrži:
  - Podatke o podnosiocu prijave i to:
  -
  - Za fizička lica, odnosno preduzetnike: ime i prezime vlasnika radnje, fotokopiju važeće lične karte, kopiju rešenja o upisu radnje u registar kod nadležnog organa, naziv radnje, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke,
  - Za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kopiju izvoda iz registra Republičkog zavoda za statistiku, kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a i kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke,
  - Punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,
  - Naznaku delatnosti koja će se obavljati u poslovnoj prostoriji,
  - Dokaz o uplati depozita,
  - Dokaz da je podnosilac prijave izmirio zakupninu i troškove komunalnih usluga (potvrda davaoca usluga), ukoliko je bio zakupac poslovne prostorije koja je imovina opštine Sečanj.

  VIII

   

  Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da radi učešća u postupku javnog nadmetanja uplate depozit u visini od 100% jedne mesečne zakupnine, određene po početnoj licitacionoj ceni utvrđenoj u tački III ovog oglasa, na račun br. 840-742152843-59.
  Položeni depozit će se vratiti učesnicima koji ne budu najpovoljniji ponuđači.
  Učesnici javnog nadmetanja obavezni su da dostave račun i naziv banke sa kog su uplaćena sredstva na ime depozita.
  Neblagovremene uplate depozita kao i nedolazak na javno nadmetanje smatraju se odustankom od istog.

  IX


  Obrazac prijave za učešće u javnom konkursu može se preuzeti u pisarnici opštinske uprave opštine Sečanj od dana 27.03.2018. godine.

  X

  Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup poslovnih prostorija u MZ Jaši Tomić putem javnog nadmetanja obrazovana od strane Opštinskog veća opštine Sečanj.

  XI

  Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na zvaničnom sajtu opštine Sečanj i u štampanom mediju.

  XII

  Poslovne prostorije se daju u zakup učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najviši iznos zakupnine.

  XIII

  U slučaju da je za učestvovanje na javnom nadmetanju podneta samo jedna prijava, odnosno ako se na javnom nadmetanju pojavi samo jedan učesnik, postupak javnog nadmetanja smatraće se uspelim ako učesnik prihvati početni ili drugi iznos zakupnine koji nije manji od početnog.

  XIV

  Učesnicima javnog nadmetanja biće dostavljena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača odmah nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanje.

  XV

  Plaćanje zakupnine biće regulisano ugovorom zaključenim između zakupca i zakupodavca.

  XVI

  Ovaj oglas se objavljuje na zvaničnom sajtu opštine Sečanj i u najmanje jednom štampanom mediju.

   

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SEČANj                                                         PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
  Broj: 011-22/2018-I                                                                                                    Predrag Rađenović
  Dana: 01.03.2018. godine
  S e č a nj


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke: Otvoreni postupak - Usluge prevoza učenika

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 08/2018-4
  Datum: 19.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Usluge prevoza učenika
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 60100000 - Usluge drumskog prevoza

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluge prevoza učenika broj 08/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 19.04.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 19.04.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa:  nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovdе

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Otvoreni postupak - Usluge prevoza učenika (lokal)

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 07/2018-4
  Datum: 15.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Usluge prevoza učenika (lokal)
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 60100000 - Usluge drumskog prevoza

   3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.
  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluge prevoza učenika (lokal) broj 07/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 16.04.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.04.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
   9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
   10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Ivana Pejović, Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

   

   

   

  Na osnovu člana 28. Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima i člana 19. Statuta Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Fond za pružanje pomoći izbeglim prognanim i raseljenim licima raspisuje

  JAVNI POZIV

  ZA DODELU JEDNOKRATNE FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA OSNOVNIH AKADEMSKIH

  STUDIJA

  NA TERITORIJI AP VOJVODINE

   

  Član 1.

  Pravo na učešće po ovom Javnom pozivu mogu ostvariti lica koja su imala (imaju) u skladu sa zakonom status izbeglih ili raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda (21. decembar 2006. godine), tj. studenti osnovnih akademskih studija (izuzev studenata prve godine) na teritoriji Republike Srbije, a koji se prijave na Javni poziv od 8. marta do 2. aprila 2018. godine,

  Član 2.

