Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - nabavka usluge- Izrada projektno tehničke dokumentacije putne infrastrukture u naseljenim mestima Boka, Neuzina i Jarkovac)

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - nabavka usluge- Izrada projektno tehničke dokumentacije putne infrastrukture u naseljenim mestima Boka, Neuzina i Jarkovac)

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 36/2019-4
Datum: 13.01.2020.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012,14/2015 i 68/2015) Naručilac objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA

1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2.Predmet javne nabavke male vrednosti je: nabavka usluge- Izrada projektno tehničke dokumentacije putne infrastrukture u naseljenim mestima Boka, Neuzina i Jarkovac

- šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71242000

3.Kriterijum za dodelu ugovora je: kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude. Ocenjivanje i rangiranje ponuda zasnivaće se na sledećim elementima kriterijuma:

- Ponuđena cena............................................ 90 bodova

- Rok izvršenja..............................................10 bodova

 

4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

5.Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom“ za Komisiju za javne  nabavke za nabavku usluge- Izrada projektno tehničke dokumentacije putne infrastrukture u naseljenim mestima Boka, Neuzina i Jarkovac broj 36/2019 ,  sa naznakom “Ne otvarati”, na  adresu Opština Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.

6.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 22.01.2020.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka  smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

7. Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana:  22.01.2020.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini  Sečanj, ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj

8.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog  za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

9.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od  10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt lica za sve dodatne informacije su Branka Vukoje i Ivana Pejović, e- mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA Preuzmi ovdе
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde

 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - nabavka usluge- Izrada projektno tehničke dokumentacije putne infrastrukture u naseljenim mestima Boka, Neuzina i Jarkovac)