Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluge čišćenja divljih deponija

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluge čišćenja divljih deponija

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 01/2020-4
Datum: 22.01.2020.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015)
Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

 2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: usluge čišćenja divljih deponija

šifra iz opšteg rečnika nabavki: 90000000-Usluge kanalizacije, odnošenja smeća,
čišćenja i očuvanja životne sredine.

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

 4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu

javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke
za nabavku usluge čišćenja divljih deponija broj 01/2020, sa naznakom “Ne
otvarati”, na adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na
poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona
ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 30.01.2020.godine do 14,00
časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste
će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 30.01.2020.godine u 16,00 časova u
poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul. Vožda Karađorđa
br.57, Sečanj

 8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana

i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi
uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja
ponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Ivana Pejović i Vukoje Branka, email adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDА Preuzmi ovdе
KONKURSNA DOKUMENTACIJА Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - usluge čišćenja divljih deponija