  Uslovi za pružanje jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija na teritoriji AP Vojvodine iz izbegličkih i raseljeničkih porodica sa teritorije AP Vojvodine su:

  1. da je podnosilac prijave na Javni poziv ili roditelj imao status izbeglog ili raseljenog lica na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine na dan stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda, odnosno 21. decembra 2006. godine,

  2. da su podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva podneli zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili su već dobili državljanstvo Republike Srbije,

  3. da su podnosilac prijave i članova porodičnog domaćinstva navedenih na prijavi u roditeljskom ili starateljskom odnosu,

  4. da podnosilac prijave u toku dosadašnjih studija ima uspeh iznad 7,00

  5. da podnosilac prijave do sada redovno pohađa studije.

  Član 3.

  Ispunjenost uslova iz člana 2. podnosilac prijave na Javni poziv dokazuje podnošenjem odgovarajućih isprava (fotokopija), koji su od značaja za utvrđivanje osnovanosti zahteva i to:

  1. za dokazivanje statusa izbeglice i interno raseljenog lica, prilaže se fotokopija izbegličke legitimacije ili legitimacije raseljenog lica, odnosno potvrda poverenika za izbeglice o postojanju izbegličkog statusa, za podnosioca ili roditelja,

  2. za dokazivanje da je podnet zahtev za državljanstvo prilaže se potvrda nadležnog organa unutrašnjih poslova ili rešenje o dobijenom državljanstvu Republike Srbije za podnosioca prijave i sve članove domaćinstva koji su navedeni na prijavi,

  3. za dokazivanje da su podnosilac prijave (student) i članovi porodičnog domaćinstva navedeni na prijavi u roditeljkom ili starateljskom osnosu prilaže kopija lične karte, izvod iz matične knjige rođenih ili dokaz o starateljstvu,

  4. za dokazivanje uspeha u toku dosadašnjih studija prilaže se fotokopija indeksa i potvrda fakulteta o ocenama i proseku do sada završenih godina studija,

  5. za dokazivanje redovnog pohađanja studija prilaže se uverenje o redovnom statusu studenta.

  Član 4.

  Ostala relevantna dokumentacija koju podnosilac prijave dostavlja je:

  1. za dokazivanje uspeha studenta prilaže se fotokopija indeksa, fotokopije priznanja za prva tri mesta osvojena na međunarodnim takmičenjima ili skupovima takmičarskog karaktera iz naučno-obrazovnog, obrazovno-umetničkog ili sportskog polja, uverenje o statusu studenta, tj. dokaz da je student na budžetu ili samofinansirajući,

  2. za narušeno zdravstveno stanje i invalidnost prilaže se odgovarajuća kopija lekarskog uverenja sa dijagnozom ili fotokopija rešenja o utvrđivanju invalidnosti,

  3. za materijalni položaj porodičnog domaćinstva potvrde preduzeća u kojima su zaposleni, potvrda Nacionalne službe za zapošljavanje (podneti za sva lica navedena u prijavi).

  Član 5.

  Visina sredstava koja se odobravaju iznose 30.000,00 dinara po studentu i uplaćuju se na račun studenta u roku od 60 dana od odluke Upravnog odbora kojom se odobravaju sredstva konkretnom studentu.

  Član 6.

  Prijava na Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći studentima osnovnih akademskih studija na teritoriji AP Vojvodine podnosi se na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prostorijama Fonda, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25, preuzeti sa sajta www.fondajnfort.rs. ili kod opštinskih poverenika za izbeglice i migracije.

  Fond će razmatrati samo prijave koje su koje su u skladu sa Javnim pozivom i Statutom Fonda.

  Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni poziv neće biti razmatrane.

  Prijava na Poziv iz stava 1. ovog člana podnosi se neposredno Fondu ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

  Član 7.

  Za dodatne informacije u vezi sa pozivom možete se obratiti Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima, Bilevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad ili na broj telefona 021/475 4 295.

