Početak Javni pozivi
Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - radovi na odvodnjavanju( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj)

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 31/2018-4
  Datum: 20.12.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDА

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: radovi na odvodnjavanju( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj)

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45232452 – Radovi na odvodnjavanju

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku nabavka radova na odvodnjavanju ( uređenje obodnih i ulivnih kanala otvorene atmosferske kanalske mreže u naseljenim mestima opštine Sečanj) broj 31/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  28.12.2018.godine  do  13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 28.12.2018.godine u 14,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.  Kontakt  lice  za  sve  dodatne  informacije  je  Ivana  Pejović,  e-mail  adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

   

 • RUSKA HUMANITARNA MISIJA U OPŠTINI SEČANj

   

  „Ruska humanitarna misija“ realizuje u Srbiji novi projekat zajedničkih rusko-srpskih lekarskih timovа

   

   

  2. decembra u saradnji Srednjebanatskog upravnog okruga, opština Žitište, Nova Crnja i Sečanj, njihovih domova zdravlja i „Ruske humanitarne misije“ počela je realizacija projekta „Srpsko-ruska mobilna klinika“ u okviru koga će ruski i srpski lekari u toku dve nedelje posetiti 28 naselja u Srednjebanatskom okrugu. Ovaj projekat je jedan od najvažnijih projekata Ruske humanitarne misije u 2018 godini, a posebno je značajan za najstariju populaciju ovog kraja, koja živi daleko od medicinskih ustanova. Zahvaljujući ovom projektu sve strukture socijalno ugroženih mogu proći lekarske preglede i dobiti kvalitetnu medicinsku pomoć.

  Važnim aspektom ovog projekta javlja se i korišćenje novog vozila „mobilne klinike“ opremljenog specijalno za ovakve projekte i pripremljenog za prijem i pružanje medicinske pomoći u teško dostupnim krajevima. Zahvaljujući karakteristikama „mobilne klinike“ u toku dve nedelje rusko—srpska lekarska ekipa će posetiti 28 naselja u opštinama Žitište, Nova Crnja i Sečanj i uraditi preko 300 pregleda. Sastav ovakve ekipe će činiti prevodilac, dva lekara i pomoćno medicinsko osoblje.

  Izvršni direktor balkanskog predstavništva RHM je podvukao, da ovo nije prva akcija ovakvog tipa. U avgustu ove godine, u Zlatiborskom okrugu, u opštini Požega, sa velikim uspehom je realizovan projekat „srpsko-ruske mobilne klinike“ kada je urađeno preko 600 pregleda.

   

   

   Više o radu Ruske humanitarne misije u Srbiji pročitajte na sajtu www.rhm.rs

   

 • ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U O

  ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj
  I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj

  Preuzmi ovdе

  FORMULAR ZA PRIJAVLJIVANJE

  Preuzmi ovde

   

  ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
  POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANj 
  I RASPISUJE OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆ
 • JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG

  PREDUZEĆA "SEČANj" SEČANj

  Preuzmi ovdе
 • Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

  Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova Preuzmi ovde
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU  Preuzmi ovde
 • Javni poziv

   

   

  JAVNI POZIV ZA KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA NA TERITORIJI OPŠTINE DODELOM NAJMANjE 15 PAKETA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA U OKVIRU PROJEKTA 4 REGIONALNOG STAMBENOG PROGRAMA  Preuzmi ovde

   


   

   

 • Javna nabavka male vrednosti – nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj br. JN 8/2014

                                                                                                                

  Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. i člana 57. stav 1. i člana 60. stav 1. tačka 1 Zakona o javnim nabavkama («Sl glasnik RS», br. 24/2012)

   

  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa br.57 23240 Sečanj
  www.secanj.rs
  objavljuje

  P O Z I V
  Z A  P O D N O Š E Nj E P O N U D E

  za Javnu nabavku male vrednosti-nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji

  opštine Sečanj

  br. JN 8/2014

  Predmet javne nabavke su dobra – nabavka sredstava za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i izbeglica na teritoriji opštine Sečanj.
  Predmet javne nabavke je oblikovan po partijama.

  Partija I – Svinje - 03323000 - svinje
  Partija II – Goveda - 03321100 - goveda
  Partija III – Pčelinja društva - 03325000 - sitne životinje
  Partija IV – Oprema za pčelarstvo - 16640000-mašine za pčelarstvo
  Partija V – Motokultivatori- 16120000 - drljače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice

  Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je «najniža ponuđena cena».

  Konkursna dokumentacija može se preuzeti u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, internet adresi opštine Sečanj www.secanj.rs i lično na adresi: Opština Sečanj, Vožda Karađorđa br. 57, 23240 Sečanj, kancelarija br.6 , u vremenu od 08,00 do 14,00 časova, svakog radnog dana.

  Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi