Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti ''Suzbijanje odraslih formi komaraca avio tretmanom na teritoriji opštine Sečanj'' JNMV broj 13/2014.

Javna nabavka male vrednosti ''Suzbijanje odraslih formi komaraca avio tretmanom na teritoriji opštine Sečanj'' JNMV broj 13/2014.

 

1.POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U POSTUPKU JAVNE

NABAVKE MALE VREDNOSTI JNVM BR. 13/2014
BROJ: 011-28/2014-I-01

 

 

1.Podaci o naručiocu:

 

Naziv naručioca

Оpština Sečanj

Sedište naručioca

Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj

Internet stranica naručioca

www.secanj.rs

 

 

2. Vrsta naručioca: Opština Sečanj.

3. Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti.

4. Predmet javne nabavke: usluge – ''Suzbijanje odraslih formi komaraca avio tretmanom na teritoriji opštine Sečanj'', JNMV broj: 13/2014;
oznaka iz opšteg rečnika nabavke: - 90720000- zaštita životne sredine.

5. Predmet nabavke nije oblikovan po partijama.

6. Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

7. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, navodi procenat vrednosti nabavke koji se izvršava preko podizvođača (maksimum 50% ).

8. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.

9. Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama Opštine Sečanj, Vožda Karađorđa 57, 23240 Sečanj, kancelarija broj 7, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, na internet stranici naručioca ili na Portalu Uprave za javne nabavke, gde su poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija dostupni.

10. Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, putem pošte ili neposredno –lično na adresu naručioca: Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa 57, sa napomenom: „Ne otvaraj – Ponuda za usluge suzbijanje odraslih formi komaraca avio tretmanom na teritoriji opštine Sečanj, broj 13/2014“.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
Naručilac je dužan da odbije sve ponude koje su podnete suprotno zabrani iz prethodnog stava.
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu, na način koji je određen u konkursnoj dokumentaciji.
Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu UJN, odnosno 19.06.2014.g. do 11,00 časova.
Naručilac je dužan da prilikom prijema ponude na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi obeleži vreme prijema i evidentira broj i datum ponude prema redosledu prispeća.
Neblagovremene ponude se neće razmatrati.
11. Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:
Otvaranje ponuda sprovodi se odmah nakon isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno istog dana, tj. 19.06.2014. godine u 12,00 časova u prostorijama Opštine Sečanj, Vožda Karađorđa 57, u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku.
Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

12. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda, dužni su da Komisiji predaju pismena punomoćja, na osnovu kojih će dokazati ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

13. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

14. Lice za kontakt: Ponuđač može u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude. Kontakt telefon: 023/842-066, e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , osoba za kontakt Dejana Milošević.

 

             

КОNKURSNA DOKUMENTACIJA PDF

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti ''Suzbijanje odraslih formi komaraca avio tretmanom na teritoriji opštine Sečanj'' JNMV broj 13/2014.