Početak Javni pozivi
Filter
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Sanacija kuhinje i trpezarije u objektu koji koristi Predškolska ustanova „Poletarac“ Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 27/2018-4
  Datum: 20.11.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Sanacija kuhinje i trpezarije u objektu koji koristi Predškolska ustanova „Poletarac“ Sečanj,


  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45262700-adaptacija zgrada.

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

  Elementi kriterijuma su:

  - Ponuđena cena ................................... ......... 90 bodova

  - Rok izvođenja .................................... 10 bodova

  3. Svi  zainteresovani  ponuđači  konkursnu  dokumentaciju  mogu  preuzeti  na  Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za  nabavku  radova  -  Sanacija  kuhinje  i  trpezarije  u  objektu  koji  koristi  Predškolska ustanova „Poletarac“  Sečanj, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  4. Ponuđač  je  dužan  da  dostavi  ponudu  najkasnije  do:  29.11.2018.  godine  do  14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  5. Javno  otvaranje  ponuda  će  se  sprovesti  dana:  29.11.2018.  godine  u  16,00  časova  u poslovnim  prostorijama  naručioca  u  Opštini    Sečanj,  ul.Vožda  Karađorđa br.57, Sečanj.

  6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije je:  Branka Vukoje   

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluge zimskog održavanja puteva

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave  

  Broj: 30/2018-4

  Datum: 19.11.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)

  Naručilac objavljuje  

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: Usluge zimskog održavanja puteva  

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90620000 – usluga čišćenja snega  

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. 

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge zimskog održavanja puteva broj 30/2018 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.   

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 29.11.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima. 

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 29.11.2018.godine u 15,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda. 

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, e-mail adresa:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANJE I Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  ODLUKA O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javna nabavka male vrednosti - Usluge čišćenja divljih deponija

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 29/2018-4
  Datum: 19.11.2018.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluge čišćenja divljih deponija

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90000000 - Usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine.

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge čišćenja divljih deponija broj 29/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 29.11.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 29.11.2018.godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

 • KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

   

   

  KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU Preuzmi ovdе
  PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA NAVODNjAVANjE USEVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI Preuzmi ovdе

  OBRAZAC PRIJAVE

  KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE INVESTICIJA ZA NAVODNjAVANjE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj U 2018. GODINI

  Preuzmi ovdе
 • OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST - DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS ZA REZERNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

   

   

  OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST -

  DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS ZA REZERNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

  Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka male vrednosti - Poziv za podnošenje ponuda - usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik - OBUSTAVLJEN POSTUPAK

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 20/2017-4

  Datum : 29.11.2017.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000 - arhitektonske, tehničke i geodetske usluge.

   

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je : najniža ponuđena cena

   

  3.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku usluge izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  4.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.12.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.12.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  7.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  8.Kontakt lice za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović

  e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Preuzmi ovde

   

  НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ Орган јединице локалне самоуправе Број: 20/2017-4 Датум : 29.11.2017.године
  На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује
  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
  2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из општег речника набавки: 71250000 -архи архи архи тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге тектонске, техничке и геодетске услуге .
  2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
  3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
  Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт особе.
  4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 07.12.2017. године до 14,00 часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте ће се неотворене вратити понуђачима.
  5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 07.12.2017. године у 16,00 часова у пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ.
  6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
  7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања понуда.
  2
  8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
  е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
  Председник Општине
  Предраг Рађеновић
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA-Javna nabavka male vrednosti-Geodetske usluge

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 19/2017-4
  Datum : 22.11.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge

   

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

   

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

                                                

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 30.11.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.11.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović

   е-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

                                                                                               Predsednik Opštine

                                                                                                 Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА
  Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
 • Konačna lista reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica na teritoriji opštine Sečanj kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći

  Konačna lista reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih

  potreba izbeglica na teritoriji opštine Sečanj kroz kupovinu

  seoskih kuća i dodelu paketa pomoći

  Preuzmi ovdе
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Za javnu nabavku usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57,Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 10/2016-10
  Datum : 29.11.2016.godine


  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

   


  1.Opis predmeta nabavke: usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj,
  Šifra iz ORN: 90620000 – usluga čišćenja snega
  2.Ugovorena vrednost: 2.000.000,00 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena
  4.Broj primljenih ponuda: 2
  5.Najviša ponuđena cena: 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara 11.000,00 dinara bez PDV-a
  6.Najniža ponuđena cena: 10.600,00 dinara bez PDV-a
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 18.11.2016.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 24.11.2016.god.
  9.Podaci o dobavljaču: DOO" MIL-RAD GRADNJA" Zrenjanin, ul. Gimnazijaska br.8
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   

   

   

   

   

   

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Za javnu nabavku Gorivo

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 08/2016-9
  Datum : 28.11.2016.godine


  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

   


  1.Opis predmeta nabavke: dobra-Gorivo
  Opšti rečnik nabavki- 09000000 - Naftni derivati, gorivo, električna energija i
  drugi izvori energije, 09130000 – nafta i destilati
  2.Ugovorena vrednost: 3.634.166,67 dinara bez PDV-a
  3.Kriterijum za dodelu ugovora: Ekonomski najpovoljnija ponuda
  4.Broj primljenih ponuda: 2
  5.Najviša ponuđena cena: 3.754.920,00 dinara bez PDV-a
  6.Najniža ponuđena cena: 3.634.166,67 dinara bez PDV-a
  7.Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 08.11.2016.godine
  8.Datum zaključenja ugovora: 21.11.2016.god.
  9.Podaci o dobavljaču: DOO "Knez Petrol" Batajnica , ul. Carice Jelene br.28
  10.Period važenja ugovora: dvanaest meseci

   

   

   

 • J A V N I P O Z I V za prijavu mladih nezaposlenih lica

  Untitled

   

   

  J A V N I  P O Z I V  

   

  za prijavu mladih nezaposlenih lica

   

  Opština Sečanj, u partnerstvu sa opštinom Žitište i Regionalnim centrom za društveno- ekonomski razvoj - Banat, realizuje projekat pod nazivom “ZNANJEM I PRAKSOM DO ZAPOSLENJA MLADIH”, finasiran od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u okviru Javnog konkursa za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou.

   

  Kroz kombinaciju teorijskih i praktičnih programa obuka, projekat teži da doprinese smanjenju dugoročne nezaposlenosti u regionu, putem razvijanja i implementacije mehanizama za podizanje kapaciteta i zapošljivosti mladih, odnosno povećanja usklađenosti znanja, veština i kompetencija mladih nezaposlenih lica sa potrebama tržišta rada.

   

  Projektom je predviđeno da 20 mladih nezaposlenih lica sa teritorije opštine Sečanj, koji se nalaze na evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), pohađa obuku iz oblasti moderne poljoprivrede i zanatstva, u trajanju od deset dana. Nakon završenih teorijskih obuka, 10 lica biće upućeno na tromesečnu radnu praksu kod odabranih mentorskih preduzeća. Radna praksa će biti finansirana od strane projekta u bruto iznosu od 23.000,00 dinara, a mlada nezaposlena lica će imati priliku da teorijski stečena znanja primene u praksi, dodatno unaprede svoje kompetencije i steknu stalno zaposlenje.

   

  Ovim putem pozivamo sva zainteresovana nezaposlena lica, starosne dobi do 30 godina, sa

   

  teritorije opštine Sečanj, da dostave svoje prijave za učešće na projektu. Prijave se podnose lično na adresu Opštine Sečanj, ul. Vožda Karađorđa 57, ili na adresu NSZ u Sečnju, ul. Vožda Karađorđa 116. Takođe, prijave možete poslati i putem e-maila na adresu pero.knezevic@nsz.gov.rs

   

  Obrazac za prijavljivanje, možete preuzeti na internet stranicama www,secanj.rs i www.banat.rs u prostorijama Opštine Sečanj, kao i u prostorijama NSZ.

   

  Rok za prijavu je 09. decembar 2016. godine.

   

  Detaljnije informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti na internet stranicama www.secanj.rs  i www,banat.rs, faacebook stranici „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, putem telefona 023/3842- 066, ili na e-mail: mdejana@beotel.net .

   

   

   

   

  Untitled1

  Projekat „Znanjem i praksom do zaposlenja mladih“, sprovodi opština Žitište, u partnerstvu sa opštinom Sečanj i Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj – Banat, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije


   

   


   

  Prijavni obrazac - Znanjem i praksom do zaposlenja mladih  Preuzmi ovde

   


   

 • Odluka o dodeli ugovora - ZA JAVNU NABAVKU USLUGU ODRŽAVANjA PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANj BROJ 10/2016

   

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

  DODELjUJE SE UGOVOR NABAVKU Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj broj 10/2016 ponuđaču DOO "MIL-RAD GRADNjA"iz Zrenjanina, ul. Gimnazijska br. 8, ponuda zavedena pod brojem 951 od 16.11.2016. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Javna nabavka - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 10/ 2016-4

   

  Opština Sečanj

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANJ

  ul. Vožda Karađorđa br.57,

  23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 08.11.2016. godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  BROJ 10/ 2016-4

  1.  Naziv, adresa, vrsta naručioca :

   

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

   

   

   

  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

   

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  Predmet javne nabavke: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji

   

  Opštine Sečanj

   

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

   

  90620000 - usluga čišćenja snega

   

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

   

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

   

   

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

   

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke

   

  www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

   

   

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

   

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

   

  Rok za podnošenje ponuda je do 12:00 časova dana 16.11.2016. godine.

   

  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

   

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 12:00 časova.

   

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 16.11.2016. godine u 16:00 časova .

   

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutij i sa naznakom:________________

   

  PONUDA ZA NABAVKU USLUGE ZIMSKOG ODRŽAVANJA PUTEVA JNMV    

   

  br. 10/2016 - NE OTVARATI

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANJ

  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57 23240 SEČANJ

   

   

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

   

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

   

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

   

   

   

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

   

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

   

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 16.11.2016. godine

   

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

   

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisij i za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

   

   

   9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

   

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.


  10. Kontakt: e-mail:nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU

  Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

   

  Preuzmi ovde

   


   

 • OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ

           Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08-dr zakon, 41/09 i 112/2015) i člana 1. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Sečanj» broj 8/2006), predsednik opštine Sečanj je dana 03.11.2016. godine, doneo

   

   

   

  ODLUKU
  O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
  U OPŠTINI SEČANJ
  i raspisuje

   

  O G L A S
  ZA PRIKUPLJANJE PISANIH  PONUDA ZA DAVANJE U
  U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U U OPŠTINI SEČANJ

   

  I

  - Predmet javnog nadmetanja –

   

    

   

  1. Raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sečanj u sledećim katastarskim opštinama:

  Preuzmi ovde

   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU GORIVA BROJ 08/2016

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku GORIVA, broj 08/2016-7 od 08.11.2016. godine.

  DODELJUJE SE Ugovor za nabavku GORIVA broj 08/2016 ponuđaču DOO ”Kpez Pegrol” Batajnica , ul. Carice Jelene br.28 , ponuda zavedena pod brojem 894 od 07.11.2016. godine.

  Preuzmi ovde

   

   

 • Javna nabavka male vrednosti - Usluga izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Jaša Tomić

   

   

  OPŠTINA SEČANj

  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

   

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012 i 68/2015), Naručilac, dana 30.11.2015. godine upućuje:

   

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  BROJ 22 / 2015-3

    

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca : 

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  Predmet javne nabavke: Usluga izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Jaša Tomić

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 71242000 – Izrada projekta i nacrta, procena troškova

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

  Odluka o dodeli ugovora doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: 

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke, odnosno do 13:00 časova dana 08.12.2015. godine.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 13:00 časova.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 08.12.2015. godine u 16:00 časova .

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

  PONUDA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRANIČNI PRELAZ JAŠA TOMIĆ JNMV br. 22 / 2015 - NE OTVARATI
  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
  23240 SEČANj

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.
  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

   

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 08.12.2015. godine

   

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

   

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora: 

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Lice za kontakt : Branka Vujović

  11. Е-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Usluga izrade projektne dokumentacije za granični prelaz Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Obaveštenje za javnost

  Republika Srbija

  Autonomna Pokrajina Vojvodina

  Opština Sečanj

  ODELjENjE ZA PRIVREDU, RAZVOJ,

  INSPEKCIJSKE POSLOVE I ZAŠTITU

  ŽIVOTNE SREDINE

  Broj: Službeno/2015

  Dana: 20.11.2015. godine

  Sečanj

   

   

  Obaveštava se javnost da se u periodu od 20.11. do 21.12.2015.godine stavlja na javni uvid ''Strategija održivog razvoja opštine Sečanj za period od 2015. do 2020. godine.

  Uvid u dokument je obezbeđen u zgradi opštine Sečanj, Vožda Karađorđa 57, u kancelariji broj 7, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova ili na opštinskom sajtu www.secanj.rs . Svi zainteresovani svoje primedbe mogu dostaviti u pisanoj formi.

  Javna rasprava će se održati 21.12.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u Maloj većnici.

   

  RUKOVODILAC ODELjENjA

  Dejana Milošević

   

   

   

  ЈVNI UVID - Strategija održivog razvoja opštine Sečanj

  Preuzmi ovde
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Šurjan

   

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 21/2015-3

  Datum: 20.11.2015.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Šurjan, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Šurjan br.21/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 23.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 23.12.2015.godine u 17,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 23.11.2015.-15.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA- Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Šurjan

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Banatska Dubica

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 20/2015-3

  Datum: 20.11.2015.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Banatska Dubica, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Banatska Dubica br.20/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 22.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 22.12.2015.godine u 15,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 23.11.2015.-15.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA -  Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Banatska Dubica

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Boka

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 19/2015-3

  Datum: 20.11.2015.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Boka, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Boka br.19/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 22.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 22.12.2015.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 23.11.2015.-15.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Boka

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jarkovac

   

   NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 15/2015-3

  Datum: 18.11.2015.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jarkovac, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jarkovac br.15/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 21.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 21.12.2015.godine u 17,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  10. ontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 19.11.2015.-14.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jarkovac

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Krajišnik

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 14/2015-3

  Datum: 18.11.2015.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Krajišnik, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Krajišnik br.14/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.12.2015.godine u 17,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 19.11.2015.-14.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom 

  mestu Krajišnik

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jaša Tomić

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 13/2015-3

  Datum: 18.11.2015.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jaša Tomić, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jaša Tomić br.13/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 21.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 21.12.2015.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 19.11.2015.-14.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Jaša Tomić

  Preuzmi ovde

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Sečanj

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 12/2015-3

  Datum: 18.11.2015.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje:

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Sečanj, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45000000 građevinski radovi

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca www.secanj.rs

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Radova na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Sečanj br.12/2015, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.12.2015. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.12.2015.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com , lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09-12 časova od 19.11.2015.-14.12.2015.god.

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević, dipl.pravnik

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA- Radovi na uređenju atarskih puteva u naseljenom mestu Sečanj

  Preuzmi ovde

   


   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi