Početak Javni pozivi
Filter
 • OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST - DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS I KURS ZA REZERNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

  OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST - DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS  I KURS ZA REZERNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

  OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

  DOBROVOLjNO SLUŽENjE VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM I KURS  I KURS

  ZA REZERNE OFICIRE VOJSKE SRBIJE

  Preuzmi ovdе

 • JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

  JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2018. GODINI

  Preuzmi ovde
  PRIJAVNI OBRAZAC Preuzmi ovde
 • JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2018. GODINU

  JAVNI KONKURS

   ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE

  AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ

  ZA 2018. GODINU

  Preuzmi ovde
 • PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU
   Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE

  ZA TRETMAN NEOPASNOG OTPADA - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе
 • REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - SKLADIŠTENjE I TRETMAN ČVRSTOG NEOPASNOG OTPADA - „OPSS“ DOO Jaša Tomić

  REŠENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA

  ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA

  PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU - SKLADIŠTENjE

  I TRETMAN ČVRSTOG NEOPASNOG OTPADA - „OPSS“ DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе
 • OBJAVLjIVANjE OPŠTEG POZIVA ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU

  Pozivaju se sva lica muškog pola, rođena 2000. godine i starijih godišta (1988.-1999. god.) koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, sa teritorije opštine Sečanj, da se jave Centru Ministarstva Odbrane Zrenjanin opštinska kancelarija Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 69, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

  Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svake srede, u periodu od 16. januara do 28. februara 2018. godine od 09.00 - 13.00 časova.

  Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi indetitet, a u inostranstvu - važeću putnu ispravu.

  Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

  CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENjANIN

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 22/2017-4
  Datum :16.01.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Putničko vozilo po sistemu "staro za novo"-šifra iz opšteg rečnika nabavki: 34110000-putnički automobili
  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : Kriterijum najniže ponuđene cene

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku Putničkog vozila po sistemu "staro za novo"a sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 24.01.2018.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.
  6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 24.01.2018.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.
  7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
  8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
  9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com
   Predsednik Opštine
  Predrag Rađenović

   


   

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovde

   

   

 • Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman čvrstog neopasnog otpada na teritoriji opštine Sečanj, operatera "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za tretman

  čvrstog neopasnog otpada na teritoriji opštine Sečanj,

  operatera "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovde

 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu - "OPSS" DOO Jaša Tomić

  Preuzmi ovdе

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Nafta, benzin i tečni naftni gas

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Internet stranica: www.secanj.rs
  Broj: 01/2018-4
  Datum: 08.01.2018.godine

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2.Predmet javne nabavke : nafta, benzin i tečni naftni gas

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 – nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara- nafta, benzin i tečni naftni gas broj 01/2018 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 18.01.2018. godine do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.01.2018. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  10.Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović, e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

  КОNKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

 • Javna nabavka male vrednosti - Poziv za podnošenje ponuda - usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave        

  Broj: 24/2017-4

  Datum : 08.01.2018.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

   

  1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

   

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : usluga izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000-arhitektonske, tehničke i geodetske usluge.

   

   

  2.Kriterijum za dodelu ugovora je :   najniža ponuđena cena

   

  3.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

   

  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne   nabavke za nabavku usluge izrade programa komasacije za KO Neuzina , KO Banatska Dubica , KO Jarkovac i KO Krajišnik, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.                                                                                                                   

   

  4.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu  najkasnije do: 18.01.2018. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

   

  5.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 18.01.2018. godine u 16,30 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  6.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  7.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda.

   

  8.Kontakt lice za sve dodatne informacije su:  Branka Vukoje i Ivana Pejović

   

   e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

                                                                                                                                                                         Predsednik Opštine

  Predrag Rađenović

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
  IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE Preuzmi ovdе
  ODGOVOR NA PITANjE Preuzmi ovdе
  PRODUŽENjE ROKA ZA PODNOŠENjE PONUDA Preuzmi ovdе
  ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

   

  • НАРУЧИЛАЦ: Општина Сечањ
   ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ
   Орган јединице локалне самоуправе
   Број: 24/2017-4
   Датум : 08.01.2018.године
   На основу чл.60 Закона о јавним набавкама (Сл.Гл.бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
   Наручилац објављује
   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
   1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности
   2.Предмет јавне набавке мале вредности је : услугa израде програма комасације за
   КО Неузина , КО Банатска Дубица , КО Јарковац и КО Крајишник, шифра из
   општег речника набавки: 71250000-архитектонске, техничке и геодетске услуге.
   2.Критеријум за доделу уговора је : најнижа понуђена цена
   3.Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети на Порталу
   јавних набавки и интернет страници наручиоца.
   Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком “ за Комисију за јавне набавке за
   набавку услугe израде програма комасације за КО Неузина , КО Банатска Дубица ,
   КО Јарковац и КО Крајишник, са назнаком “Не отварати”, на адресу Општина
   Сечањ,ул. Вожда Карађорђа бр.57, Сечањ . На полеђини коверте обавезно назначити
   назив, адресу и седиште Понуђача, број телефона понуђача и број телефона контакт
   особе.
   4.Понуђач је дужан да достави понуду најкасније до: 18.01.2018. године до 14,00
   часова. Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим и исте
   ће се неотворене вратити понуђачима.
   5.Јавно отварање понуда ће се спровести дана: 18.01.2018. године у 16,30 часова у
   пословним просторијама наручиоца у Општини Сечањ, ул.Вожда Карађорђа
   бр.57, Сечањ.
   6.Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представник понуђача који до дана
   и сата одређеног за отварање понуда као и непосредно пре отварања понуда достави
   уредно пуномоћје за присуствовање отварању понуда.
   7.Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана отварања
   понуда.
   1
  • 8.Контакт лице за све додатне информације су: Бранка Вукоје и Ивана Пејовић
   е-маил адреса: nabavkasecanj@gmail.com
    
   Председник Општине
   Предраг Рађеновић
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "SEČANJ" SEČANJ

  Preuzmi ovdе
 • KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2018. GODINU  Preuzmi ovde
  PRIJAVNI OBRAZAC Preuzmi ovdе
  OBRAZAC PREDLOGA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе
  OBRAZAC BUDžETA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе
  OBRAZAC NARATIVNOG BUDžETA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTA Preuzmi ovdе
 • ODLUKA O DODELI UGOVORA - ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA -REPREZENTACIJA br. 02/2017-7

   ОDLUKA O DODELI UGOVORA

   

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ Izveštaj o stručnoj oceni ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - reprezentacija, broj 02/2017-7 od 26.01.2017. godine.

   

  DODELJUJE SE Ugovor za javnu nabavku dobara- reprezentacija ponuđaču STR ”Minimarket Centar” iz Sečnja, Vožda Karađorđa 70, ponuda zavedena pod brojem 137 od 25.01.2017. godine.

   

  Preuzmi ovde

   

   

 • Javni konkursi

   JAVNI KONKURSI

   

  JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANjE PROGRAMA U 2017. GODINI  Preuzmi ovde

   


   

  JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANj ZA 2017. GODINU  Preuzmi ovdе

   


   

  KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENjA I AMATERSKIH KULTURNO - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANj ZA 2017. GODINU  Preuzmi ovdе

   


   

 • Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

   

  OBJAVLjIVANjE OPŠTEG POZIVA ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU

   

   Pozivaju se sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije, rođene 1999. godine i starijih godišta (1987.-1998. god.) koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, sa teritorije opštine Sečanj, da se jave Centru Ministarstva Odbrane Zrenjanin opštinka kancelarija Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 69, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

  Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svake srede, u periodu od 01. januara do 28. februara 2017. godine od 09.00 - 13.00 časova.

  Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi indetitet, a u inostranstvu - važeću putnu ispravu.

  Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

  CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENjANIN

   


  OBJAVLjIVANjE OPŠTEG POZIVA ZA UVOĐENjE U VOJNU EVIDENCIJU Preuzmi ovde

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - Sanitarni materijal

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 01/2017-4
  Datum : 17.01.2017.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Sanitarni materijal
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 44411000

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.
  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

  Ponuđena cena............................................ 85 bodova

   

  Rok isporuke ..............................................10 bodova

   

  - Uslovi plaćanja .............................................5 bodova

   

  4. Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu
  javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
  za nabavku Sanitarnog materijala, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština
  Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti
  naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

  5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 25.01.2017. godine do 14,00
  časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  6. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 25.01.2017.godine u 17,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  7. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  8. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  9. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa:
  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  Sanitarni materijal

   

  Preuzmi ovdе

   


   

 • POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI - Dobra za reprezentaciju

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj
  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
  Organ jedinice lokalne samouprave
  Broj: 02/2017-4
  Datum : 17.01.2017.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
  Naručilac objavljuje:

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA 

   

   

  1.  Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

  2. Predmet javne nabavke male vrednosti je : Dobra za reprezentaciju

   

  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 15800000

   

  3. Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude.
  Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

   

   
  - Ponuđena cena............................................90 bodova

   

   
  - Rok isporuke ..............................................10 bodova

   

  - Uslovi plaćanja.............................................5 bodova

   

   
  Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.
  Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara za reprezentaciju, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

   

  4. Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 25.01.2017. godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  5. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 25.01.2017.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

   

  6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

  7. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

  8. Kontakt lice za sve dodatne informacije je Branka Vukoje e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

   

  Predsednik Opštine

   
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

  Dobra za reprezentaciju

  Preuzmi ovde

   


   

 • PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

  Opština Sečanj
  Vožda Karađorđa br.57
  Sečanj
  Broj: 02-1/2017-I
  Datum : 10.01.2017.godine

   

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

   

  Na osnovu odluke o budžetu za 2016. godinu, Opštinsko Veće usvojilo je Plan javnih nabavki za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 56.765.000,00 dinara. Za realizaciju Plana nabavki odgovoran je predsednik opštine Sečanj.

   

   

   

   


   

  PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU  Preuzmi ovde

   


   

 • Ispravka datuma objave na prvoj strani Javnog poziva za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica


   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 20 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJА
   Preuzmi ovde

   


   

   

 • Ispravka datuma objave na prvoj strani Javnog poziva za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica (2)


   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 20 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJА
   Preuzmi ovde

   


   

   

 • Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

   

   

  JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA DODELOM POMOĆI KROZ KUPOVINU 20 SEOSKIH KUĆA I DODELU PAKETA POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA
   Preuzmi ovdе

   


   

   

 • Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Nafta, benzin i tečni naftni gas

   

  NARUČILAC: Opština Sečanj

  ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  Organ jedinice lokalne samouprave

  Broj: 02/2016-1

  Datum: 27.01.2016.godine

   

  Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

   

  POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

   

  1.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

   

  2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: Nafta, benzin i tečni naftni gas
  šifra iz opšteg rečnika nabavki: 09130000 –Nafta i destilati

  3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

  4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

  5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku dobara-Nafta, benzin i tečni naftni gas broj 02/2016 , sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe. 

  6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 04.02.2016. godine do 13,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

  7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 04.02.2016. godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

  8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

   

  9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
  Kontakt lice za sve dodatne informacije je Ivana Pejović e-mail adresa: nabavkasecanj@gmail.com

  Predsednik Opštine
  Predrag Milošević

   

  KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE BREDNOSTI:

  NAFTA, BENZIN I TEČNI NAFTNI GAS

  Preuzmi ovde

   


   

 • Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

   

  Pozivaju se sva lica muškog pola rođena 1998. god. i starijih godišta (1986.-1997. god.) koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršila osamnaest godina života, sa teritorije opštine Sečanj, da se jave Centru Ministarstva Odbrane Zrenjanin opštinka kancelarija Sečanj, ulica Vožda Karađorđa 69, radi uvođenja u vojnu evidenciju.

  Uvođenje u vojnu evidenciju vršiće se svake srede, u periodu od 01. februara do 29. februara 2016. godine od 09.00 - 14.00 časova.

  Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko je ne poseduje, državljanstvo Republike Srbije dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili uverenjem o državljanstvu.

  Regruti koji borave u inostranstvu dužni su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

  Opšti poziv proizvodi isto pravno dejstvo kao i pojedinačni poziv (član 10. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi).

   

  CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENjANIN


   

 • ODLUKE O DODELI UGOVORA

   ODLUKE O DODELI UGOVORA

   

  USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU SEČANj BROJ 12/2015-10 OD 05.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
   USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU JAŠA TOMIĆ BROJ 13/2015-9 OD 05.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
   USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU KRAJIŠNIK BROJ 14/2015-9 OD 05.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
   USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU JARKOVAC BROJ 15/2015-9 OD 04.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
  USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU BOKA BROJ 19/2015-9 OD 05.01.2016. GODINE  Preuzmi ovde
   USVAJA SE IZVEŠTAJ O STRUČNOJ OCENI PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U OTVORENOM POSTUPKU ZA NABAVKU RADOVA NA UREĐENjU ATARSKIH PUTEVA U NASELjENOM MESTU BANATSKA DUBICA BROJ 20/2015-9 OD 04.01.2016. GODINE  Preuzmi ovdе

   

   

 • Javni konkursi

   KONKURSI

   

  JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2016. GODINI  Preuzmi ovde

   


   

  JAVNI KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI SEČANJ ZA 2016. GODINU  Preuzmi ovde

   

   


   

  KONKURS  ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI I PROJEKATA UDRUŽENJA I AMATERSKIH - UMETNIČKIH DRUŠTAVA OPŠTINE SEČANJ ZA 2016. GODINU  Preuzmi ovde

   


   

Kontakt

 • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
 • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
 • Fax: 023/3842-031
 • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
 • Website: www.secanj.rs
Početak Javni pozivi