Početak Javni pozivi
Filter
 • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU SPISKA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU SPISKA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOV ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  Preuzmi ovdе

  ZAKLJUČAK - I

  Preuzmi ovde

  ZAKLJUČAK - II

  Preuzmi ovde
 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - Za nabavku pružanja geodetskih usluga

   ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti za nabavku pružanja geodetskih usluga broj 05/2017-7 od 28.02.2017.godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovor za javnu nabavku male vrednosti za nabavku pružanja geodetskih usluga ponuđaču GB "Stambolija" iz Zrenjanina, ul. Kralja Petra I br.2, ponuda zavedena pod brojem 363 od 27.02..2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - Kancelarijcki materijal br. 04/2017-7

  ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda Komisije za javnu nabavku dobara - Kancelarijski materijal broj 04/2017-7 od 20.02.2017. godine.

   

  DODELjUJE SE Ugovor za javnu nabavku dobara- Kancelarijski materijal ponuđaču STR "Čuperak" iz Sečnja, ul. Partizanski put 64, ponuda zavedena pod brojem 269 od 14.02.2017. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Raspisani novi konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine – povoljniji uslovi kreditiranja

   

   

  Raspisani novi konkursi Razvojnog fonda AP Vojvodine – povoljniji uslovi kreditiranja 

  Nadzorni odbor Razvojnog fonda AP Vojvodine usvojio je nove konkurse za pravna lica i preduzetnike, za registrovana poljoprivredna gazdinstva i za lokalne samouprave.

  Kako navode u Razvojnom fondu Vojvodine nove kreditne linije su znatno povoljnije u odnosu na prethodni period. Procedura je pojednostavljena, a sredstva obezbeđenja značajno smanjena.

  Kamatne stope godišnje iznose 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija i 2% ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka kada korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave sa teritorije Vojvodine koje se nalaze u trećoj i četvrtoj grupi razvijenosti ( Alibunar, Bač, Bela Crkva, Žabalj, Žitište, Irig, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Odžaci, Plandište, Sečanj, Srbobran, Titel, Čoka, Šid i Opovo ). Kamatne stope su više za jedan procentni poen ukoliko korisnik kredita dolazi iz lokalne samouprave koje spadaju u prvu i drugu kategoriju razvijenosti i u zavisnosti od instrumenta obezbeđenja iznose 2 ili 3% godišnje

  Direktor Razvojnog fonda gospodin Goran Savić izjavio je da je u toku 2017.godine kroz konkurse opredeljeno 2,5 milijarde dinara, odnosno približno 20 miliona evra. Takođe, sredstva obezbeđenja smo znatno prilagodili trenutnoj situaciji na tržištu pa će privrednicima i poljoprivrednicima biti u velikoj meri olakšano njihovo korišćenje.

  Kada je reč o grejs periodu koji pružamo našim klijentima, moram da napomenem da su to trenutno najduži rokovi koji se mogu naći u ponudi kreditnih linija. Za investicione projekte opredeljen je period mirovanja otplate do 24 meseca, a za obrtna sredstva do 6 meseci.

  Takođe, omogućeno je i davanje ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava pa tako sada poljoprivrednici uz 20% učešća mogu dati zalogu na predmet kupovine. Važno je napomenuti da je smanjena i naknada za obradu kreditnog zahteva sa 10.000 na 5.000 dinara.

  Trudimo se da pokretačima privrednih aktivnosti maskimalno izađemo u susret i to ćemo činiti u narednom periodu. Obilazimo vojvodjanske opštine, pričamo sa privrednicima i poljoprivrednicima i njihovim zahtevima izlazimo u susret.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

 • PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017

   

  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa 57
  Sečanj
  Broj: 05/2017-6
  Datum: 22.02.2017. godine

   

   

  OBAVEŠTENjE PONUĐAČIMA O PRODUŽENjU ROKA ZA PODNOŠENjE

  PONUDA ZA JAVNU NABAVKU GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017

   

   

  Obaveštavaju se ponuđači da je produžen rok za podnošenje ponuda za javnu nabavku GEODETSKIH USLUGA BROJ 05/2017.

  Rok za podnošenje ponuda je 27.02.2017.god. do 14,00 časova, a javno otvaranje ponuda je 27.02.2017.god. u 16,00 časova.

   

   

  Predsednik komisije
  Ivana Pejović
  Službenik za javne nabavke


   

 • IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE broj 05/2017-5 za javnu nabavku geodetskih usluga

   

   

  Menja se konkursna dokumentacija broj 05/2017-5 za javnu nabavku geodetskih usluga tako što se menja Obrazac BR.10 „SPECIFIKACIJA SA STRUKTUROMCENE SANITARNOG MATERIJALA“ i isti sada glasi: 

   

  Preuzmi ovdе

   


   

 • GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA POVERENE POSLOVE PO ZAKONU O TRGOVINI ZA 2017.GODINU


   
   
  GODIŠNjI PLAN INSPEKCIJSKOG NADZORA KOMUNALNE INSPEKCIJE ZA POVERENE POSLOVE PO ZAKONU O TRGOVINI ZA 2017.GODINU Preuzmi ovdе

   


 • Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57,Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 05/2017-4
  Datum: 14.02.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Geodetske usluge
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude..

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.02.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.02.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

   9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović
  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - Geodetske usluge

  Preuzmi ovdе

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Internet stranica: www.secanj.rs

  Broj: 03/2017-4

  Datum: 14.02.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 60100000 - Usluge drumskog prevoza

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj broj 03/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.03.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.03.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA  - Usluge prevoza učenika na teritoriji opštine Sečanj

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Javni poziv sportski savez

  JAVNI POZIV za raspodelu sredstava iz budžeta opštine Sečanj za 2017.godinu

  za sufinansiranje potreba u oblasti sporta

   Preuzmi ovde

   

  OBRAZAC ZA KONKURS  Preuzmi ovde

   


   

   

 • Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA -Kancelarijski materijal

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57,Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 04/2017-4
  Datum: 07.02.2017.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDА

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Kancelarijski materijal
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30192000

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.
  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   


  - Ponuđena cena............................................ 85 bodova

   


  - Rok isporuke ..............................................10 bodova

   


  - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku dobara- Kancelarijski materijal broj 04/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 17.02.2017. godine do 14,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.02.2017.godine u 16,00 časova u
  poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana
  i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja
  ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa:
  nabavkasecanj@gmail.com

   

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - Kancelarijski materijal

  Preuzmi ovdе

   


   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA

   ODLUKA O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI SANITARNOG MATERIJALA, BROJ 03/2016-7 OD 18.02.2016. GODINE  Preuzmi ovde

   

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Dobra za reprezentaciju

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 04/2016-1

  Datum: 22.02.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Dobra za reprezentaciju
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 15800000

  3. Kriterijum  za  dodelu  ugovora  je  :  kriterijum  ekonomski  najpovoljnije  ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:            

  -  Ponuđena cena............................................90   bodova  

  -  Rok isporuke ..............................................10   bodova  

  Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.     Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara za reprezentaciju,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  4. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  04.03.2016.  godine  do  14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  5. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  04.03.2016.godine  u  16,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,ul.  Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije je  Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE BREDNOSTI:

  -DOBRA ZA REPREZENTACIJU-

  Preuzmi ovde

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA -Kancelarijski materijal

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 01/2016-5
  Datum: 04.02.2016.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Kancelarijski materijal

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 30192000

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

                          - Ponuđena cena............................................ 85 bodova

                          - Rok isporuke ..............................................10 bodova

                          - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara- Kancelarijski materijal broj 01/2016 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 12.02.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 12.02.2016.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.Kontakt lice za sve dodatne informacije je  Branka Vukoje e-mail adresa:  nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

  KANCELARIJSKI MATERIJAL

  Preuzmi ovde

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA -Sanitarni materijal

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 03/2016-3

  Datum :09.02.2016.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Sanitarni materijal

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44411000

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

                              - Ponuđena cena............................................ 85 bodova

   

                              - Rok isporuke ..............................................10 bodova

   

                              - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Sanitarnog materijala, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 17.02.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 17.02.2016.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije je  Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

  SANITARNI MATERIJAL

  Preuzmi ovde

   


   

 • Izmena dokumentacije Javna nabavka JN BR.02/2015-4

  Konkursna dokumentacija mobilna telefonija II verzija.pdf Preuzmi ovde
  Produženje roka - mobilna telefonija.pdf Preuzmi ovde
  Odgovor na pitanja.pdf Preuzmi ovde

 • Javna nabavka JN BR.02/2015-4

   

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa br.57
  Sečanj

                                       

   

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  Naručilac javne nabavke

  Opština Sečanj , Vožda Karađorđa br.57, Sečanj, Organ jedinice lokalne samouprave   

  Vrsta postupka

  Javna nabavka male vrednosti                               

  Predmet javne nabavke

  Usluge mobilne telefonije

  Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki

  64212000– Usluge mobilne telefonije

  Kriterijum  koji Naručilac  primenjuje u premetu javne nabavke

  Ekonomski najpovoljnija ponuda

  Preuzimanje konkursne dokumentacije

  Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija preuzimaju sa Portala javnih nabavki www.ujn.gov.rs , ili internet stranice Naručioca www.secanj.rs

  Način podnošenja ponuda

  Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorena na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na koverti ili kutiji obavezno napisati “NE OTVARAJ – PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MOBILNE TELEFONIJE“, broj nabavke 02/2015“.

   

  Na poleđini koverte ili kutije napisati naziv ponuđača, adresu, telefon, email adresu i ime osobe za kontakt. Ponude se podnose na adresu: Opština Sečanj , Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Rok za podnošenje ponuda

   Ponude s dostavljaju do 23.02.2015. godine do 14:00 časova. Bez obzira na način dostave ponude, mora se obezbediti da ista stigne Naručiocu do naznačenog datuma i časa.

  Mesto i vreme i način

  otvaranja ponuda

  Otvaranje ponuda je javno i obaviće se 23.02.2015. godine u 16:00 časova u prostorijama naručioca na adresi Opština Sečanj , Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

  Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku ovtaranja ponuda

  Predstavnici ponuđača mogu aktivno učestvovati u postupku otvaranju ponuda ako predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće (koja moraju imati broj, datum i biti overena)

  Rok za donošenje Odluke

  o dodeli ugovora

  Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku

  do 25 dana od dana otvaranja ponuda

  Lice za kontakt : radnim danima od 08-12 časova

  Ivana Pejović

  Komisija za javnu nabavku

  Telefon: 063/10-20-537

  Еmail: nabavke@beotelnet.net

   

   

          

   


   OVDE PREUZMI 

   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi