Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge

NARUČILAC: Opština Sečanj
ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj
Organ jedinice lokalne samouprave
Broj: 30/2019-4
Datum: 14.11.2019.godine

Na osnovu čl.60 Zakona o javnim nabavkama (Sl.Gl.br.124/2012, 14/2015 i 68/2015)
Naručilac objavljuje

 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
 1.Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti

2.Predmet javne nabavke male vrednosti je : Geodetske usluge

šifra iz opšteg rečnika nabavki: 71250000- Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge

3.Kriterijum za dodelu ugovora je : kriterijum najniže ponuđene cene.

 4.Svi zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom “ za Komisiju za javne nabavke za nabavku pružanja geodetskih usluga, sa naznakom “Ne otvarati”, na adresu Opština Sečanj,ul. Vožda Karađorđa br.57, Sečanj . Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv, adresu i sedište Ponuđača, broj telefona ponuđača i broj telefona kontakt osobe.
 5.Ponuđač je dužan da dostavi ponudu najkasnije do: 25.11.2019.godine do 14,00 časova. Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim i iste će se neotvorene vratiti ponuđačima.

6.Javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana: 25.11.2019.godine u 16,00 časova u poslovnim prostorijama naručioca u Opštini Sečanj, ul.Vožda Karađorđa br.57, Sečanj.

7.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji do dana i sata određenog za otvaranje ponuda kao i neposredno pre otvaranja ponuda dostavi uredno punomoćje za prisustvovanje otvaranju ponuda.

 8.Odluku o dodeli ugovora Naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.
 9.Kontakt lica za sve dodatne informacije su: Branka Vukoje i Ivana Pejović e-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Predsednik Opštine

Predrag Rađenović

 

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
Preuzmi ovdе
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Preuzmi ovdе
ODLUKA O DODELI UGOVORA Preuzmi ovde
OBAVEŠTENJE O ZALJUČENOM UGOVORU Preuzmi ovde

 

 

Kontakt

  • Adresa: Vožda Karađorđa 57, Sečanj
  • Telefon: 023/ 3841-111, 023/ 3841-410
  • Fax: 023/3842-031
  • E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  
  • Website: www.secanj.rs
Početak Javne nabavke Javna nabavka male vrednosti - POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Geodetske usluge