   

   

 • REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  REŠENjE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 03/2018-4
  Datum : 07.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 98513310- Usluge pomoći u kući

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluga-socijalna zaštita-pomoć u kući, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 16.03.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 16.03.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA                                                                                                                   Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • KONAČANA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj DODELOM 21 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

  KONAČANA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj DODELOM 21 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 

  Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Protivgradne rakete

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 05/2018-4
  Datum: 05.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: Protivgradne rakete
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 24613000

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude. Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:
  - Ponuđena cena............................................ 90 bodova
  - Rok isporuke ................................................5 bodova
  - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara- Protivgradne rakete broj 05/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 14.03.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 14.03.2018.godine u 16,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • RANG LISTA KANDIDATA I ZAPISNIK O IZBORNOM POSTUPKU ZA IMENOVANjE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  RANG LISTA KANDIDATA ZA IMENOVANjE DIREKTORA

  JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

   Preuzmi ovdе

  ZAPISNIK O IZBORNOM POSTUPKU ZA IMENOVANjE DIREKTORA

  JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  Preuzmi ovdе
 • JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI NAMENJENU PORODICAMA KOJE SU BILE KORISNICI PROGRAMA KUPOVINE SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM IZ SEDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE OSTVARENIH KROZ PRODAJU POŠTANSKE MARKE DODELOM 1 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI NAMENJENU PORODICAMA
  KOJE SU BILE KORISNICI PROGRAMA KUPOVINE SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM IZ
  SEDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE OSTVARENIH KROZ PRODAJU POŠTANSKE MARKE DODELOM 1 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

   Preuzmi ovde 
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluga obezbeđenja

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 04/2018-4
  Datum : 02.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga obezbeđenja
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 98341120-usluge portira

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluga obezbeđenja, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 12.03.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 12.03.2018. godine u 16,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIЈА                                                                                                                Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 06/2018-4
  Datum : 02.03.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 12.03.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 12.03.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIЈА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEČANJ U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI

  JAVNI POZIV

  ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE SEČANJ U CILJU OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI

  Preuzmi ovdе

  PRIJAVA ZA PROJEKTNO SUFINANSIRANjE IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

  Preuzmi ovde

  BUDŽET PROJEKTA

  Preuzmi ovde

  REŠENjE O IMENOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKTA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde

   

  ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj 
  I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆ
 • OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU - pružanje geodetskih usluga

   

   NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 05/2017-9

  Datum : 10.03.2017.godine

   

   

   

  ОBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

   

   

   

   

  1.Opis predmeta nabavke: pružanje geodetskih usluga -Opšti rečnik nabavki-            

  71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  2.Ugovorena vrednost: 1.250.000,00 dinara bez PDV-a

  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

  4.Broj primljenih ponuda: 3

  5.Najviša ponuđena cena:  462.676,00 dinara  bez PDV-a

  6.Najniža ponuđena cena:  285.200,00 dinara bez PDV-a

  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 28.02.2017. god.

  8.Datum zaključenja ugovora: 08.03.2017.god.

  9.Podaci o dobavljaču: DOO“STAMBOLIJA“ iz Zrenjanina, ul.Kralja Petra I  br.2

  10.Period važenja ugovora: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

   


   

   

   

   

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
  ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
  Орган јединице локалне самоуправе       
  Број: 05/2017-9
  Датум : 10.03.2017.године

   

   

   

   

   

                                                 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

   

   

             

   

  1.Опис предмета набавке: пружање геодетских услуга -Општи речник набавки-             71250000- Архитектонске, техничке и геодетске услуге

              2.Уговорена вредност: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а

              3.Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

              4.Број примљених понуда: 3

  5.Највиша понуђена цена:  462.676,00 динара  без ПДВ-а

  6.Најнижа понуђена цена:  285.200,00 динара без ПДВ-а

              7.Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.02.2017. год.
             
  8.Датум закључења уговора: 08.03.2017.год.
             
  9.Подаци о добављачу: ДООСТАМБОЛИЈА из Зрењанина, ул.Краља Петра I  бр.2
             10.Период важења уговора: 08.03.2017.g.- 08.03.2018.g

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

   

   

  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O

  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU

   

   

          

             Obaveštava se javnost da je nosilac projekta PRP "Sveti Nikola" DOO iz Sečnja, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA - "Fabrika za hladnu preradu povrća sa hladnjačom", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 1759/1, KO Sujeska, u naseljenom mestu Sutjeska, na teritoriji opštine Sečanj.

   

          Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj u periodu od 24.03.2016 do 04.04.2016 od 11-13 č.

   

         U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

   

          Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu če blagovremeno obavestiti i javnost.

   

  RUKOVODILAC ODELJENJA

   

  Dejana Milošević   


   

   

  OBAVEŠTENJE   Preuzmi ovde

   

   

   

   

 • OBRAZCI ZA LOKALNE IZBORE - 2016

   

   

  OBRZCI ZA LOKALNE IZBORE - 2016   Preuzmi ovde

   

   


   

   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi