Početak Javni pozivi
Filter
 • Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini SEČANj

   

  Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup  i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini  SEČANj u sledećim katastarskim opštinama: Preuzmi ovdе

  FORMULAR


  ZA PRIJAVLjIVANjE NA JAVNO NADMETANjE ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI PRVI KRUG

  Preuzmi ovde
 • AFRIČKA KUGA SVINjA - Brošura za lovce

   

 • AFRIČKA KUGA SVINjA - Uputstva za vlasnike

 • JAVNI POZIV Za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava zainteresovanih za sufinansiranje kamata za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava u 2018. godini

  JAVNI POZIV

  Za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava

  zainteresovanih za sufinansiranje kamata za kratkoročne kredite

  za nabavku obrtnih sredstava u 2018. godini

  Preuzmi ovdе
 • Javna nabavka-Poziv za podnošenje ponuda- Otvoreni postupak-Radovi na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 15/2017-4
  Datum: 25.10.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2.Predmet javne nabavke : Radovi na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 45454000 – radovi na rekonstrukciji

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : ekonomski najpovoljnija ponuda.

  Elementi kriterijuma su:

  - Ponuđena cena ................................... ......... 90 bodova

  - Rok izvođenja .................................... 10 bodova

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku radova na rekonstrukciji ulaza u sanitarni čvor u objektu ustanove obrazovanja Boka broj 15/2017 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 27.11.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 27.11.2017. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje, Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com


  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  IZMENA I DOPUNA КОNKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovde
  PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

 • Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

  Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri

  kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom

  korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti

  uslova i broju osvojenih bodova.

  Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Radovi - rekultivacija zemljišta

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave    
  Broj: 14/2017-4
  Datum :23.10.2017.godine


  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Radovi - rekultivacija zemljišta,

  šifra iz opšteg rečnika nabavki:

  45112320-Radovi na rekultivaciji zemljišta.

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je :   ekonomski najpovoljnija ponuda.
  Elementi kriterijuma su:
             -        Ponuđena cena    .........................................     90     bodova
              -       Rok izvođenja             ....................................   10     bodova

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku radova- rekultivacija zemljišta, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 31.10.2017. godine do 12,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 31.10.2017. godine u 13,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović
   e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
                                                                                                 Predrag Rađenović

   

   

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORА Preuzmi ovdе
 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Dobra za reprezentaciju

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave    
  Broj: 16/2017-4
  Datum : 23.10.2017.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Dobra za reprezentaciju

   

       šifra iz opšteg rečnika nabavki: 15800000

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

             -          Ponuđena cena............................................90        bodova

   

              -           Rok isporuke ..............................................10         bodova

   

              Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
           Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku dobara za reprezentaciju, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.  

   

  4. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 31.10.2017. godine do 12,00 časova.

   

  Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

   

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 31.10.2017.godine u 13,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7.Оdluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8.Кontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   

  КONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovdе
  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

   

   

   

 • POZIV ZA DOSTAVLJANjE PONUDA - Javne nabavke male vrednosti: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

  OPŠTINA SEČANj
  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
  ul. Vožda Karađorđa br.57
  23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. ičl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 23.10.2017.godine upućuje:

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 17/2017-4
  1.    Naziv, adresa, vrsta naručioca :
  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
  2.    Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

  3.    Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  Predmet javne nabavke: Usluge zimskog održavanja puteva na teritoriji Opštine Sečanj

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  90620000-usluga čišćenja snega

  4.    Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:
  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.
  5.    Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57-    23240 Sečanj,na Portalu Uprave za javne nabavke
  www.portal.uin.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs.

  6.    Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:
  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je do 12:00 časova dana 31.10.2017. godine.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 12:00 časova.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 31.10.2017. godine u 14:00 časova.


  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:    
  PONUDA ZA NABAVKU USLUGE ZIMSKOG ODRŽAVANjA PUTEVA JNMV
  br.17/2017 - NE OTVARATI OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57 23240 SEČANj


  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.
  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7.    Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57- 23240 Sečanj.
  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 14,00 časova, dana 31.10.2017. godine
  8.    Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:
  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.
  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.
  9.    Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:
  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.    Kontakt: e-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA
  Preuzmi ovde
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

   

 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA NABAVKU RADOVA NA ODVODNjAVANjU (UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

   ОDLUKA O DODELI UGOVORА

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA NA

  ODVODNjAVANjU (UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

  broj 09/2016-7 od 18.10.2016. godine.

  Preuzmi ovdе

   

   

 • REŠENjE ZA PROJEKAT - "Sušara za žitarice kapaciteta 8t/čas i silosa kapaciteta 2x2.495 m3 u postojećem komleksu preduzeća u Boki"

   

   REŠENJЕ

   

  ZA PROJEKAT - "Sušara za žitarice kapaciteta 8t/čas i silosa kapaciteta 2x2.495 m3 u postojećem komleksu preduzeća u Boki", čija realizacija se planira na kat. parceli 1444, KO Boka, na teritoriji opštine Sečanj, nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

  Preuzmi ovdе

   

 • Javna nabavka - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Gorivo

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 08/2016-4
  Datum: 07.10.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak

  2. Predmet javne nabavke : Gorivo


  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09000000 - Naftni derivati, gorivo, električna energija i drugi izvori energije, 09130000 – nafta i destilati

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.

   


  Elementi kriterijuma su:


  - Ponuđena cena            .................................... 90 pondera
  - Uslovi plaćanja............................................... 5 pondera
  - Tehničke prednosti   ....................................... 5 pondera

   

   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara-gorivo broj 08/2016 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 07.11.2016. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 07.11.2016. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   9. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.
  10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU - Gorivo 2016-

  Preuzmi ovdе

   


   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE - NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

   

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012, 14/2015 i 68/2015), Naručilac, dana 07.10.2016. godine upućuje:

   

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  BROJ 09 / 2016-4

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

   

  Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

   

  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

   

  3.  Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  Predmet javne nabavke: NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  45232452 - Radovi na odvodnjavanju

   

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

   

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

   

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57-23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke

   

  www.portal.ujn.gov.rs i na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

   

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.

  Rok za podnošenje ponuda je do 13:00 časova dana 17.10.2016. godine.

  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 13:00 časova.

  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 17.10.2016. godine u 16:00 časova .

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutij i sa naznakom:

   

  PONUDA ZA NABAVKU RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE
  ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE) JNMV br.
  09 / 2016 - NE OTVARATI


  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
  23240 SEČANj

   

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.


   

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 17.10.2016. godine

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

   9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Lice za kontakt za obilazak terena: Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09:12 časova od 10.10.2016.-14.10.2016.god.

   

  11. E-mail: nabavkasecanj@gmail.com

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI:

  -NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE

  ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)-

  Preuzmi ovde

   


   

 • OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - PP „Pobeda" DOO Boka-

  Republika Srbija
  Autonomna Pokrajina Vojvodina
  Opština Sečanj
  Odeljenje za privredu, razvoj, inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine
  Broj: 501-13-2/2016-11
  Dana: 29.09.2016 g.
  S e č a nj

   


  OBAVEŠTENjE

  O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O
  POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU

  SREDINU

   

   

  Obaveštava se javnost da je nosilac projekta PP „Pobeda" DOO Boka, podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA -„Sušara za žitarice kapaciteta 8t/čas i silosa kapaciteta 2x2.495 m3 u postojećem ompleksu preduzeća u Boki", čija realizacija se planira na kat. parceli br. 1444, KO Boka, na teritoriji opštine Sečanj.

  Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u kancelariji inspektora za zaštitu životne sredine, Vožda Karađorđa 59, Sečanj u periodu od 30.09.2016 do 10.10.2016 od 11-13 č.

  U roku od 10 dana od dana prijema ovog obaveštenja, možete dostaviti mišljenja o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu ovom organu.

  Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

   

   

    

   

  OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU

  Preuzmi ovdе

   

   

   

   

 • POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 09 / 2015-3

   

  OPŠTINA SEČANj

  - OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj -

  ul. Vožda Karađorđa br.57, 23240 Sečanj

  Na osnovu čl. 55. stav 1. tačka 2. i čl. 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“124/2012 i 68/2015), Naručilac, dana 22.10.2015. godine upućuje:

   

  POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  BROJ 09 / 2015-3

   

   

  1. Naziv, adresa, vrsta naručioca :

   Opštinska uprava Sečanj, ulica Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, poziva ponuđače da podnesu pisane ponude u skladu sa uslovima utvrđenim ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.

  2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.

  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

  Predmet javne nabavke: NABAVKA RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE)

  Oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  45232452 – Radovi na odvodnjavanju

  4. Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

  Odluku o izboru najpovoljnije ponude doneće se primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“.

  5. Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

  Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 časova lično u prostorijama Opštinske uprave Sečanj , ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj, na Portalu Uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs , na internet stranici Naručioca www.secanj.rs

  6. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

  Ponuda se podnosi lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, overenoj pečatom podnosioca ponude.
  Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana kada je objavljen Poziv za podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke, odnosno do 13:00 časova dana 30.10.2015. godine.
  Ponuda se podnosi na adresu: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

  Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu do 13:00 časova.
  Otvaranje ponuda je javno na adresi naručioca navedenoj u ovom Pozivu i to dana 30.10.2015. godine u 16:00 časova.

  Ponude se podnose u zatvorenoj koverti ili kutiji sa naznakom:

  PONUDA ZA NABAVKU RADOVA NA ODVODNjAVANjU ( UREĐENjE ULIVNIH KANALA ULIČNE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE) JNMV br. 09 / 2015 - NE OTVARATI
  OPŠTINSKA UPRAVA SEČANj
  Ul. VOŽDA KARAĐORĐA br.57
  23240 SEČANj

  Na poleđini koverte ili kutiji navesti: naziv i adresu ponuđača, telefon, ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.
  U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti ili kutiji je potrebno navesti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
  Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom Pozivu, smatraće se neblagovremenim, i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

  7. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Naručioca: Opštinska uprava Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57 - 23240 Sečanj.

  Otvaranje ponuda je javno, po redosledu prijema ponuda, i obaviće se sa početkom u 16,00 časova, dana 30.10.2015. godine. 

  8. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

  Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača. Predstavnici ponuđača dužni su da pre početka otvaranja ponuda Komisiji za javnu nabavku podnesu punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje glasi na osobu koja prisustvuje otvaranju ponuda, u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku otvaranja ponuda.

  Pisano ovlašćenje mora imati zavodni pečat sa brojem i datumom izdavanja, pečat i potpis ovlašćenog lica.

  9. Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora:

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u roku od 25 (dvadesetpet) dana od dana otvaranja ponuda.

  10. Lice za kontakt za obilazak terena:

  Radomir Kovačević, 069/80-23-411 od 09:12 časova od 26.10.2015.-29.10.2015.god.

  11.Elektronska adresa: nabavkasecanj@gmail.com 

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA - ODVODNjAVANjE

  Preuzmi ovde

   


   

 • OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

   

  OGLAS

  ZA JAVNU LICITACIJU

  ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

   

   

   

   

  FORMULAR ZA PRIJAVLJIVANJE KOMPLETAN OGLAS PREUZMITE OVDE

   

   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi